Skip to content
Autenti / Blog / Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w kontekście korzystania przez Ciebie z naszych usług. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne działanie usług, które Ci oferujemy. Dziękujemy, że jesteś z nami!


Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) - operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” - internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).


Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z zaakceptowaniem przez Ciebie Regulaminu Autenti:

 • podczas zakładania konta w Platformie Autenti lub
 • podczas składania podpisu w Platformie Autenti lub odrzucenia podpisu

a także później, w związku z opcjonalnymi czynnościami dokonywanymi przez Ciebie na Platformie Autenti w ramach ustawień Twojego Konta (o ile konto zostało przez Ciebie aktywowane).

Twoje dane (np. adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, nazwa organizacji którą reprezentujesz) mogą być także przetwarzane w naszej Platformie w ramach kont innych Użytkowników Platformy Autenti do celów komunikacyjnych (przesłania do Ciebie dokumentu). W takich przypadkach administratorem Twoich danych jest odpowiedni Użytkownik Konta w Platformie Autenti, a nasza platforma stanowi wyłącznie rolę techniczną w zakresie obsługi procesu podpisywania dokumentu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

 

Twoje dane Autenti przetwarza w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Platformy Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np.;
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Platformy Autenti, w tym przesyłania dokumentów i składania podpisów, pieczęci elektronicznych lub innych oświadczeń,
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi dokumentów i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, np. przez formularz kontaktowy,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO) np.:
  • dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację,
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np. na świadczenie przez Autenti usługi newslettera.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, hasło (w przypadku skorzystania przez Ciebie z opcji Konta Osobistego) lub
 • imię, nazwisko, adres email, hasło, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku skorzystania przez Ciebie z Konta dla Firm).

Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Platformy Autenti.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Autenti zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych: