Skip to content
Autenti / Blog / Umowa przechowania – co to takiego?

Umowa przechowania – co to takiego?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak działa umowa przechowania? Dowiedz się, kiedy warto ją zawrzeć, jakie są prawa i obowiązki przechowawcy i deponenta oraz co musi się w niej znaleźć.

 

Co warto wiedzieć?

 
 • Umowa przechowania jest umową cywilnoprawną.
 • Umowa ta powinna precyzyjnie definiować warunki przechowywania, czas trwania umowy oraz postępowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty przedmiotu.
 • Przechowawca, będąc posiadaczem przedmiotu, odpowiada za jego bezpieczne przechowanie i zwrócenie deponentowi w nienaruszonym stanie. 

Spis treści:

1. Na czym polega umowa przechowania?
2. Podpisywanie umowy przechowania e-podpisem
3. Jakie są najważniejsze elementy umowy przechowania?
4. Kiedy stosuje się umowę przechowywania?
5. Co to jest umowa depozytu nieprawidłowego?
6. Wzór umowy przechowania

Na czym polega umowa przechowania?

Umowa przechowania to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna strona (przechowawca) zobowiązuje się przechować i zwrócić przedmiot należący do drugiej strony (składającego na przechowanie lub deponenta). 

Jest to popularna forma umowy, używana w wielu aspektach życia codziennego – od przechowania walizek w hotelu po przechowanie cennych przedmiotów w sejfach bankowych. Umowa ta może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna, zależnie od ustaleń stron.

Zdalne podpisywanie umowy przechowania

Do podpisania umowy przechowania wystarczy e-podpis Autenti.


 

Podpisuj umowy online, bezpiecznie i zgodnie z prawem
na Platformie Autenti

 
 

 

Umowa przechowania – KC

Umowa przechowania, regulowana przez polski Kodeks cywilny (K.c.), znajduje się w rozdziale 28, w artykułach od 835 do 845. Zgodnie z tymi przepisami umowa przechowania jest umową, na mocy której przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie przez deponenta i zwrócić ją po upływie określonego czasu.

Czy przechowawca jest posiadaczem?

Tak, w kontekście prawa cywilnego, przechowawca jest zazwyczaj uważany za posiadacza przedmiotów, które zostały mu powierzone do przechowania na mocy umowy przechowania. Posiadanie w tym przypadku oznacza fizyczną kontrolę nad przedmiotem oraz odpowiedzialność za jego przechowanie, ale nie przekłada się to na posiadanie praw własnościowych do przedmiotu.

Przechowawca, jako posiadacz, ma obowiązek dbać o przedmiot przechowania zgodnie z warunkami określonymi w umowie i zwrócić go deponentowi (właścicielowi) po zakończeniu okresu przechowania. Warto zaznaczyć, że choć przechowawca ma fizyczną kontrolę nad przedmiotem, nie ma on prawa korzystać z niego, chyba że zostało to wyraźnie ustalone w umowie przechowania lub jest to konieczne do utrzymania przedmiotu w dobrym stanie.

Jakie są najważniejsze elementy umowy przechowania?

Najważniejsze elementy umowy przechowania obejmują:

 • określenie stron umowy – precyzyjne zidentyfikowanie strony przekazującej przedmiot do przechowania i strony przyjmującej przedmiot do przechowania;
 • opis przedmiotu przechowywania – dokładny opis przedmiotu (lub przedmiotów) objętych umową, w tym ich stan, wartość, wymiary i ewentualne unikalne cechy. Dzięki temu obie strony mają jasność co do tego, co jest przechowywane;
 • warunki przechowywania – szczegółowe określenie warunków, w jakich przedmiot będzie przechowywany, np. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, temperatury, wilgotności itp.;
 • czas trwania umowy – jasne określenie czasu, na jaki przedmiot ma być przechowany, z możliwością przedłużenia lub skrócenia tego okresu w określonych warunkach;
 • wynagrodzenie przechowawcy (jeśli dotyczy) – ustalenie, czy i jakie wynagrodzenie otrzyma przechowawca za swoje usługi. Może to być kwota stała, opłata procentowa od wartości przedmiotu lub inna ustalona forma wynagrodzenia;
 • obowiązki i prawa stron – wyraźne zdefiniowanie, jakie obowiązki i prawa mają przechowawca i deponent, w tym obowiązki związane z zabezpieczeniem przedmiotu, obowiązek informowania o wszelkich zmianach stanu przedmiotu, oraz prawa związane z dostępem do przechowywanego przedmiotu;
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty – procedury postępowania na wypadek uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia przedmiotu, w tym odpowiedzialność za szkody i możliwe odszkodowania;
 • zakończenie umowy – warunki, na jakich umowa może zostać rozwiązana, w tym okoliczności, w których każda ze stron może odstąpić od umowy oraz sposób zwrotu przedmiotu.

 

Powyższe elementy są istotne dla zapewnienia, że umowa przechowania jest jasna, kompletna i chroni interesy obu stron. Poprzez dokładne określenie tych aspektów, można uniknąć wielu nieporozumień i sporów.

Kiedy stosuje się umowę przechowywania?

Umowa przechowania jest stosowana w wielu sytuacjach życiowych i biznesowych, gdy istnieje potrzeba tymczasowego przechowania jednego lub wielu przedmiotów. Typowym przykładem jest sytuacja, w której ktoś przeprowadza się i potrzebuje miejsca na przechowanie swoich mebli, sprzętu domowego czy pamiątek osobistych do czasu, aż nowe mieszkanie będzie gotowe do zamieszkania. 

Umowa przechowania jest przydatna dla firm logistycznych i magazynowych, które przechowują towary dla innych przedsiębiorstw, gwarantując ich bezpieczeństwo i właściwe warunki, aż do momentu ich dalszej dystrybucji. Ten rodzaj umowy jest także często wykorzystywany w kontekście przechowywania pojazdów, np. samochodów, łodzi czy kamperów w okresach, kiedy nie są one używane. W instytucjach kulturalnych takich jak muzea czy galerie umowa przechowania ma kluczowe znaczenie przy zapewnieniu bezpiecznego przechowywania dzieł sztuki i eksponatów.

Co to jest umowa depozytu nieprawidłowego?

Umowa depozytu nieprawidłowego jest szczególnym rodzajem umowy, która ma miejsce, gdy przechowawca ma możliwość dysponowania przekazanymi mu na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami (najczęściej pieniędzmi!). Zgodnie z art. 845 kodeksu cywilnego depozyt nieprawidłowy występuje wtedy, gdy z umowy, przepisów szczególnych lub okoliczności wynika, że przechowawca ma prawo do zarządzania oddanymi na przechowanie środkami lub przedmiotami oznaczonymi tylko co do gatunku. W takiej sytuacji stosuje się przepisy dotyczące pożyczki.

Depozyt nieprawidłowy różni się od tradycyjnego depozytu tym, że przechowawca nabywa przedmiot depozytu i może nim swobodnie zarządzać, przy czym obowiązuje go odpowiedzialność za zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości depozytu. Jest to istotne odróżnienie od zwykłej umowy przechowania, gdzie przechowawca nie ma prawa do dysponowania przedmiotem depozytu i nie jest zobowiązany do uiszczenia PCC.

Jaki charakter ma umowa depozytu nieprawidłowego?

Umowa depozytu nieprawidłowego ma charakter mieszany, łącząc elementy depozytu (przechowania) z elementami pożyczki. W związku z tym, że umowa ta zawiera elementy obu tych umów, jej charakter jest specyficzny i wymaga szczególnej uwagi zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej.

Wzór umowy przechowania

Wzór umowy przechowania do pobrania

Umowa przechowania odgrywa istotną rolę w różnych sytuacjach zarówno osobistych, jak i zawodowych, zapewniając bezpieczne i regulowane prawnie środowisko dla przechowywania przedmiotów. Ważne jest, aby dokładnie rozumieć jej warunki i konsekwencje, zarówno dla przechowawcy, jak i deponenta, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień i zabezpieczyć interesy obu stron.