Skip to content
Autenti / Blog / 10 przykładów zastosowań platformy Autenti do celów prywatnych

10 przykładów zastosowań platformy Autenti do celów prywatnych

Z podpisu elektronicznego Autenti mogą korzystać nie tylko firmy, ale również osoby prywatne. Zakres zastosowań e-podpisu jest bardzo szeroki i znacząco upraszcza codzienne życie. Poniżej znajdziesz 10 przykładów dokumentów, które możesz wysłać i podpisać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego Autenti do celów prywatnych. Prosimy pamiętaj, iż poniższy artykuł nie stanowi w żadnym wypadku porady prawnej, ani nie odnosi się do indywidualnej sytuacji czytelnika. Chcąc podpisać dokument przez Autenti upewnij się czy nie jest wymagane zachowanie odpowiedniej formy zawarcia czynności prawnej oraz jakie elementy powinny znaleźć się w treści danego dokumentu.

  1. Umowa kupna i sprzedaży pojazdu
  2. Umowa o świadczenie usług (zlecenie)
  3. Umowa pożyczki
  4. Umowa współwłasności
  5. Reklamacja towaru lub usługi
  6. Odstąpienie od umowy z przedsiębiorcą
  7. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola
  8. Zwolnienie dziecka z lekcji WF-u
  9. Zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej
  10. Wniosek urlopowy

 

1. Umowa kupna i sprzedaży pojazdu

Jest to umowa często zawierana pomiędzy osobami fizycznymi. Może dotyczyć samochodu, motocykla lub innych pojazdów mechanicznych. Choć umowa kupna sprzedaży nie wymaga zachowania szczególnej formy, to bardzo często jest sporządzana na papierze i podpisywana własnoręcznie przez sprzedającego i kupującego. Niepotrzebnie. Umowa podpisana przez Autenti jest tak samo ważna, jak umowa zawarta w formie pisemnej, a nie wymaga zużycia ani jednej kartki papieru.

Posiadanie umowy kupna sprzedaży pojazdu w formie dokumentu jest o tyle istotne, że może być później wykorzystane do poinformowania ubezpieczyciela oraz wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu o zbyciu pojazdu. Aby to zrobić, wystarczy dołączyć umowę podpisaną przez Autenti do zgłoszenia wysyłanego do urzędu (za pośrednictwem platformy ePUAP) i do ubezpieczyciela. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz drukować, skanować, kopiować umowy, ani odwiedzać żadnego urzędu.

2. Umowa o świadczenie usług (zlecenie)

Jest to bardzo szeroka kategoria w ramach, której można zamówić i rozliczyć wiele rodzajów usług świadczonych pomiędzy stronami. Może być zawarta między osobami fizycznymi, ale też między osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Kodeks cywilny nie określa czym jest umowa o świadczenie usług, stąd też bazuje ona na wytycznych w zakresie umów zlecenie. Może dotyczyć sprzątania, naprawy, pielęgnacji ogrodu, nauki gry na gitarze, etc. Mimo że kategoria jest bardzo szeroka i w zasadzie nieograniczona, to warto sprawdzić, czy konkretny typ umowy nie wymaga zachowania szczególnej formy (np. formy pisemnej pod rygorem nieważności). W takim przypadku niezbędne jest podpisanie umowy w formie wskazanej w akcie prawnym.

3. Umowa pożyczki

Umowę pożyczki i istotne aspekty z nią związane określa kodeks cywilny, w artykułach od 720. do 724. Wymagana forma zawarcia umowy pożyczki jest uzależniona od jej wartości. Jeśli jej wartość przekracza 1000 zł to wymagane jest zachowanie formy dokumentowej, czyli złożenie oświadczenia woli w formie dokumentu, który pozwala również określić kto złożył to oświadczenie. Czym jest forma dokumentowa i jakie są inne formy dokonania czynności prawnych, pisaliśmy tutaj.

4. Umowa współwłasności

Współwłasność może być bardzo praktycznym rozwiązaniem, które dotyczy nieruchomości, pojazdów mechanicznych, ale też dóbr konsumenckich. Przykładowo, wraz z sąsiadami możesz zakupić sprzęt ogrodniczy, który będzie waszą współwłasnością. Ponieważ taki sprzęt jest używany stosunkowo rzadko, to może z sukcesem być używany przez wiele osób, tak aby maksymalnie go wykorzystać. Ponoszenie kosztu przez jedną osobę może być zbyt dużym obciążeniem finansowym, natomiast wspólny zakup i umowa współwłasności, mogą znacznie ułatwić życie, bez konieczności brania kredytu.

Ustawa o prawach konsumenta nie określa formy, w jakiej powinna zostać złożona reklamacja towaru lub usługi. Przedsiębiorca powinien jednak potwierdzić przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia. Dzięki platformie Autenti reklamacja zostaje opatrzona podpisem konsumenta oraz podpisem pracownika przedsiębiorcy, który potwierdza przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia. Reklamacja może zostać wysłana pod adres e-mail wskazany przez przedsiębiorcę jako kontaktowy na potrzeby reklamacji. Przedsiębiorca ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację od dnia jej otrzymania. Więcej na temat praw konsumenta w zakresie reklamacji na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

6. Odstąpienie od umowy z przedsiębiorcą

Podobnie jak warunki składania reklamacji, warunki odstąpienia od umowy z przedsiębiorcą określa "Ustawa o prawach konsumenta". W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu realizacji zamówienia. Forma oświadczenia nie jest określona w ustawie, więc może zostać złożona w dowolnej formie. Odstąpienie od umowy z wykorzystaniem platformy Autenti pozwala uzyskać gwarancję przyjęcia dokumentu przez przedsiębiorcę w momencie złożenia przez niego podpisu. Więcej na temat odstąpienia od umowy na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

7. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka jest oświadczeniem składanym przez rodziców np. w szkole czy przedszkolu. W upoważnieniu wskazywane są konkretne osoby (imiona, nazwiska, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Za pośrednictwem Autenti odpowiednie oświadczenie może zostać wysłane pod adres e-mail placówki, bez konieczności jego drukowania. Co więcej, w tym konkretnym przypadku, platforma umożliwia zebranie więcej niż 2 podpisów na certyfikacie, czyli np. rodzica, wychowawcy i dodatkowo osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Do skutecznego złożenia oświadczenia wystarczy zachowanie formy dokumentowej.

8. Zwolnienie dziecka z lekcji WF-u

Sport to zdrowie, jednak zdarza się, że z obiektywnych przyczyn dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. W takich nagłych sytuacjach zwolnienie może zostać wysłane na adres e-mail placówki lub nauczyciela z odpowiednią informacją, bez konieczności wypisywania zwolnienia na kartce i przekazywania go za pośrednictwem dziecka.

9. Zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Kolejnym przykładem, w którym można wykorzystać podpis elektroniczny Autenti, jest wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce szkolnej. Jest to przykład bardzo podobny do zwolnienia dziecka z lekcji wychowania fizycznego.

10. Wniosek urlopowy

Pracownicy mogą wykorzystać Autenti do składania niektórych wniosków i oświadczeń swojemu pracodawcy. Jednym z takich dokumentów jest wniosek urlopowy. Podpis pracodawcy pod takim wnioskiem jest równoznaczny z jego akceptacją. Dzięki wysłaniu wniosku przez Autenti mamy wszystkie akceptacje w jednym miejscu, a kopię dokumentu otrzymuje zarówno pracownik, jak i pracodawca.