Skip to content
Autenti / Blog / Dokumenty w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w formie elektronicznej

Dokumenty w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w formie elektronicznej

Czy dokumenty w transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
mogą być podpisywane poprzez Platformę Autenti?

W prawie polskim nie ma określonego wymogu, wskazującego na konieczność zachowania formy pisemnej (papierowej) dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji. W związku z powyższym dopuszczalna będzie każda forma, która dostatecznie uprawdopodabnia autentyczność dokumentów. A zatem, znakomitym dowodem może być tu dokument w postaci elektronicznej podpisany przy wykorzystaniu Platformy Autenti. 

Jednocześnie, ważne jest, aby zgromadzone przez podatnika dokumenty potwierdzały fakt, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. 

W ślad za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1909/08, można wskazać, że dowodami, tego że dane towary stanowiły przedmiot wewnątrzwspólnotowej dostawy są dokumenty, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ponadto, dla udowodnienia faktu wywozu towarów objętych wewnątrzwspólnotową dostawą towarów za granicę, istotne znaczenie ma treść dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, a nie ich liczba. Dodatkowo, w sytuacji gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3- 5 ustawy o VAT nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotową. W ocenie sądu, ze wskazanych wyżej przepisów nie wynika wymóg, aby dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji miały formę „papierową". Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów. Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem, że dowodem może być także dokument elektroniczny lub przesłany faksem. Ważne jest, aby zgromadzone przez podatnika dokumenty potwierdzały fakt, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Powyższa opinia nie stanowi porady prawnej, ani doradztwa podatkowego. W celu oceny indywidualnej sytuacji podatnika doradzamy złożenie wniosku o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej.

Sprawdź nasz katalog dokumentów.
Dowiedz się, jakiego podpisu potrzebujesz, by skutecznie zawrzeć umowę lub podpisać dokument.