Regulamin Autenti API

[obowiązujący do 30.04.2020, aktualny regulamin dostępny na stronie Regulamin Autenti API]

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usługi „Autenti API”, świadczonej drogą elektroniczną przez jej Administratora na rzecz Partnerów Autenti, umożliwiającej zdalny dostęp do Platformy Autenti za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w celu rynkowego rozwoju praktycznych zastosowań podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych i obiegu dokumentów. Korzystanie z Autenti API możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 583 800,00 zł złotych.
 2. Autenti API – usługa świadczona w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) przez Administratora dla Partnerów Autenti, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych w standardzie JSON, umożliwiający komunikację Oprogramowania z zasobami (modułami) Platformy Autenti.
 3. Platforma Autenti – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 4. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej po adresem https://autenti.com/regulamin/ .
 5. Partner Autenti – przedsiębiorca, który w wyniku zastosowania się do procedur wydawania przez Administratora kluczy autoryzujących dostęp do Autenti API, otrzymał Zestaw Danych Autoryzacyjnych, służących do autoryzacji czynności dokonywanych w Platformie Autenti w sposób zdalny (z pominięciem interfejsu użytkownika aplikacji Autenti).
 6. Serwis wykorzystujący Autenti API  – serwis internetowy będąca w posiadaniu, bądź zarządzany przez Partnera Autenti, który dokonuje połączenia z Autenti API.
 7. Oprogramowanie – oprogramowanie będące we władaniu Partnera Autenti, które wykorzystuje Autenti API.
 8. Zestaw Danych Autoryzacyjnych – ustanowiony na rzecz Partnera Autenti indywidualny identyfikator (id) oraz hasło (secret) umożliwiający dostęp oraz korzystanie z Autenti API.

II.Zasady udostępniania dostępu do Autenti API

 1. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do Autenti API oraz każdorazowe użycie Autenti API z wykorzystaniem Zestawu Danych Autoryzacyjnych odbywa się w ramach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Platformy Autenti.
 2. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do Autenti API, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego i przycisku „Generuj Klucz”, dostępnego w ramach Konta Użytkownika w Platformie Autenti w zakładce Ustawienia/API, do którego został przypisany pakiet funkcjonalny zawierający uprawnienia do wykorzystywania Autenti API lub na podstawie odrębnej umowy z Administratorem.
 3. Użytkownicy, którzy uzyskali Zestaw Danych Autoryzacyjnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie, w tym w szczególności w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym dane pozwalające na dostęp zostały udostępnione, nawet w sposób niezawiniony.
 4. Administrator ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienia, w szczególności jeśli ubiegający się o dostęp do Autenti API w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy Autenti bądź w inny sposób może naruszać interesy Administratora bądź jej klientów i kontrahentów.
 5. Wykorzystanie Autenti API jest uzależnione od weryfikacji uprawnień użytkownika na podstawie przedstawienia prawidłowego Zestawu Danych Autoryzacyjnych oraz wydanych na jego podstawie tokenów dostępowych, które służą do autoryzacji czynności dokonywanych w Platformie Autenti.

III. Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Platformy Autenti w celu złożenia podpisu elektronicznego, w wyniku zainicjowania przez Partnera Autenti funkcjonalności Autenti API, jest nieodpłatne.
 2. Autenti API nie może być wykorzystywane przez Partnerów Autenti w serwisach, które:
  1. naruszają powszechnie obowiązujące prawo oraz prawa osób trzecich,
  2. naruszają dobre obyczaje,
  3. wprowadzają użytkowników w błąd,
  4. działają złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek innego podmiotu.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z Autenti API spoczywa na Partnerach Autenti.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod Autenti API dostępnych dla Partnerów Autenti odpowiadał funkcjonalnościom Platformy Autenti i był wolny od błędów, ale użycie odbywa się na własne ryzyko na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących Autenti API ponosi Partner Autenti.
 6. Partner Autenti, który świadczy Serwis wykorzystujący Autenti API zobowiązuje się do podania użytkownikom swoich usług rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Serwisu wykorzystującego Autenti API i określić politykę bezpieczeństwa dotyczącą danych jego użytkowników.
 7. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Platformy Autenti lub działań konkurencyjnych na szkodę Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do blokady Zestawów Danych Autoryzacyjnych i wszystkich programów/systemów korzystających z Autenti API.

IV. Spory

 1. Wszelkie spory związane z Autenti API na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wobec Partnerów Autenti, na rzecz których Autenti API świadczona jest odpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania ich drogą poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Autenti.