Skip to content
Autenti / Blog / Vyjednávání smluv – jak dobře navázat spolupráci?

Vyjednávání smluv – jak dobře navázat spolupráci?

Vyjednávání smluv je nedílnou součástí provozování firmy. Zjistěte, jak efektivně vést rozhovory, abyste dosáhli obchodních úspěchů. Není to náročné, ale vyžaduje z vaší strany seznámení se s několika fakty!

  • Vyjednávání smluv je nedílnou součástí podnikání a týká se mnoha oblastí života.
  • Klíčem k efektivnímu vyjednávání je pochopení potřeb obou stran.
  • Na jednání je dobré se připravit, a to tak, že se seznámíte se s nabídkou druhé strany a stanovíte si vlastní priority.
  • Chyby, jako jsou třeba akceptování návrhů příliš brzy nebo nechávání se ovládat emocemi, mohou negativně ovlivnit výsledek jednání.

Obsah

1. Vyjednávání smluv
2. Techniky a taktiky vyjednávání
3. Význam komunikace při vyjednávání smluv
4. Proč je vyjednávání smluv důležité?
5. Jak se připravit na jednání?
6. Strategie vyjednávání – které zvolit?
7. Chyby, kterých je třeba se vyvarovat během vyjednávání

Vyjednávání smluv

Vyjednávání smluv je alespoň dvoustranný proces, a jeho cílem je dosáhnout dohody, která uspokojí všechny strany účastné na jednání. V podnikání se to často týká podmínek spolupráce, cen, dodacích lhůt nebo rozsahu služeb. Vyjednávání se samozřejmě může týkat prakticky všech oblastí života – od uzavírání nájemních smluv, přes jednání o zvýšení mzdy až po stanovení podmínek mezinárodních smluv.

Klíčem k účinnému vyjednávání je pochopit nejen své vlastní potřeby a očekávání, ale také potřeby a očekávání protistran. Proto je tak důležité vhodné naslouchání a pozorování. Díky tomu můžete lépe pochopit, co je pro vašeho vyjednávacího partnera skutečně důležité, a na tomto základě utvářet své návrhy.

Zjednodušte si proces finalizace smluv – podepisujte online
Rychlé, bezpečné, 100% dálkově.

 
 

Techniky a taktiky vyjednávání

Při vyjednávání se často používají různé techniky a taktiky, které mají za účel dosažení příznivého výsledku. Níže naleznete ty nejběžnější.

Princip vzájemnosti

Jde o jeden ze základních principů sociální psychologie. Lidé mají přirozenou tendenci oplácet výhody, které dostávají. Při vyjednávání se to projevuje tak, že když pro někoho něco uděláte, bude se tato osoba cítit povinna oplatit laskavost podobným způsobem.

V praxi to může znamenat, že když partnerovi uděláte ústupek, bude ochotnější vám něco nabídnout na oplátku. Využitím tohoto principu můžete druhou stranu získat ke spolupráci rychleji a vyjednávání smluv tímto způsobem může být velmi účinné.

Princip kontrastu

Tato technika spočívá v prezentaci jedné nabídky v kontextu jiné, horší. Tím se první návrh zdá atraktivnější. Pokud například nejprve předložíte velmi vysokou cenu za produkt a poté nabídnete cenu nižší, ale stále pro vás výhodnou, bude se druhá nabídka zdát přijatelnější ve srovnání s první.

Je zajímavé, že je to docela běžná praxe mezi soukromými prodejci, kteří ve svých inzerátech uvádějí přemrštěnou cenu, aby zákazník získal pocit, že skutečně něco usmlouval!

Princip kotvy

Toto je rozhodně jedna z jemnějších strategií. Spočívá v předložení na začátku vyjednávání smlouvy určitého návrhu (kotvy), který určuje směr pro další jednání. Pokud správně stanovíte svou počáteční nabídku, můžete nasměrovat jednání požadovaným směrem. Je však důležité, aby tato kotva nebyla příliš těžká! V opačném případě může vyjednávání smlouvy skončit dříve, než vůbec začne!

Význam komunikace při vyjednávání smluv

Při vyjednávání smluv je komunikace nesmírně důležitá. To, jakým způsobem mluvíte, je stejně důležité jako to, co říkáte. Vaše držení těla, tón hlasu a řeč těla mají obrovský vliv na to, jak vás bude vnímat váš vyjednávací partner. Vyplatí se věnovat pozornost neverbálním signálům vysílaným druhou stranou, protože mohou poskytnout cenné informace o jejích záměrech a pocitech.

Pamatujte také na to, že se vyjednávání mezinárodních smluv liší od těch domácích! Jak v takovém případě urychlit vyjednávání smluv? Berte v úvahu kulturní rozdíly!

Například Japonci si cení trpělivosti a nemají rádi nátlak, upřednostňují také dlouhodobé obchodní vztahy. Američané jsou přímější a očekávají rychlá rozhodnutí. Němci přikládají velký význam preciznosti a detailu, zatímco pro Italy jsou zásadní vztahy a atmosféra při rozhovorech.

Proč je vyjednávání smluv důležité?

Vyjednávat smlouvy je nejen dovednost, ale především umění. V podnikání je to nezbytná věc pro budování trvalých vztahů a dosahování výhodných podmínek spolupráce.

Pokud umíte vyjednávat, získává vaše firma výhodu před konkurencí a vy si budujete značku spolehlivého obchodního partnera. V dnešní době, kdy je mnoho segmentů trhu nasyceno a konkurence je obrovská, se vyjednávací schopnosti stávají klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Ne každá smlouva, kterou podepíšete, musí být za vašich podmínek, ale měla by být výhodná pro obě strany. Účinné vyjednávání je založeno na snaze o kompromis, který přináší výhody oběma stranám. Nejde jen o ceny či termíny, ale také o pochopení potřeb, cílů a hodnot druhé strany. Spolupráce založená na důvěře a vzájemném respektu je trvalejší a efektivnější.

Jak se připravit na jednání?

Klíčem k úspěšnému vyjednávání smluv je vhodná příprava. Než začnete vyjednávat, pečlivě si přečtěte nabídku druhé strany. Zvažte, co je pro vás prioritou a co můžete přijmout jako kompromis. Udělejte si seznam klíčových bodů, o kterých byste chtěli diskutovat, a určete pořadí priorit. To vám pomůže soustředit se během vyjednávání na to, co je nejdůležitější.

Znalosti o druhé straně jsou cenné. Zjistěte, jaké jsou její potřeby, očekávání a nepřekročitelné čáry. Tyto znalosti vám poskytnou výhodu během vyjednávání a umožní vám lépe upravit svou strategii. Pro získání těchto informací můžete provést průzkum, poradit se s ostatními, kteří už jednali s vaším protějškem, nebo jednoduše klást vhodné otázky během jednání.

Pokud uvažujete o tom, jak vyjednávat prodloužení smlouvy, bude pro vás jednodušší, pokud budete znát aktuální podmínky spolupráce nebo očekávání protistrany.

Emoce jsou také důležité!

Nezapomínejte na emocionální aspekt. Vyjednávání nejsou jen suchá fakta a čísla, ale také mezilidské vztahy. Postarejte se o pozitivní atmosféru a budujte dobrý obchodní vztah se svým obchodním partnerem. Pamatujte, že lidé jsou ochotnější spolupracovat s těmi, které mají rádi a kterým důvěřují. Péčí o dobré vztahy nejen zvyšujete své šance na úspěšné dokončení vyjednávání, ale také otevíráte dveře budoucí plodné spolupráci.

Strategie vyjednávání – které zvolit?

Existuje mnoho strategií vyjednávání, ale výběr závisí na situaci.

Rozděl a panuj

Často využívanou technikou je „rozděl a panuj“, která spočívá v rozdělení většího problému na menší části. Tímto způsobem je snazší najít společný základ. Díky tomu se můžete soustředit na řešení každého problému zvlášť, což může vést k rychlejšímu dosažení dohody.

Kratší cesta

Další strategií je tzv. kratší cesta. Spočívá v zaměření se na nejdůležitější otázky a ignorování méně důležitých aspektů. Tento přístup je účinný, když hledáte informace o tom, jak urychlit vyjednávání smluv, nebo když se vyjednávání týká jednoho hlavního tématu. Vyhnete se tak zbytečnému prodlužování diskuse a rychle se dostanete k věci.

Strategie „win-win”

Nezapomeňte na strategii „win-win”. Myšlenkou této metody je usilovat o řešení, které bude prospěšné pro obě strany. To pomáhá budovat trvalé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře. Pro její účinnou aplikaci je klíčové porozumět potřebám druhé strany a hledat oboustranně výhodná řešení. Tento typ strategie podporuje spolupráci, nikoli konfrontaci, což je z dlouhodobého hlediska pro podnikání důležité.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat během vyjednávání

Každý dělá chyby, ale při vyjednávání smluv vás tyto mohou stát opravdu hodně! Jedním z nejčastějších problémů je akceptování návrhů příliš brzy. Taková ukvapená rozhodnutí mohou vést k uzavření smlouvy za nevýhodných podmínek.

Stejně nebezpečné je nechat emoce ovládnout proces vyjednávání. Hněv, frustrace nebo přílišná euforie mohou zatemnit vaše racionální myšlení. Proto vždy dbejte na to, abyste zůstali klidní, spolehliví a objektivní.

Nezapomeňte, že vaším cílem je dosáhnout výsledku, který bude pro vás příznivý, avšak ne za každou cenu. Pamatujte, že vynucování vašeho názoru nebo dokonce uplatňování manipulace ve vztazích s protistranou z dlouhodobého hlediska poškodí vaši pověst a obchodní vztahy!

Také neslibujte více, než dokážete splnit. Přehnané sliby mohou být lákavé, zvláště když chcete zapůsobit na obchodního partnera. Když nejste schopni dodržet slovo, vaše důvěryhodnost je podkopána. Místo toho buďte upřímní a snažte se očekávání překračovat, nikoli je snižovat. Spolupráce založená na vzájemné důvěře a respektu vždy přináší ty nejlepší výsledky.

Zjednodušte si proces finalizace smluv – podepisujte online
Rychlé, bezpečné, 100% dálkově.

 
 

Vyjednávání smluv - shrnutí

Vyjednávání smluv je hra, ve které mohou obě strany uspět, pokud vsadí na vzájemný respekt! Nezapomeňte, že dlouhodobé obchodní vztahy jsou založeny na důvěře a spolupráci. Místo snahy o jednorázový úspěch se proto zaměřte na budování základů trvalých a plodných partnerství do budoucna. Úspěch ve vyjednávání neznamená vítězství za každou cenu – důležitější je najít řešení, které uspokojí obě strany.