Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”).
 2. Administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych.
 3. Korzystanie z Autenti wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Autenti, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez osoby, z którymi komunikuje się Użytkownik za pośrednictwem Autenti w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.) stosownie do zapisów rozdziału IV pkt 1 Regulaminu,
  4. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji (zwanej dalej „Rejestracją”) bądź aktualizacji Konta.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Autenti może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności w przypadku korzystania z zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych – posiadania odpowiedniego urządzenia lub usługi do składania podpisu elektronicznego, oraz ważnego certyfikatu wydanego przez dostawcę świadczącego odpowiednio zaawansowane lub kwalifikowane usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów do podpisu elektronicznego, a także zainstalowane i poprawnie skonfigurowane oprogramowanie wymagane przez dostawcę świadczącego daną usługę zaufania.
 5. Użytkownik korzystając z Autenti zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  1. korzystania z Autenti bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  2. korzystania z Autenti w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  3. korzystania z Autenti w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  4. dostarczania przez lub do Autenti danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Autenti.

Rozdział II – Użytkownicy i Rejestracja

 1. Użytkownikami Autenti (zwanymi „Użytkownikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W celu pełnego korzystania z dostępnych funkcjonalności Autenti, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny w Autenti, poprzez podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Na podany adres e-mail lub numer telefonu Administrator wysyła link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu Rejestracji. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania Rejestracji w Autenti poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego odsyłającego go do Autenti.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji i logować się do Autenti, korzystając z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z serwisem Autenti (zwane „serwisami powiązanymi”). W takim przypadku dane powiązane z kontami Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Autenti traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do Rejestracji w Autenti. Użytkownicy mogą dokonywać Rejestracji i logować się Autenti także w ramach innych systemów na zasadach określonych między administratorami tych systemów a Administratorem.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Autenti oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Autenti po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail lub potwierdzonego przez Autenti numeru telefonu oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 (logowanie).
 6. Użytkownicy, korzystając z Autenti mogą działać w swoim imieniu i na swoją rzecz bądź – w ramach posiadanego umocowania – w imieniu i na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Użytkownicy mogą korzystać z usług Autenti i składać podpisy elektroniczne w ramach Kont Osobistych lub Kont dla Firm.
 7. Korzystanie z Autenti może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Użytkownik, do którego poprzez Autenti, przesłano projekt dokumentu do elektronicznego zatwierdzenia, nie posiada zarejestrowanego Konta, a żaden z Użytkowników biorących udział w procesie autoryzowania dokumentu nie zażądał dodatkowej weryfikacji Użytkownika. Wówczas Użytkownik może – poprzez Autenti – podpisać elektronicznie przesłany na jego adres e-mail projekt dokumentu. Z chwilą zaakceptowania treści zawartej w projekcie dokumentu przez Użytkownika, zakładane jest stosowne Konto, które może wymagać konieczności dodatkowej aktywacji lub weryfikacji.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika podane lub zatwierdzone przez Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Autenti. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 9. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Autenti, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Autenti dopuszcza się podanie danych osób trzecich, innych niż Użytkownik (np. do celów rekomendacyjnych bądź zrealizowania komunikacji) wówczas Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Autenti oraz, że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem tych danych, a także że zwolni z wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora.
 11. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Autenti oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług, w szczególności celem przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą Autenti.
 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Autenti materiały bez zgody Administratora.
 13. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Autenti w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Autenti, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

Rozdział III – Korzystanie z Autenti

 1. Użytkownik może korzystać ze swojego Konta:
  1. w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu,
  2. w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w ramach posiadanego umocowania, w szczególności jako przedstawiciel lub członek organu przedsiębiorcy,
  3. w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące usługi:
  1. ELEKTRONICZNE IDENTYFIKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW – polegająca na pozyskiwaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji o sposobie w jaki dokonano weryfikacji [poszczególnych] danych osobowych Użytkownika oraz prezentacji statusu Użytkownika, na podstawie którego podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika;
  2. PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na potwierdzeniu złożenia oświadczeń woli przez Użytkowników, w tym zgodnych oświadczeń woli składanych wzajemnie wobec siebie przez Użytkowników w celu zawarcia umowy lub akceptacji (autoryzacji) treści dokumentu i utworzeniu na tej podstawie w imieniu Użytkownika odpowiednio podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia np. oznaczenia jako „podpis” lub „parafka”;
  3. PIECZĘTOWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na zapewnieniu integralności treści dokumentu oraz autentyczności pochodzenia dokumentu i utworzeniu na tej podstawie oraz złożeniu na dokumencie odpowiednio pieczęci elektronicznej, zaawansowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia dla pieczęci;
  4. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH – polegająca na przechowywaniu na serwerach Autenti dokumentów oraz umożliwieniu udostępniania przez Użytkowników innym osobom dokumentów przechowywanych w Autenti poprzez wskazanie sposobu autoryzacji dostępu do dokumentu (np. dostęp do określonego adresu e-mail, numer telefonu lub posiadanie kodu dostępu);
  5. WERYFIKATOR CYFROWY DOKUMENTÓW – polegająca na możliwości zweryfikowania autentyczności złożenia podpisów przez Użytkownika;
  6. TRWAŁY NOŚNIK DOKUMENTU CYFROWEGO – polegająca na przechowywaniu lub przekazywaniu dokumentu online w sposób uniemożliwiający jego zmianę oraz umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, pozwalająca na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, także z opcją złożenia potwierdzenia treści przez konsumenta lub przedsiębiorcę po otrzymaniu dokumentu.
 3. Użytkownicy mają możliwość zakładania Kont dla Firm czyli Kont dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dalej zwanych „Firmami”), w ramach których gromadzone są dane Firm, lista Użytkowników uprawnionych do uczestniczenia w obiegu dokumentów (w tym składania oświadczeń w imieniu) Firmy oraz historia działalności w ramach Autenti. Zabrania się zakładania Kont dla Firm, na dane tych podmiotów, bez uprawnienia do ich reprezentacji lub należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownicy, którzy posiadają Konto dla Firm upoważniają Administratora do posługiwania się nazwą lub oznaczeniem (logo) przedsiębiorcy, dla którego zostało założone Konto, w celu oznaczania Konta oraz Użytkownika, a także w celu wykonywania usług określonych Regulaminem i działań informacyjnych o świadczonych usługach.
 5. W ramach Autenti świadczone mogą być dodatkowe usługi, w tym usługa API, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 6. Użytkownicy w ramach Autenti mogą korzystać z funkcjonalności oznaczonych „LABS”, których proces tworzenia nie został jeszcze zakończony, a zatem nie ma gwarancji poprawności ich działania, ich przyszłe świadczenie nie jest pewne, a zakres może podlegać modyfikacjom. Funkcjonalności te, udostępnione są Użytkownikom bezpłatnie, w celu ich testowania i wyrażenia opinii, a w przyszłości mogą mieć charakter odpłatny, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem odpłatnego korzystania z usługi.
 7. W przypadku jeśli świadczenie określonej usługi, dostępnej w ramach Autenti, wymaga działania podmiotu wyspecjalizowanego (w szczególności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania), wówczas usługi te będą dostarczane przez wyspecjalizowane podmioty, na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem z takiej usługi.

Rozdział IV – Ustalanie treści dokumentu oraz zawieranie umów

 1. Użytkownicy w ramach swojego Konta mają możliwość przesyłania na serwer Autenti dokumentów składających się z plików elektronicznych, zawierających informacje będące w szczególności przedmiotem składanego oświadczenia, uzgodnienia, konsultacji bądź stanowiące ofertę zawarcia umowy (dalej zwanych plikami”). Maksymalna wielkość jednego pliku, dostępne formaty plików oraz liczba plików jakie można przesłać uzależnione są od przyznanych przez Administratora parametrów Konta. W ramach Autenti możliwe jest przeglądanie plików, które posiadają format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT (niezależnie od wprowadzonego formatu, pliki prezentowane są w formacie PDF). Pliki w innym formacie (pliki binarne) wymagają otwarcia za pomocą innego, stosownego oprogramowania.
 2. Użytkownik może wskazać pliki, które nie będą stanowiły integralnej części dokumentu do podpisu, a które zostaną udostępnione wskazanym odbiorcom wyłącznie do wglądu lub pobrania.
 3. Użytkownik może wskazać innych Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz określić ich rolę w procesie uzgadniania lub akceptacji treści plików związanych z dokumentem. Użytkownik może wskazać także osobę niebędącą Użytkownikiem, poprzez podanie jej adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku, wskazana osoba zostanie poinformowana o włączeniu do rozpoczętego procesu obiegu dokumentu i treści dokumentu.
 4. Wszystkie osoby, wskazane do składania oświadczeń woli, winny być należycie umocowane do reprezentowania podmiotu, dla którego utworzono Konto dla Firmy. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem odpowiedniego umocowania po stronie osób upoważnionych przez administratora Konta dla Firm.
 5. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” (lub innej opcji oznaczającej akceptację) Użytkownik składa (odpowiednie do treści tej opcji) oświadczenie woli wobec treści wyrażonej w dokumencie, a dokument traktuje się jako podpisany przez Użytkownika. Powyższe dotyczy również składania oświadczeń woli w celu potwierdzenia treści pliku binarnego, którego otwarcie wymaga odrębnego oprogramowania, a zatem Użytkownicy winni upewnić się, że znają treść pliku binarnego zanim złożą określone oświadczenie woli.
 6. Z chwilą, gdy wszystkie podmioty wskazane jako [„PODPISUJĄCY”] potwierdzą opcję „Podpisz” dochodzi do zatwierdzenia treści dokumentu, a w przypadku gdy dokument stanowi umowę, dochodzi do zawarcia umowy w brzmieniu określonym treścią zaakceptowanego dokumentu. Na Koncie każdego z Użytkowników podpisujących pojawi się elektroniczna wersja dokumentu wraz z adnotacjami o datach i sposobie złożenia podpisów oraz z danymi Użytkowników, którzy podpisali dokument.

Rozdział V – Weryfikacja Użytkownika

 1. W ramach Autenti, Użytkownicy otrzymują status odpowiadający sposobowi w jaki dokonano weryfikacji ich danych osobowych. Weryfikacja danych osobowych Użytkowników może się odbywać za pośrednictwem usługi identyfikacji, świadczonej na podstawie odrębnej umowy (regulaminu) przez dostawców usług innych niż Autenti. Na podstawie uzyskanego statusu podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika.
 2. W ramach Autenti Użytkownikowi mogą zostać udostępnione w szczególności następujące sposoby weryfikacji Użytkowników:
  1. Weryfikowanie dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail),
  2. Weryfikacja danych w kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
  3. Weryfikacja dostępu do konta serwisu społecznościowego lub konta serwisu powiązanego,
  4. Weryfikacja dostępu do numeru telefonu (wiadomość SMS),
  5. Weryfikacja danych dostępnych w ramach konta bankowego,
  6. Weryfikacja danych znajdujących się w zrealizowanym przelewie bankowym
  7. Weryfikacja danych posiadacza użytej karty płatniczej,
  8. Weryfikacja za pomocą usługi identyfikacji świadczonej przez, innego niż Administrator, dostawcę usług, na podstawie odrębnego regulaminu,
  9. Weryfikacja za pośrednictwem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej,
  10. Weryfikacja za pośrednictwem komercyjnego węzła identyfikacji elektronicznej,
  11. Weryfikacja osobista za pośrednictwem biura obsługi użytkowników bądź wskazanych placówek współpracujących z Autenti,
  12. Weryfikacja na podstawie oświadczenia instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozdział VI – Płatności

 1. Niektóre usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti mogą być odpłatne.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu wymagającego akceptacji Użytkownika, bądź w formie Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikom, wystawiane będą faktury elektroniczne, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda dostarczania faktur w formie papierowej. Użytkownik może pobrać fakturę w formie elektronicznej korzystając z przycisku „Pobierz fakturę”, dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu. Poprzez wybranie opcji „Pobierz fakturę” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności z góry, za dany okres rozliczeniowy, najpóźniej w terminie wskazanym w zamówieniu/potwierdzeniu zamówienia. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub rozwiązania umowy o świadczenie usług. Wystawione faktury dostępne są w ramach interfejsu użytkownika Konta lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika lub osoby wskazanej w ustawieniach Konta przez administratora Konta dla Firm.

Rozdział VII – Ochrona i poufność danych 

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności i Polityką Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz do zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti.

Rozdział VIII – Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu komunikacji między Użytkownikami, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z dokumentami przetwarzanymi w ramach Autenti, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność umów zawieranych między Użytkownikami, które są wynikiem działań bądź zaniechań Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w innych, uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Autenti wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Autenti;
  3. uzależnić korzystanie z Autenti od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności w sposób wskazany przez Administratora.
 4. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Rozdział IX – Postępowanie reklamacyjne 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: Autenti sp. z o.o, ul. Podole 60, 30-394 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia przepisom prawa bezwzględnie obowiązującym w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, który składa reklamację.

Rozdział X – Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Z chwilą dokonania Rejestracji w Autenti pomiędzy Użytkownikiem a Autenti zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Autenti, a następnie potwierdzenie linku przesłanego Użytkownikowi na adres e-mail określony jako główny w Koncie.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Autenti, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej, przesłane na adres Administratora, bądź drogą elektroniczną na adres [email protected]. Wzór stosownego oświadczenia dostępny jest w Autenti pod adresem: https://autenti.com/Wzor-Odstapienia.pdf.
 3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 5. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy z Administratorem (dotyczącej określonego Konta) następuje z chwilą skorzystania funkcji “Usuń konto w Autenti” przez uprawnionego Użytkownika, z której Użytkownik korzystał w ramach danego Konta.

Rozdział XI – Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Autenti. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Autenti zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Autenti zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti, jest prawo polskie, o ile prawo w Unii Europejskiej w odniesieniu do konsumenta nie przewiduje innej właściwości. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Autenti będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem, nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2019 roku, z zastrzeżeniem że Użytkowników, którzy skorzystali z którejkolwiek z usług Autenti Regulamin będzie obowiązywał od 19 sierpnia 2019 roku.

Polityka Ochrony Prywatności została przeniesiona pod adres: https://autenti.com/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci-autenti/

Niniejsza polityka plików cookies odnosi się do serwisu internetowego Autenti (dalej: „Autenti”), na który składają się zarówno strony internetowe jak i aplikacje.

I. Definicje

 1. Administrator oznacza Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz odpowiednie dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji i oczekiwań Użytkownika. Pozwalają zatem na ocenę, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszyć stronę internetową dla Użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia, tzn. przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez podmioty inne niż Administrator, za pośrednictwem ich serwisów internetowych. Poszczególne podmioty są operatorem zainicjowanych przez siebie plików Cookies a Administrator może nie mieć wpływu nanie odpowiada za ich dobór oraz stosowaną politykę.
 4. Urządzenie – oznacza każde elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Autenti.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony Autenti.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Autenti używa pliki Cookies do:
  1. uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji Cookies umożliwiają informowanie, gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu Autenti może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje, umożliwiają również utrzymanie stanu sesji Autenti po zalogowaniu, dzięki któremu Użytkownik nie musi na każdej stronie internetowej Autenti ponownie wpisywać loginu i hasła, a także zapisują informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Autenti. Uwierzytelnianie i utrzymywanie stanu sesji umożliwia zatem między innymi łatwe logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika, co ulepsza usługi i zwiększa komfort korzystania ze stron internetowych Autenti;
  2. konfiguracji Autenti – Cookies umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Autenti, w tym w szczególności optymalizację korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti oraz dostosowanie zawartości stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Autenti – Cookies umożliwiają weryfikację autentyczności połączenia oraz optymalizację wydajności działania Autenti;
  4. wyświetlania reklam Cookies umożliwiają wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, takich które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców, personalizowanie przekazu marketingowego, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Autenti;
  5. ustalania lokalizacji Użytkownika – Cookies umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji i funkcjonowania Autenti do lokalizacji Użytkownika;
  6. przeprowadzania audytu oglądalności Cookies umożliwiają Administratorowi lepsze zrozumienie preferencji Użytkowników Autenti, a przy tym ulepszanie i rozwijanie usługi. Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników;
 2. Stosowane są, co do zasady, następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Autenti lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. Cookies stałe – pliki pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
 3. Cookies Zewnętrzne Administrator wykorzystuje w celach:
  1. zautomatyzowanego zalogowania lub rejestracji do Autenti za pomocą wskazanego serwisu zewnętrznego (np. Google, Microsoft, Facebook),
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
  3. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu ułatwienia komunikacji lub popularyzacji Autenti za pomocą serwisów narzędziowych i społecznościowych,
  5. prezentowania opinii i treści na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
 4. Oprócz plików Cookies Administrator może również wykorzystywać inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym, a których działanie jest korzystne dla funkcjonowania Autenti.
 5. Administrator korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Marketing Platform, Piksel Facebooka, Insight Tag LinkedIn) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika dane umożliwiające zbieranie informacji o Użytkownikach.

III. Ustawienia przeglądarki a pliki Cookies

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych Autenti, jednak może spowodować utrudnienia i zmniejszyć komfort korzystania ze stron internetowych, podczas gdy dla korzystania z aplikacji Autenti konieczne jest zaakceptowanie Cookies sesyjnych, które są niezbędne do uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji.
 2. Użytkownik Autenti, który korzysta z danego urządzenia końcowego wspólnie z innymi osobami, powinien pamiętać o wylogowaniu się po każdym zakończonym korzystaniu z Autenti.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Wideoweryfikacji (dalej: „Usługa”), której celem jest wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert za pośrednictwem platformy Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W celu skorzystania z Usługi konieczna jest rejestracja Klienta oraz założenie konta na Platformie Autenti.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert, zastosowanie mają postanowienia Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego (CPS).

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę InfoCert.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Platforma onboardingowa – aplikacja internetowa umożliwiający wykonanie działań  niezbędnych do uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego dostarczanego przez firmę InfoCert.
 7. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Użytkowników platformy Autenti jest InfoCert z siedzibą w Piazza Sallustio 9, 00187 -Rzym (Włochy), zwany dalej „Dostawcą”.  
 2. Centrum Certyfikacji InfoCert będący Dostawcą usług zaufania, generuje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi Użytkownik posiada możliwość złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego, który będzie stosowany na Platformie Autenti.
 2. Warunkiem koniecznym uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego jest pozytywne przejście procesu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 3. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V – Procedura weryfikacyjna Użytkownika

 1. W celu złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu, Użytkownik zobowiązany jest przejść weryfikację tożsamości. Proces weryfikacji odbywa się zdalnie na platformie onboardingowej z wykorzystaniem wideorozmowy. Po zalogowaniu się na Platformę Autenti oraz otrzymaniu linku do procesu onboardingu, Użytkownik zobowiązany jest do wyboru terminu weryfikacji, a następnie wypełnienia formularza znajdującego się na stronie.
 2. Istnieje możliwość weryfikacji bezpośredniej Użytkownika, po uprzedniej rezerwacji terminu i ustalenia miejsca spotkania z Konsultantem.
 3. Klient posiada możliwość dwukrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji.
 4. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za usługę.
 5. Wymagania techniczne konieczne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji za pomocą kamery internetowej:
  1. niezakłócone, stabilne łącze internetowe,
  2. sprawna kamera w urządzeniu,
  3. sprawny mikrofon w urządzeniu,
  4. telefon komórkowy obsługujący wiadomości SMS, będący w dyspozycji Klienta,
  5. zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox.
 6. Pozytywna weryfikacja tożsamości Użytkownika jest warunkiem koniecznym dla uzyskania Certyfikatu.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż dwukrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 2 godziny przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.
 8. Po zakończeniu procesu weryfikacji oraz potwierdzeniu tożsamości, Użytkownik otrzymuje do podpisu Wniosek o aktywację Usługi Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Po wpisaniu kodu PIN, który Użytkownik otrzymuje sms’em , Certyfikat zostaje automatycznie podpięty pod konto na Platformie Autenti.
 9. Autenti zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę i niewłaściwe wykorzystanie kodu PIN przez Użytkownika. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 10. W przypadku utraty kodu PIN do certyfikatu, nie ma możliwości jego odzyskania czy zresetowania.
 11. Stosowanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego InfoCert zakupionego za pośrednictwem Platformy Autenti, możliwe jest  wyłącznie na Platformie Autenti.

Rozdział VI – Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości (dalej: „Usługa”), której celem jest złożenie wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign za pośrednictwem Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kwalifikowanych Usług Zaufania Certum.

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę Asseco Data Systems S.A.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Punkt Potwierdzania Tożsamości („PPT”) – miejsce (lokal) gdzie wykonywane są czynności polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów, przyjmowaniu wniosków o wydanie Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego, rejestrowaniu Subskrybentów.
 7. Mobilny Punkt Potwierdzania Tożsamości – Punkt Potwierdzania Tożsamości umożliwiający realizację czynności związanych ze świadczeniem Usług Zaufania bezpośrednio u Subskrybenta.
 8. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/ .
 9. Subskrybent – osoba fizyczna, zdefiniowana z imienia i nazwiska w Kwalifikowanym Certyfikacie Podpisu Elektronicznego, który został wydany tej osobie oraz w pełni dysponująca nim.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.
 12. Ustawa o usługach zaufania – ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Klientów Autenti Sp. z o.o. jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, zwany dalej „Dostawcą”.
 2. Powszechne Centrum Certyfikacji będące jednostką usługową Asseco Data Systems, świadczące niekwalifikowane i kwalifikowane usługi zaufania, wydaje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS oraz Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579).
 3. Autenti Sp. z o.o. działając jako autoryzowany Punkt Potwierdzania Tożsamości wykonuje czynności stanowiące przedmiot działania PPT, a więc działania polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient ma możliwość zakupu Usługi Weryfikacji Tożsamości oraz złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign.
 2. W celu zakupu niniejszej Usługi, Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pomocą platformy Autenti lub telefonicznie poprzez kontakt z Konsultantem.
 3. Niniejsza Usługa Weryfikacji Tożsamości bezpośredniej świadczona jest na terenie Warszawy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania.
 4. Usługa Weryfikacji Tożsamości może być zrealizowana w innym mieście na terenie Polski po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania. W tym przypadku cena Usługi może ulec zwiększeniu w zależności od miejsca realizacji Usługi.
 5. Klient posiada możliwość jednokrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji.
 6. Zmiana terminu wykonania Usługi może być zgłaszana w godzinach między 9.00 a 17.00 w dni robocze.
 7. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za Usługę.
 8. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż jednokrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną Usługę.
 9. Po potwierdzeniu tożsamości przyszłego Subskrybenta, wniosek o wydanie Certyfikatu zostaje przesłany do Dostawcy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.
 10. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V– Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2019 roku.

Aktualna treść Regulaminu usługi newsletter znajduje się pod linkiem: https://autenti.com/regulaminy/regulamin-newsletter/

Aktualna treść Regulaminu Broker ID znajduje się pod linkiem: https://autenti.com/regulaminy/regulamin-uslugi-broker-id/

Aktualna treść Polityki Świadczenia Usług Zaufania jest dostępna na stronie: https://autenti.com/regulaminy/polityka-swiadczenia-uslug-zaufania-autenti/