Skip to content
Autenti / Blog / Čo je to overenie osoby, ktorá vkladá elektronický podpis?

Čo je to overenie osoby, ktorá vkladá elektronický podpis?

Elektronický podpis je mimoriadne výhodný a uľahčuje podnikateľskú činnosť. Aké metódy je možné použiť na overenie osôb, ktoré poskytujú elektronický podpis?

Elektronický podpis

Skôr než prejdeme k vysvetleniu spôsobov overovania elektronického podpisu, začneme základnou otázkou. Čo je elektronický podpis a ako funguje?

Právne záväznú definíciu obsahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, všeobecne známe ako eIDAS. Podľa ustanovení tohto dokumentu musí podpis spĺňať štyri charakteristiky:

  • musí byť v elektronickej podobe,
  • musí ho vložiť fyzická osoba,
  • musí byť prepojený s podpisovaným obsahom,
  • musí byť podpísanou osobou vedome použitý na podpísanie dokumentu.

Elektronický podpis umožňuje uzatváranie zmlúv bez potreby osobného kontaktu. Celý proces môže prebiehať na diaľku, prostredníctvom internetu. Strana, ktorá vkladá podpis do dokumentu potvrdzuje, že si ho prečítala a akceptuje jeho obsah. Zmluva s elektronickým podpisom má právne účinky a je možné ju použiť v dôkaznom konaní prebiehajúcom pred súdom. Preto je veľmi dôležité overiť si údaje o osobe, ktorá elektronický podpis vkladá. Ako sa to dá urobiť?

Identifikácia a overenie

Prvým krokom pred podpísaním zmluvy alebo iného dokumentu je identifikácia druhej strany. Osoba, ktorej budete dokument posielať, by vám mala poskytnúť údaje, ktoré vám umožnia jednoznačne identifikovať jej totožnosť. Na tento účel sa najčastejšie používa krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo používané druhou stranou. Ďalším krokom je overenie identity, teda kontrola správnosti údajov použitých na identifikáciu. Odosielateľ overuje, či osoba, ktorá dokument podpisuje, používa údaje použité na overenie (napr. má prístup ku konkrétnej e-mailovej schránke alebo telefónnemu číslu).
V prípade uzatvárania tradičných papierových zmlúv overovanie totožnosti druhej strany najčastejšie spočíva v porovnaní údajov uvedených v dokumente s údajmi na doklade totožnosti – občianskom preukaze alebo pase. Takisto je možné porovnať podobu druhej strany s fotografiou, ktorá je uvedená v dokumente, ako aj porovnať podpis na zmluve so vzorom z občianskeho preukazu. Týmto spôsobom sa identifikácia a overovanie osôb podpisujúcich zmluvu alebo iný dokument vykonáva „naživo“. Ale akým spôsobom vykonať takýto postup vo virtuálnom priestore? Platforma Autenti poskytuje niekoľko spôsobov overenia osoby vytvárajúcej elektronický podpis.

E-mailová adresa

Najjednoduchším a najbežnejším spôsobom overenia druhej strany je použitie jej e-mailovej adresy. Ak ste odosielateľom dokumentu a odosielate ho prostredníctvom platformy Autenti, musíte pred odoslaním poskytnúť e-mailovú adresu druhej strany. Do elektronickej schránky, ktorú používa druhá strana, sa odošle odkaz. Presmeruje príjemcu na podpisový panel, kde môže potvrdiť svoju totožnosť, čím sa zabezpečí elektronický podpis dokumentu. Údaje použité na overenie, t. j. meno a priezvisko a e-mailová adresa, sú prepojené s IP adresou zariadenia, ktoré bolo použité na vloženie elektronického podpisu. Všetky informácie budú pripojené k podpísanému dokumentu. Môžete ich kedykoľvek skontrolovať na podpisovej karte.

SMS kód

Druhým spôsobom, ktorý môžete použiť na overenie osoby vkladajúcej elektronický podpis, je SMS kód. Ak chcete použiť toto riešenie, okrem e-mailovej adresy druhej strany potrebujete aj jej telefónne číslo. Druhá strana okrem spomínaného e-mailu s odkazom dostane aj SMS s unikátnym kódom, ktorý je potrebné zadať na podpísanie odosielaného dokumentu. Týmto spôsobom sa k menu a priezvisku priradí e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj IP adresa zariadenia, ktoré používa príjemca elektronického dokumentu.

Kvalifikovaný podpis

Tretím spôsobom overenia totožnosti osoby, ktorá vkladá elektronický podpis do dokumentu, je použitie kvalifikovaného elektronického podpisu. Kvalifikovaný podpis má rovnakú platnosť ako vlastnoručný podpis. Z tohto dôvodu sa žiadatelia o kvalifikovaný certifikát podrobujú prísnemu procesu overovania. Môže mať formu vzdialeného videohovoru so zamestnancom firmy, ktorá certifikát vydáva, alebo osobného stretnutia. Totožnosť osoby, ktorá žiada o kvalifikovaný podpis, sa overuje na základe dokladu totožnosti –  pasu.

Podpisujte dokumenty online. Efektívne, bezpečne a pohodlne

Podpisová karta

Po overení môže príjemca dokumentu na prijatý elektronický dokument vložiť elektronický podpis. Skutočný elektronický podpis má podobu postupnosti bitov – pre bežného človeka je teda úplne nečitateľný. V prípade elektronických dokumentov nie je vložený podpis viditeľný ako súčasť obsahu dokumentu, čo môže vyvolať pochybnosti u používateľov, ktorí si za dlhé roky práce s papierovými dokumentmi zvykli na to, že vlastnoručný podpis by sa mal nachádzať pod obsahom dokumentu. Platforma Autenti prináša riešenie, ktoré túto nepríjemnosť odstraňuje. Platforma automaticky vygeneruje podpisovú kartu s podpisom vykonaným druhou stranou, ako aj informáciou o čase podpisu a použitých metódach overenia. Po otvorení podpísaného súboru sa podpisová karta zobrazí ako posledná strana dokumentu. Nájdete tam aj elektronické pečiatky overené kvalifikovaným certifikátom predložené platformou Autenti. Prvá pečiatka sa vkladá pri odoslaní elektronického dokumentu na podpis, druhá po vložení všetkých elektronických podpisov. Každá pečiatka obsahuje informáciu o čase jej vytvorenia a je zárukou, že obsah dokumentu zostal od jeho vydania nezmenený a že všetky strany podpísali rovnakú verziu.