Skip to content
Autenti / Blog / Kedy je elektronický podpis na dokumentoch platný?

Kedy je elektronický podpis na dokumentoch platný?

Elektronický podpis je veľkým pomocníkom pri podnikaní, ale stále niekedy vyvoláva obavy o jeho právnych účinkoch. Dokument podpísaný elektronickým podpisom však v zmysle práva a predpisov EÚ môže byť dôkazom v súdnom konaní. Zistite, kedy sú elektronický podpis a samotný dokument, ktorý ho obsahuje, právne platné.

Čo hovoria predpisy o elektronickom podpise?

Najdôležitejšími právnymi predpismi o elektronickom podpise sú zákon zo septembra 2016 a európske nariadenie eIDAS z júla 2014. Nariadenie eIDAS o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu platí od roku 2016 vo všetkých krajinách Európskej únie. Ustanovenia o elektronickom podpise obsiahnuté v zákone o dôveryhodných službách a elektronickej identifikácii a príslušné novely občianskeho zákonníka zas zabezpečujú súlad vnútroštátneho práva s európskym právom.

Podľa článku 25, bod 1 v nariadení eIDAS, elektronickému podpisu nie je možné odoprieť právnu účinnosť a prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní len z toho dôvodu, že podpis je v elektronickej forme alebo že nespĺňa požiadavky na kvalifikovaný elektronický podpis. Preto je aj obyčajný elektronický podpis právne uznávanou formou potvrdenia zmluvy.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb ako je platforma Autenti podľa zákona slúžia zmluvným stranám ako sprostredkovatelia, ktorých úlohou je zabezpečiť bezpečnosť podpisovania dokumentov v elektronickej podobe, okrem iného aj vďaka príslušným certifikátom. Inými slovami, sú dôveryhodnou treťou stranou, ktorá zaručuje bezpečnosť elektronického podpisu a overenie podpisovateľov, ako aj osvedčuje, že integrita podpísaných údajov nebola narušená a zabezpečuje dokument tak, aby ho bolo možné použiť ako dôkaz uzavretia zmluvy. Dôležitou otázkou však nie je len samotná platnosť elektronického podpisu, ale aj podpísaného dokumentu.

Podpisujte dokumenty online. Efektívne, bezpečne a pohodlne

Typ elektronického podpisu a forma zmluvy

Do roku 2016 bolo používanie elektronického podpisu oveľa náročnejšie. Aby bola väčšina podpísaných dokumentov platná podľa zákona, bolo potrebné používať takzvaný kvalifikovaný elektronický podpis.

V súčasnosti je to forma zaručeného elektronického podpisu, t. j.:

  • je jednoznačne priradený podpisujúcemu;
  • umožňuje zistiť jeho identitu;
  • je vložený s použitím údajov, ktoré môže s vysokou mierou istoty použiť len táto osoba;
  • je prepojený s podpísaným obsahom takým spôsobom, aby bola rozpoznateľná každá následná zmena.

Okrem toho musí byť vložený pomocou kvalifikovaného zariadenia a musí byť založený na kvalifikovanom certifikáte elektronického podpisu. Získanie takéhoto certifikátu je však možné len vo vybraných inštitúciách. Zahŕňa náklady a je založený na dôkladnom overení totožnosti osoby, ktorá oň žiada. Je tiež potrebné pripomenúť, že elektronický podpis má právny účinok, ak je certifikát, na ktorom je založený, v čase podpisu platný.

Podľa nariadenia eIDAS je kvalifikovaný elektronický podpis rovnocenný vlastnoručnému podpisu a certifikát vydaný v jednej krajine EÚ je platný vo všetkých ostatných členských štátoch. V súčasnosti sa však vyžaduje len pri tých dokumentoch, ktoré si ešte stále vyžadujú písomnú formu pod hrozbou neplatnosti 

Od septembra 2016 sú v platnosti zmeny Občianskeho zákonníka, vďaka ktorým nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis na podpisovanie drvivej väčšiny dokumentov a zmlúv, ktoré sa vyskytujú pri podnikateľskej činnosti. Už nemusia mať písomnú formu, ale stačí takzvaná dokumentová forma. Najčastejšie ide o elektronický dokument s bežným elektronickým podpisom, ktorý nie je založený na kvalifikovanom certifikáte.

V tomto prípade totožnosť podpisujúceho zakaždým overuje poskytovateľ dôveryhodných služieb, t. j. platforma na vytváranie elektronického podpisu, spôsobom, ktorý si zvolí strana, ktorá posiela dokument na podpis. Na tento účel môžete využiť, okrem iného, odkaz zaslaný na e-mail podpisujúceho alebo jednorazový SMS kód zaslaný na telefónne číslo podpisujúceho v spojení s menom a priezviskom tejto osoby a IP adresou zariadenia, na ktorom sa podpisuje. Ďalšími spôsobmi sú napríklad automatizovaná videoverifikácia podpisujúceho.

Obsah dokumentu však potom nesmie obsahovať záznamy o písomnej forme, napríklad typu: „Zmluva bola uzavretá písomne ​​pod hrozbou neplatnosti.“ Takáto forma vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis. Ak sa teda použije bežný elektronický podpis, obsahom zmluvy môže byť len ustanovenie o „dokumentovej forme“.

Zabezpečenie dokumentu podpísaného certifikovaným elektronickým podpisom

Aj keď je samotný elektronický podpis platný, dôveryhodnosť dokumentu môže byť spochybnená, ak neexistuje záruka, že bol zabezpečený spôsobom, ktorý zabráni zmenám po jeho podpísaní. Aby sa tomu zabránilo, poskytovatelia dôveryhodných služieb uplatňujú technické bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú pravosť a integritu dokumentov.

Po podpísaní sú opatrené elektronickou pečiatkou – špecifickým „podpisom“ právnickej osoby. Táto potvrdzuje, že dokument bol odoslaný pomocou dôveryhodnej platformy a podpísaný oboma stranami v rovnakej nezmenenej podobe. Elektronická pečiatka umožňuje preukázať, ako bol dokument podpísaný, a umožňuje slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní.

Platforma Autenti používa elektronickú pečiatku na základe kvalifikovaného certifikátu, ktorá je najistejšou formou tohto typu záruky. Je možné ju použiť aj na zabezpečenie dokumentov podpísaných bežným aj kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Platforma Autenti okrem toho zaisťuje bezpečné uloženie dokumentov a ich dostupnosť všetkým zainteresovaným stranám. Z vyššie uvedených dôvodov sú dokumenty podpísané na platforme trvalým nosičom, ktorý umožňuje prístup k nezmeneným informáciám v budúcnosti, ako to vyžadujú právne predpisy o elektronickom podpise.