Skip to content

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 i 14 RODO względem kandydatów do pracy w Autenti

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 i 14  RODO

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Zapoznaj się z poniższymi informacjami!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”).

Skąd mamy Twoje dane?


Wszystkie dane osobowe, jakie przetwarzamy:

 1. pochodzą bezpośrednio od Ciebie, lub
 2. zostały nam przekazane przez osobę, którą poleciła na Twoją kandydaturę, a tym samym przekazała nam co najmniej Twoje dane kontaktowe.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Autenti przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. skontaktowania się z Tobą celem przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 2. oceny  Twoich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikowałeś/aś lub na które zostałeś polecony,
 3. przeprowadzenia trwającego procesu rekrutacyjnego na który aplikowałeś/aś, lub
 4. przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę;

Podstawa prawna to art. 6 ust 1 lit a oraz b RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, wymaganych przepisami prawa praca (art. 221 § 1 Kodeksu pracy):

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany poniżej odbywa się tylko i wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz w każdym czasie odwołać, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność przetwarzania, którego już dokonano.

Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

Uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Na podstawie RODO osobie fizycznej przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia swoich danych, 
 • ograniczenia ich przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku pytań, chęci skorzystania z powyższych praw lub jakichkolwiek innych wątpliwości - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdują się poniżej.


Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 2. podmiotom, którym Autenti powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT lub świadczącym usługi techniczne m.in. hostingowe, firmom audytorskim, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, biurom księgowym.

Dostęp do Twoich danych w ramach Autenti mają tylko osoby upoważnione w niezbędnym zakresie. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku osób wpisanych na listę rezerwową kandydatów, nie dłużej niż 12 miesięcy.

W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach ogłoszonych w przyszłości, na zasadach opisanych powyżej lub do czasu odwołania udzielonej zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Dane mogą zostać przekazane poza EOG w przypadku korzystania z takich aplikacji jak SmartRecruiters.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osoby, której dane dotyczą?

Autenti nie przetwarza  danych osobowych  pracowników w sposób zautomatyzowany.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się  z wyznaczonym przez Autenti Inspektorem Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków