Skip to content
Autenti / Blog / Autenti Blockchain

Autenti Blockchain

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Autenti BlockChain”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 000 000 zł

Dofinansowanie projektu (grant): 2 400 000 zł

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie systemu zabezpieczania danych opartego na technologii blockchain (zwanego dalej projektem B+R), które będzie rozwijane w ramach istniejącej platformy oferującej podpis elektroniczny, autorstwa Autenti sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, mających na celu zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego rozwiązania, umożliwiającego hybrydowe zabezpieczenie dowodów, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS oraz sieci blockchain, zapewniającej tzw. rozproszoną księgę rachunkową transakcji.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i (po zakończeniu projektu) wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnej technologii i usługi.