REGULAMIN AUTENTI API

[obowiązujący do 15.02.2021, aktualny regulamin dostępny na stronie Regulamin Autenti API]

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usługi „Autenti API”, świadczonej drogą elektroniczną przez jej Administratora na rzecz Partnerów Autenti, umożliwiającej zdalny dostęp do Platformy Autenti za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w celu rynkowego rozwoju praktycznych zastosowań podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych i obiegu dokumentów. Korzystanie z Autenti API możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usługi „Autenti API”, świadczonej drogą elektroniczną przez jej Administratora na rzecz Partnerów Autenti, umożliwiającej zdalny dostęp do Platformy Autenti za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w celu rozwoju praktycznych zastosowań Platformy Autenti w celu korzystania z podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych i obiegu dokumentów. Korzystanie z Autenti API możliwe jest jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 

  1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

  1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych.
  2. Autenti API – usługa świadczona w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) przez Administratora dla Partnerów Autenti, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych w standardzie JSON, umożliwiający komunikację Oprogramowania z zasobami (modułami) Platformy Autenti.
  3. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Autenti.
  4. Regulamin Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulaminy/ .
  5. Partner Autenti – osoba, który w wyniku zastosowania się do procedur otrzymuje dostęp do Autenti API.
  6. Serwis wykorzystujący Autenti API  – serwis internetowy będąca w posiadaniu, bądź zarządzany przez Partnera Autenti, który dokonuje połączenia z Autenti API.
  7. Token dostępu – ciąg znaków, generowany przez serwer autoryzacyjny, za pomocą którego Partner Autenti uzyskuje dostęp do zabezpieczonych zasobów(modułów) Platformy Autenti.
  8. Oprogramowanie – oprogramowanie będące we władaniu Partnera Autenti, które wykorzystuje Autenti API.
 1. Zasady udostępniania dostępu do Autenti API

  1. W celu aktywacji Autenti API, Partner Autenti zobowiązany jest uzyskać Token dostępu do Autenti API poprzez kontakt z Autenti. 
  2. Administrator ma prawo odmowy przyznania Tokena dostępu oraz prawo do jego unieważnienia,w szczególności, jeśli ubiegający się o dostęp do Autenti API w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy Autenti, bądź w inny sposób może naruszać interesy Administratora, bądź jej klientów i kontrahentów.
  3. Wykorzystanie Autenti API jest uzależnione od weryfikacji uprawnień użytkownika na podstawie uzyskanego Tokena dostępu, który służy do autoryzacji czynności dokonywanych na Platformie Autenti.
 2. Warunki korzystania

  1. Korzystanie z Platformy Autenti w celu złożenia podpisu elektronicznego, w wyniku zainicjowania przez Partnera Autenti funkcjonalności Autenti API może następować z pominięciem interfejsu użytkownika aplikacji Autenti. Partner Autenti z tytułu korzystania z Platformy Autenti zobowiązany jest do ponoszenia opłat wynikających z cennika opublikowanego przez Administratora na stronach internetowych w domenie autenti.com.
  2. Autenti API nie może być wykorzystywane przez Partnerów Autenti w serwisach, które:
   1. naruszają powszechnie obowiązujące prawo oraz prawa osób trzecich,
   2. naruszają dobre obyczaje,
   3. wprowadzają użytkowników w błąd,
   4. działają złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek innego podmiotu.
  3. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z Autenti API spoczywa na Partnerach Autenti.
  4. W przypadku jeżeli oprogramowanie utworzone w ramach Autenti API w jakikolwiek sposób komunikuje się z użytkownikami Platformy Autenti wówczas na jego wykorzystanie wymagana jest zgoda Administratora.
  5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod Autenti API dostępnych dla Partnerów Autenti odpowiadał funkcjonalnością Platformy Autenti i był wolny od błędów, ale użycie odbywa się na własne ryzyko na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora.
  6. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących Autenti API ponosi Partner Autenti.
  7. Partner Autenti, który świadczy Serwis wykorzystujący Autenti API zobowiązuje się do podania użytkownikom swoich usług rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Serwisu wykorzystującego Autenti API i określić politykę bezpieczeństwa dotyczącą danych jego użytkowników.
  8. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Platformy Autenti lub działań konkurencyjnych na szkodę Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do blokady Tokena dostępu i wszystkich programów/systemów korzystających z Autenti API.
 3. Spory

  1. Wszelkie spory związane z Autenti API na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wobec Partnerów Autenti, na rzecz których usługa Autenti API świadczona jest odpłatnie, wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania Partnera o zmianie. 
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Autenti.