Skip to content

 

Regulamin Usługi Weryfikacji Tożsamości

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości (dalej: „Usługa”), której celem jest złożenie wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign za pośrednictwem Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kwalifikowanych Usług Zaufania Certum.

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę Asseco Data Systems S.A.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Punkt Potwierdzania Tożsamości („PPT”) – miejsce (lokal) gdzie wykonywane są czynności polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów, przyjmowaniu wniosków o wydanie Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego, rejestrowaniu Subskrybentów.
 7. Mobilny Punkt Potwierdzania Tożsamości – Punkt Potwierdzania Tożsamości umożliwiający realizację czynności związanych ze świadczeniem Usług Zaufania bezpośrednio u Subskrybenta.
 8. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/ .
 9. Subskrybent – osoba fizyczna, zdefiniowana z imienia i nazwiska w Kwalifikowanym Certyfikacie Podpisu Elektronicznego, który został wydany tej osobie oraz w pełni dysponująca nim.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.
 12. Ustawa o usługach zaufania – ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Klientów Autenti Sp. z o.o. jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, zwany dalej „Dostawcą”.
 2. Powszechne Centrum Certyfikacji będące jednostką usługową Asseco Data Systems, świadczące niekwalifikowane i kwalifikowane usługi zaufania, wydaje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS oraz Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579).
 3. Autenti Sp. z o.o. działając jako autoryzowany Punkt Potwierdzania Tożsamości wykonuje czynności stanowiące przedmiot działania PPT, a więc działania polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient ma możliwość zakupu Usługi Weryfikacji Tożsamości oraz złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign.
 2. W celu zakupu niniejszej Usługi, Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pomocą platformy Autenti lub telefonicznie poprzez kontakt z Konsultantem.
 3. Niniejsza Usługa Weryfikacji Tożsamości bezpośredniej świadczona jest na terenie Warszawy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania.
 4. Usługa Weryfikacji Tożsamości może być zrealizowana w innym mieście na terenie Polski po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania. W tym przypadku cena Usługi może ulec zwiększeniu w zależności od miejsca realizacji Usługi.
 5. Klient posiada możliwość jednokrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji.
 6. Zmiana terminu wykonania Usługi może być zgłaszana w godzinach między 9.00 a 17.00 w dni robocze.
 7. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za Usługę.
 8. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż jednokrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną Usługę.
 9. Po potwierdzeniu tożsamości przyszłego Subskrybenta, wniosek o wydanie Certyfikatu zostaje przesłany do Dostawcy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.
 10. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V– Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2019 roku.