Skip to content
Polski

Platforma Autenti to wyjątkowe połączenie innowacyjnej technologii i środowiska prawnego

Group 927 (1)

6 x TAK w Autenti!

Czy e-podpis Autenti jest ważny i skuteczny?

TAK.
 
Zgodnie z polskim i europejskim prawem, do skutecznego zawarcia umowy nie jest koniecznie wymagany klasyczny podpis na papierze, chyba, że istnieje wyraźnie wskazany wyjątek przewidziany przepisami prawa. Zgodnie z art. 60 k.c., dla złożenia oświadczenia woli wystarczy jakiekolwiek zachowanie się danej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.
 
Platforma Autenti oferuje zarówno możliwość zastosowania formy dokumentowej (podpis elektroniczny / e-podpis Autenti) - czyli takiej, która jest wystarczająca wówczas, gdy prawo nie wymaga formy szczególnej oraz formy elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), jeżeli dla ważności danej czynności konieczne jest zachowanie formy pisemnej. 
 
Zgodnie z prawem europejskim wszystkie rodzaje podpisu elektronicznego są ważne, niezależnie od tego, czy zostały opatrzone kwalifikowanym certyfikatem. W związku z tym, podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych (art. 25 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS). Kwalifikowane podpisy elektroniczne mają natomiast skutek podpisu własnoręcznego (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia eIDAS). 
 
Podpis elektroniczny złożony pod oświadczeniem woli zawsze zapewnia zachowanie formy dokumentowej, co pozwala na skuteczne zawarcie większości umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Czy usługi oferowane przez Autenti są zgodne z prawem?

TAK.

Autenti świadczy usługi zaufania w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, zwane eIDAS, a także Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Platforma Autenti może być także stosowana do przetwarzania dokumentów w procesach, dla których konieczne jest spełnienie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (w szczególności Komunikatu z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej).

Czy dokumenty podpisane e-podpisem mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym?

TAK.

Dokument podpisany podpisem elektronicznym, może stanowić dowód w postępowaniu sądowym, co gwarantuje art. 25 ust. 1 eIDAS, tj.: “Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.” 

Potwierdzenie podpisania określonego dokumentu wydane przez Autenti (w postaci Karty Podpisów) stanowi dokument wydany przez zaufaną stronę trzecią, a jednocześnie dostawcę usług zaufania, który może zostać wykorzystany jako dowód w postępowaniu sądowym na okoliczność: podpisania dokumentu, jego treści, daty w jakiej podpisy zostały złożone. Co więcej, strony są w stanie wykazać, czy doszło do nieautoryzowanej i nieuprawnionej zmiany (przerobienia) danego dokumentu, czy zachowuje swoją integralność.

Czy Autenti jest dostawcą usług zaufania?

TAK.

Autenti świadczy usługi zaufania na podstawie Polityki Świadczenia Usług Zaufania, która określa rodzaje, zasady i warunki ich świadczenia, zgodnie Rozporządzeniem eIDAS, a także Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Autenti znajduje się na liście Niekwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na zlecenie ministra właściwego ds. informatyzacji.

Czy Autenti gwarantuje integralność podpisanych dokumentów?

TAK.

Zabezpieczenie autentyczności i integralności treści dokumentu to podstawowa funkcjonalność wyróżniająca innowacyjną technologię Autenti od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Podpisywanie na platformie Autenti odbywa się w ściśle zdefiniowanym procesie, w którym od momentu nadania dokumentu do zakończenia jego podpisywania przez wszystkie wymagane osoby jest on przechowywany i udostępniany upoważnionym osobom z użyciem zaawansowanych mechanizmów informatycznych. Zastosowane zabezpieczenia uniemożliwiają zmianę treści, która byłaby niezauważona.

Dla potwierdzenia procesowego zabezpieczenia, Autenti stosuje pieczęci elektroniczne oparte o kwalifikowany certyfikat, które są składane na dokumencie natychmiast po jego nadaniu oraz po zakończeniu podpisywania i umożliwiają za pomocą dodatkowej warstwy wizualnej Karty Podpisów oraz technicznej pliku jednoznaczne określenie złożonych podpisów, bez zmiany dokumentu udostępnionego podpisującym. Stosowana pieczęć elektroniczna weryfikowana kwalifikowanym certyfikatem spełnia wymagania art. 36 eIDAS, w szczególności jest powiązana z dokumentem, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna w sposób automatyczny.

Dla przykładu otwarcie dokumentu podpisanego w Autenti w aplikacji Adobe Acrobat Reader weryfikuje, czy nie dokonano zmian w opieczętowanym dokumencie, a w przypadku takich zmian wyraźnie o nich informuje. Każda dokument podpisywany w Autenti dodatkowo jest oznaczony kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, który nie tylko gwarantuje integralność dokumentu, ale zapewnia także korzystanie z domniemania dokładności daty i czasu, jakie wskazuje.

Czy Autenti może świadczyć usługi w reżimie outsourcingu bankowego?

TAK.

Autenti może świadczyć usługi w sposób zgodny z wymogami zarówno Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe jak i Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. Usługa jest dostarczana w oparciu o umowę indywidualną. 

Usługi Zaufania

Autenti jest dostawcą usług zaufania w oparciu o europejskie standardy

 • Usługi Zaufania są świadczone w oparciu oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73), zwane Rozporządzeniem eIDAS.
 • Rozporządzenie eIDAS gwarantuje jednolite traktowanie podpisów elektronicznych i dokumentu elektronicznego w całej Unii Europejskiej, zapewniając im rozpoznawalność i uznanie prawne.
 • Na podstawie eIDAS wydana została polska Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).
 • Wskazane akty prawa regulują zasady funkcjonowania dostawców usług zaufania oraz świadczenia usług zaufania, a także ustanawiają ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn internetowych.

ZAUFANA STRONA TRZECIA

 • “Zaufaną stroną trzecią” (tzw. “TTP” z ang. Trusted Third Party) jest niezależny podmiot, który ułatwia interakcję między stronami, gwarantując bezstronność i obiektywne potwierdzenie wykonania określonych czynności faktycznych lub prawnych.
 • Przykładem zaufanej strony trzeciej jest notariusz. Podobną rolę pełnią dostawcy usług zaufania, którzy m.in. potwierdzają fakt podpisania określonego dokumentu, uwierzytelnienia tożsamości osoby fizycznej czy walidacji podpisów elektronicznych. Złożenie podpisu elektronicznego na platformie zaufanej strony trzeciej, ułatwia potwierdzenie tej czynności w&bnsp;przyszłości.
 • Autenti, działając jako zaufana strona trzecia, gwarantuje niezależne od wszystkich uczestników transakcji, dowody z realizacji procesu złożenia podpisu elektronicznego.
AUTENTI W REJESTRZE USŁUG ZAUFANIA
 
 • Autenti została wpisana do rejestru niekwalifikowanych dostawców zaufania, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, dostępnego pod adresem: https://www.nccert.pl/uslugiNK.htm Z “Polityką świadczenia usług zaufania Autenti” można się zapoznać pod linkiem:https://autenti.com/pl/regulaminy/polityka-swiadczenia-uslug-zaufania-autenti
 • Aby znaleźć się na takiej liście, dostawca usługi zaufania musi spełnić warunki określone rozporządzeniem eIDAS oraz Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dostawca usług zaufania działa w oparciu o udostępnioną politykę świadczenia usługi zaufania.

Autenti jako dostawca usług zaufania daje rękojmię zgodności z eIDAS


 • dostarczamy dowody z procesu podpisywania
 • dajemy gwarancję niezależności
 • służymy wsparciem dla naszych klientów

Karta Podpisów Autenti

Jako “zaufana strona trzecia” dostarczamy dowody z przebiegu procesu podpisywania w postaci Karty Podpisów.

Karta Podpisów to generowana w momencie nadania dokumentu do podpisu dodatkowa strona, dołączana do źródłowego pliku pdf, dzięki której można wykazać kto, kiedy i z jakiego urządzenia (IP) złożył podpis elektroniczny na dokumencie. Karta Podpisów obrazuje wszystkie dane, które zostały użyte do złożenia podpisu elektronicznego. Podpisy są zamieszczane chronologicznie. 

karta_podpisow_qualified_sign

Karta Podpisów zawiera w ramach wizualizacji, pola informujące o: 

 • rodzaju złożonego podpisu elektronicznego, 
 • imieniu i nazwisku podpisującego, 
 • adresie e-mail podpisującego, 
 • numerze telefonu podpisującego (opcjonalnie, w przypadku użycia dodatkowej metody identyfikacji podpisującego), 
 • danych dotyczących organizacji podpisującego i jego funkcji (opcjonalnie, w przypadku podpisywania dokumentu przez osobę reprezentującą wybraną organizację), 
 • rodzaju złożonego podpisu elektronicznego, 
 • zastosowanym uwierzytelnieniu podpisującego, 
 • powodzie złożenia podpisu, 
 • adresie IP uzyskanym z urządzenia podpisującego, 
 • dacie i godzinie złożenia podpisu. 

Sprawdź więcej informacji na temat Karty Podpisów.

 

Karta podpisów jest dołączana do każdego podpisywanego dokumentu na platformie Autenti

 

E-podpis w Unii Europejskiej

Depapieryzacja codziennych relacji biznesowych oraz konsumenckich naszych klientów to główne założenie działalności Autenti. Wspieramy, edukujemy i doradzamy. Poniżej kilka ważnych kwestii, które pomogą zrozumieć świat podpisów elektronicznych.


§ Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem, na przykład imię i nazwisko czy faksymile podpisu.

Zgodnie z prawem europejskim, podpis elektroniczny zawiera się w danych w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis (art. 3 pkt 10 Rozporządzenia eIDAS).

Podpisem elektronicznym jest zatem każdy rodzaj aktywności w świecie cyfrowym, z którym wiąże się pozostawienie danych identyfikujących autora - najczęściej poprzez określenie imienia i nazwiska. O ile podpisem elektronicznym jest każda deklaracja tożsamości złożona w postaci cyfrowej, to pewność podpisywania elektronicznego wzrasta, jeżeli ma miejsce w związku z usługami dostarczanymi przez wyspecjalizowanych dostawców usług zaufania.

§ Kiedy podpis elektroniczny na dokumentach jest ważny?

Podpis elektroniczny na dokumencie staje się ważny z momentem jego złożenia.

Żadne prawo europejskie nie wymaga, aby podpisy składane były zawsze na papierze, jak również nie dyskryminuje czy odmawia ważności postaci elektronicznej.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym: “Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej” (art. 60 kodeksu cywilnego).

Na uwagę zasługuje, że tylko nieliczne rodzaje dokumentów wymagają formy szczególnej, a nawet gdy wymagają takiej formy, to jej niespełnienie nie zawsze powoduje nieważność danej czynności podpisywania. Warto też pamiętać, że nawet, jeżeli dla ważności danej czynności konieczna jest forma pisemna, to zastąpić ją można formą elektroniczną, składając pod dokumentem kwalifikowany podpis elektroniczny (por. 781 § 2 kodeksu cywilnego).

§ Jakie są rodzaje oświadczeń woli i do których można użyć podpisu elektronicznego?

Tylko w przypadkach ściśle zastrzeżonych przez przepisy prawa wymagane jest zachowanie formy pisemnej lub elektronicznej. Brak takiego zastrzeżenia pozwala na posługiwanie się dowolną formą, jednakże dla celów dowodowych pożądaną formą czynności prawnej jest forma dokumentowa - do której zastosowanie ma e-podpis Autenti.

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym wyróżniamy:


• formę dokumentową (art. 772 Kodeksu cywilnego). Do jej zachowania wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie,
• zwykłą formę pisemną (art 78 Kodeksu cywilnego), tj. złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie;
• formę elektroniczną (art. 79 Kodeksu cywilnego), tj. złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jest ona równoważna formie pisemnej,
• formy szczególne, np. akt notarialny, notarialne poświadczenie podpisu.

§ Jaka jest różnica między formą pisemna a dokumentową?

Formą pisemną jest własnoręczne złożenie podpisu.

Formą elektroniczną jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpis elektroniczny z użyciem kwalifikowanego certyfikatu).

Forma elektroniczna jest równoważna formie pisemnej.

Formą dokumentową jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

§ Jakie dokumenty można podpisywać podpisem elektronicznym (e - podpisem Autenti)?

 Podpisem elektronicznym można podpisać każdy dokument, dla którego przepisy prawa nie przewidują zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności lub formy szczególnej, takiej jak forma aktu notarialnego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny należy użyć, jeżeli dla ważności danej czynności wymagany jest podpis własnoręczny bądź forma elektroniczna.

§ Kto może złożyć podpis na platformie Autenti?

Podpis na platformie Autenti może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, zarówno w swoim imieniu, jak również działając w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo).

Do złożenia podpisu nie jest wymagane posiadanie konta na platformie Autenti.

ePodpis Autenti spełnia standardy podpisów elektronicznych wykorzystywanych na całym świecie!


 • zapewniamy ścieżkę audytową procesu podpisywania
 • podpisy są walidowalne w powszechnie używanych narzędziach
 • spełniamy standardy trwałego nośnika

E-podpis na Świecie

Podpisy elektroniczne nie znają granic! Europejskie standardy podpisów elektronicznych idą w parze ze światowymi wymogami.

 • podpisy elektroniczne są skutecznym sposobem na wiążące składanie oświadczeń oraz zawieranie umów niemal na całym świecie. Prawo większości państw dopuszcza nie tylko ich stosowanie w celu zawarcia kontraktów handlowych, ale przede wszystkim umożliwia posługiwanie się tak podpisanymi dokumentami jako dowodem w postępowaniu przed sądem.
 • niektóre ustawodawstwa wyróżniają rodzaje podpisów elektronicznych w zależności od wykorzystanej technologii przy ich składaniu oraz przeznaczenia takiego podpisu (np. zwykłe, zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne), podczas gdy w wielu innych miejscach na świecie każdy złożony e-podpis niezależnie od wykorzystanej technologii jest z prawnego punktu widzenia skuteczny.
 • kontraktowanie z użyciem podpisów elektronicznych jest szczególnie uproszczone w przypadku, gdy do czynienia mamy z kontrahentami z krajów, w których nie obowiązują szczególne rodzaje podpisów elektronicznych (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia). Zawieranie umów w tych krajach w ogóle nie wymaga formy pisemnej, a dochodzi do skutku w chwili, gdy strony się porozumieją. Dowodem na takie porozumienie może być nie tylko dokument zawarty na papierze, ale także jakakolwiek inna forma dowodu, w tym plik elektroniczny.
 • niezależnie od tego, gdzie znajdują się nasi kontrahenci, w przypadku, gdy kontraktowanie następuje między przedsiębiorcami, dobrym rozwiązaniem jest wskazanie na prawo konkretnego kraju, które będzie prawem rządzącym daną umową. W ten sposób można odwołać się do dobrze znanych reguł, dzięki czemu łatwiej przyjdzie ocenić czy wybrany sposób kontraktowania jest w pełni skuteczny.

  United States🇺🇸@3x USA

  Prawo amerykańskie jest otwarte pod względem technologii i podejścia do podpisu elektronicznego. Nie ma prawa federalnego wymagającego użycia określonej technologii w celu prawnie wykonalnego podpisu elektronicznego, czy to w przypadku certyfikatów cyfrowych, czy w inny sposób. 

  W niektórych stanach obowiązują lokalne wymagania dotyczące certyfikatów cyfrowych zatwierdzonych przez stan do użytku podczas transakcji z instytucjami rządowymi tego stanu.

  Sytuację prawną w zakresie wykorzystywania zapisów elektronicznych i podpisów elektronicznych w handlu wzmocniło przyjęcie ustawy Uniform Electronic Transactions Act (UETA) w większości stanów oraz uchwalenie Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) na szczeblu federalnym w 2000 r. Zarówno ESIGN, jak i UETA ustanawiają, że podpisy elektroniczne mają taką samą wagę i skutek prawny jak tradycyjne dokumenty papierowe i podpisy odręczne, stwierdzając jednocześnie, że dokumentowi lub podpisowi nie można odmówić skutku prawnego ani wykonalności tylko dlatego, że jest w formie elektronicznej. Federalne Reguły Dowodowe i Jednolite Reguły Dowodowe generalnie zezwalają na dopuszczenie zapisów elektronicznych i ich reprodukcji jako środka dowodowego. Powyższe odnosi się do podpisów elektronicznych przechowywanych na komputerze lub serwerze, dzięki czemu każdy wydruk pokazujący, że dokładnie odzwierciedla dane, jest uważany za oryginał. 

  Dla podpisu elektronicznego ważne jest zatem, aby móc w dostateczny sposób wykazać przed sądem, że zachowano odpowiedni poziom i ilość informacji związanych z procesem podpisywania, a system używany do przechowywania informacji jest sam w sobie niezawodny.

  Przypadki gdzie wymagane jest użycie podpisu odręcznego lub forma szczególna, np. notarialna testamenty, oficjalne dokumenty sądowe, nakazy, dokumenty rozwodowe i adopcyjne, wypowiedzenie świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentacja dotycząca transportu lub posługiwania się materiałami niebezpiecznymi lub toksycznymi,
  powiadomienie o wycofaniu produktu ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo lub wady materiałowej produktu.

  Źródło:
  Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (“ESIGN”)

  Great Brytain🇬🇧@3xWIELKA BRYTANIA

  Wielka Brytania w umowie brexitowej z Unią Europejską zawarły, że przepisy prawa Unii mające zastosowanie na mocy tej umowy wywołują takie same skutki prawne w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, jakie wywołują w Unii i w jej państwach członkowskich. Tym samym osoby prawne lub fizyczne mogą w szczególności powoływać się bezpośrednio na jej postanowienia. Umowa stanowi także, że jej postanowienia odnoszące się do prawa Unii lub do jego pojęć lub przepisów interpretuje się i stosuje zgodnie z metodami i ogólnymi zasadami prawa Unii.

  Powyższe zastosowanie ma również względem rozporządzenia eIDAS, a co za tym idzie, podpisy elektroniczne wydawane w oparciu o eIDAS w porządku prawnym Wielkiej Brytanii są tak samo wiążące jak na terenie Unii Europejskiej. Również podpis kwalifikowany traktowany jest na równi z podpisem odręcznym.

  Zgodnie z prawem angielskim, podpis na piśmie nie jest koniecznie wymagany do zawarcia ważnej umowy. Umowy są zasadniczo ważne, niezależnie od tego, czy porozumienie między stronami będzie w formie ustnej, elektronicznej czy w formie papierowego dokumentu. Orzecznictwo Wielkiej Brytanii w tym zakresie, wyraźnie potwierdza, że ​​umów nie można odmówić wykonalności, tylko dlatego, że są zawierane elektronicznie.

  Aby udowodnić ważność umowy, strony mogą jednak zostać zmuszone do przedstawienia odpowiednich dowodów w sądzie. Rozwiązania do zarządzania transakcjami cyfrowymi, takie jak podpisy elektroniczne, są sposobem na zapewnienie elektronicznych zapisów, które są dopuszczalne jako dowód zgodnie z s7 (1) Electronic Communications Act 2000 („ECA 2000”) w celu potwierdzenia istnienia, autentyczności i ważnej akceptacji umowy.

  Zgodnie z prawem angielskim niektóre dokumenty muszą zostać sporządzone jako akt. Podpisy elektroniczne są ważną metodą wykonywania takich czynności zgodnie z angielskim prawem zwyczajowym. Dwa ważne wyjątki od tej ogólnej zasady to akty prawne podlegające rejestracji w brytyjskim rejestrze gruntów oraz testamenty. Ponadto, w wielu przypadkach wykonanie aktu musi być dokonane przy fizycznej obecności świadka, a świadek musi to potwierdzić. W związku z tym, świadek dokumentu sporządzonego elektronicznie musi znajdować się w tym samym pomieszczeniu co podpisujący, gdy składa swój podpis elektroniczny i może elektronicznie potwierdzić ten czyn.

  Źródło:
  The Electronic Identification Regulation (EU/910/2014) (2014)

  Singapore🇸🇬@3xSINGAPUR

  Zgodnie z prawem singapurskim pisemny podpis nie jest koniecznie wymagany do zawarcia ważnej umowy - umowy są ważne, jeśli prawnie kompetentne strony osiągną porozumienie, niezależnie od tego, czy zgadzają się ustnie, elektronicznie, czy w fizycznym dokumencie papierowym. Aby udowodnić ważność umowy, strony czasami muszą przedstawić dowody w sądzie. Wiodące rozwiązania do zarządzania transakcjami cyfrowymi powinny zapewniać zapisy elektroniczne, które spełniają wszelkie wymogi dotyczące zapisu na mocy ustawy o transakcjach elektronicznych i są dopuszczone jako dowód zgodnie z ustawą o dowodach, w celu potwierdzenia istnienia, autentyczności i ważnego przyjęcia umowy.

  Jako kraj, w którym obowiązuje wielopoziomowy model prawny podpisu elektronicznego, Singapur wspiera koncepcję “bezpiecznego podpisu elektronicznego'' (jest to lokalny termin na kwalifikowany podpis elektroniczny), który wymaga zarówno technologii podpisu cyfrowego, jak i certyfikacji dostawcy certyfikatu elektronicznego przez urząd certyfikacji licencjonowany przez rząd. Podpis kwalifikowany nie jest konieczny, aby podpis elektroniczny został uznany za podpis ważny dla jakiejkolwiek transakcji. Obecnie istnieje jeden cyfrowy urząd certyfikacji, który może wydawać certyfikaty niezbędne do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  Przykładowe dokumenty, dla których może zostać użyty zwykły podpis elektroniczny:

  - dokumentacja kadrowa, umowy o pracę, zlecenia i inne,
  - umowy o zachowaniu poufności,
  - faktury, 
  - zamówienia,
  - umowy sprzedaży i o świadczenie usług,
  - licencje na oprogramowanie,
  - umowy o przeniesienie praw autorskich,
  - umowy z konsumentami.

  Źródło:
  Electronic Transactions Act (2010)

  Niniejszy materiał, mimo, że powstawał przy udziale prawników, nie ma charakteru porady prawnej, ponieważ ta wymagałaby analizy konkretnej sytuacji. Celem materiału jest przekazanie zgeneralizowanych informacji dotyczących podpisywania umów między stronami mającymi siedzibę w różnych krajach, bez uwzględnienia sytuacji szczególnych bądź wyjątkowych. Konkretne sytuacje radzimy skonsultować z prawnikami bądź skontaktować się w tym celu z zespołem Autenti pod adresem: legal@autenti.com