Polski

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Autenti Sp. z o.o.

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W Autenti sp. z o.o. dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne działanie usług, które Ci oferujemy.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dla Użytkowników Platformy Autenti

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

 

Skąd mamy Twoje dane?

Wszystkie dane osobowe, jakie przetwarzamy:

 1.  pochodzą bezpośrednio od Ciebie, lub
 2. zostały nam przekazane przez osobę, którą poleciła na Twoją kandydaturę, a tym samym przekazała nam co najmniej Twoje dane kontaktowe.
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Autenti przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. skontaktowania się z Tobą celem przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 2. oceny  Twoich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikowałeś/aś lub na które zostałeś polecony,
 3. przeprowadzenia trwającego procesu rekrutacyjnego na który aplikowałeś/aś, lub
 4. przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę;

Podstawa prawna to art. 6 ust 1 lit a oraz b RODO.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, wymaganych przepisami prawa praca (art. 221 § 1 Kodeksu pracy):

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany poniżej odbywa się tylko i wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz w każdym czasie odwołać, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność przetwarzania, którego już dokonano.

Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Na podstawie RODO osobie fizycznej przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia swoich danych, 
 • ograniczenia ich przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku pytań, chęci skorzystania z powyższych praw lub jakichkolwiek innych wątpliwości - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdują się poniżej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 2. podmiotom, którym Autenti powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT lub świadczącym usługi techniczne m.in. hostingowe, firmom audytorskim, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, biurom księgowym.

Dostęp do Twoich danych w ramach Autenti mają tylko osoby upoważnione w niezbędnym zakresie. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku osób wpisanych na listę rezerwową kandydatów, nie dłużej niż 12 miesięcy.

W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach ogłoszonych w przyszłości, na zasadach opisanych powyżej lub do czasu odwołania udzielonej zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Dane mogą zostać przekazane poza EOG w przypadku korzystania z takich aplikacji jak SmartRecruiters.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Autenti nie przetwarza  danych osobowych  pracowników w sposób zautomatyzowany.

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się  z wyznaczonym przez Autenti Inspektorem Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO dla adresatów dokumentów na Platformie Autenti

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Użytkownika Platformy Autenti celem przesłania do Ciebie dokumentu.

Administratorem lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe jest odpowiedni Użytkownik Konta w Platformie Autenti, a nasza platforma stanowi wyłącznie rolę techniczną w zakresie obsługi procesu podpisywania. Z chwilą złożenia podpisu lub jego odrzucenia w Platformie Autenti Administratorem Twoich danych osobowych będzie Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, jak również w przypadku niepodjęcia przez Ciebie żadnych działań Twoje dane Autenti będzie przetwarzać w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): polegającego na dążeniu do realizacji usług określonych Regulaminem Autenti na rzecz Użytkownika Konta Platformy Autenti, których inicjatorem przekazu jest ten Użytkownik (tj. obsługi procesu przesłania do Ciebie dokumentów)
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np. marketing produktów lub usług własnych lub Zaufanych Partnerów z którymi współpracuje Autenti. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Autenti współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminem Platformy Autenti. Z pełną listą Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej autenti.pl
 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy potwierdzenia przez Ciebie przesłanych nam danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem Konta Platformy Autenti. Dane, które przekazuje nam Użytkownik Konta Platformy Autenti to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Potwierdzenie danych jest dobrowolne, ale wymagane w procesie podpisywania lub odrzucenia dokumentu. Jeśli nie potwierdzisz tych danych osobowych, nie dojdzie do realizacji usługi zainicjowanej przez Użytkownika Platformy Autenti i dokument nie zostanie podpisany lub odrzucony.

Po podpisaniu lub odrzuceniu przesłanego do Ciebie dokumentu Autenti stanie się Administratorem Twoich danych w związku przeprowadzonym procesem.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej)

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 i 14 RODO dla Identyfikowanego w ramach Broker ID

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”) oraz usługi Broker ID.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Adres e-mail oraz/lub numer telefonu otrzymaliśmy od osoby lub podmiotu  żądającego dokonania weryfikacji Twoich danych osobowych (dalej “Użytkownik”), celem wysłania do Ciebie linków aktywacyjnych do procesu weryfikacji w Broker ID.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przeprowadzenie identyfikacji twoich danych osobowych na podstawie Regulaminu Broker ID:

 • podczas procesu weryfikacji wywołanego na urządzeniu mobilnym poprzez wysłany na Twój numer telefonu link  lub
 • podczas procesu weryfikacji wywołanego poprzez otrzymany od osoby żądającej weryfikacji link lub
 • podczas procesu weryfikacji wywołanego poprzez link znajdujący się w otrzymanej przez Ciebie wiadomość e-mail.
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti w ramach Broker ID?

Twoje dane Autenti w ramach Broker ID przetwarza w celu:

 1. realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu lub odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zastosowania konkretnej metody identyfikacji możemy przetwarzać również Twoje dane biometryczne (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z prawa podatkowego, prawa rachunkowego oraz ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO),
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub innych żądań osób trzecich, w tym organów władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę oraz aby wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem polegającą na przekazaniu rezultatu identyfikacji Twoich danych osobowych Użytkownikowi:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości i/lub inne dane wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wybraną Metodą ID, w tym dane biometryczne.
 • Wybrane Metody ID mogą również obejmować obrazy lub filmy wideo dokumentów tożsamości lub twarzy Identyfikowanego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją braku zgody na przeprowadzenie identyfikacji lub niepodanie żądanych danych osobowych w ramach Broker ID będzie niemożność przeprowadzenia żądanej przez Użytkownika identyfikacji danych osobowych lub tożsamości.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać ze swojego prawa lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości – skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdziesz poniżej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • Użytkownikowi, przekazując wyniki identyfikacji. Osoba ta otrzyma tylko takie dane, jakich przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w oparciu o zlecenie Użytkownika oraz właściwe przepisy prawa. Administrator nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika,
 • dostawcom, którzy uczestniczą w świadczeniu Broker ID, w tym podmiotom świadczącym usługi techniczne, m.in hostingowe. Mogą oni przetwarzać dane osobowe lub zanonimizowane informacje, aby umożliwić Administratorowi osiągnięcie celów wynikających z Regulaminu,
 • innym stronom trzecim, jeśli Administrator ma powód, by uważać, że jest to konieczne; w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub nakazem lub wezwaniem sądowym lub inną procedurą prawną; w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań; podejrzenia oszustwa, naruszenia warunków Regulaminu lub sytuacji związanych z zagrożeniami dla własności lub mienia Administratora lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, jak również w celu ustanowienia, ochrony lub wykonywania praw Administratora lub obrony Administratora przed roszczeniami prawnymi.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Broker ID oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres nie dłuższy, aniżeli jest to wymagane uzasadnionym interesem Autenti, tj.  dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub innych żądań osób trzecich, w tym organów władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie może polegać również na weryfikacji Twojego wizerunku, w tym danych biometrycznych. Przeprowadzenie weryfikacji może wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację, w zależności od procesu lub celu, dla którego przeprowadzana jest identyfikacja na rzecz Użytkownika. 

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej)

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dotyczący Kontrahentów Autenti​

Administratorem danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

Dane osobowe jakie Autenti przetwarza, mogą pochodzić od Klienta bądź kontrahenta Autenti lub innego podmiotu kontaktującego się z Autenti, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych – w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami prawa handlowego lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publicznie dostępnych źródeł (np. KRS) lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta Autenti lub przez inny podmiot kontaktujący się z Autenti.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Autenti?

Autenti przetwarza dane osobowe w celu:

 1. zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Autenti a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba fizyczna lub w imieniu którego ona działa, jak również dla celów weryfikacji tego podmiotu (np. Klienta, Kontrahenta Autenti lub innego podmiotu kontaktującego się z Autenti) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – (art. 6 ust 1 lit. b i f RODO);
 2. realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, jak również przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione organy – (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi  – (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 4. archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Autenti – (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 

Uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych

Na podstawie RODO, osobie fizycznej przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku pytań, chęci skorzystania z powyższych praw lub jakiekolwiek innych wątpliwości – prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdują się poniżej.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 1.  organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. podmiotom, którym Autenti powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT lub świadczącym usługi techniczne m.in. hostingowe, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, biurom księgowym.
 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania współpracy a następnie  obowiązywania umowy, a po jego upływie w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 • podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
 • w zakresie realizacji przez Autenti czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
 • w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Autenti stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Autenti;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.
 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osoby, której dane dotyczą?

Autenti nie przetwarza  danych osobowych  w sposób zautomatyzowany.

 

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Autenti Inspektorem Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków