Skip to content
Autenti / Blog / Chmura Zaufania - centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS (POIR 1.1.1)

Chmura Zaufania - centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS (POIR 1.1.1)

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Chmura Zaufania - centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe, Projekt nr POIR.01.01.01-00-0223/16.

FU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 761 182,41 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 8 289 627,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 404 589,46 zł

Projekt dotyczy prac B+R prowadzących do zaprojektowania i przygotowania do wprowadzenia na rynek technologii opartej na koncepcji „chmury zaufania”, internetowego centrum usług zaufania, pozwalającego na obsługę procesów biznesowych związanych z autoryzacją treści multimedialnych i zatwierdzaniu ich elektronicznym podpisem lub pieczęcią przez strony o uwierzytelnionej elektronicznie tożsamości, poprzez wykorzystanie w jednym miejscu wielu usług zaufania, dodatkowych danych uwierzytelniających użytkownika, a także umożliwienie użytkownikowi elastycznego wykorzystania własnych danych i treści w ramach procesu biznesowego. Usługa ma działać w skali europejskiej, a więc technologia powinna zapewniać interoperacyjność usług zaufania (np. podpisów elektronicznych, certyfikatów itp.) z różnych krajów. Prawne ramy dla usługi wyznacza unijne rozporządzenie eIDAS, które od 2018r nakłada obowiązek wzajemnego uznawania i transgranicznej akceptacji e-identyfikacji (eID), a od 2016r ujednolica ramy prawne świadczenia usług zaufania i zapewnia międzynarodowe uznawanie skutku prawnego transakcji zawartych przy pomocy usług zaufania.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i (po zakończeniu projektu) wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnej technologii i usługi. Efektem projektu będzie prototyp systemu chmury zaufania przetestowany w warunkach rzeczywistych. Będzie to nowa i przełomowa usługa na rynku europejskim, zgodna z nowymi przepisami UE.