Skip to content
Autenti / Blog / Umowa najmu lokalu mieszkalnego. Wszystko co musisz wiedzieć

Umowa najmu lokalu mieszkalnego. Wszystko co musisz wiedzieć

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to jedna z najczęściej zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat tego rodzaju zobowiązania. Poznaj informacje na temat kształtu takiej umowy oraz podatków, które w takim przypadku należy uiścić. Jak chronić swoje interesy? Jak wygląda wypowiedzenie umowy najmu? Oto odpowiedzi na te pytania!

Spis treści

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego - co zawiera?
2. Umowa najmu w formie elektronicznej
3. Okres trwania: na czas nieokreślony lub na czas określony
4. Najem lokalu a piwnica
5. Umowa najmu a opłata za media
6. Umowa najmu a urząd skarbowy i podatek dochodowy
7. Umowa najmu lokalu - jak się zabezpieczyć?
8. Wypowiedzenie umowy najmu
9. Umowa najmu - na co jeszcze zwrócić uwagę?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego: Co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Przed podpisaniem umowy najmu warto dokładnie przeanalizować jej treść oraz zapoznać się z aktualnymi przepisami, aby poznać swoje prawa i obowiązki. Jeżeli jesteś niezadowolony z warunków panujących w oglądanym mieszkaniu, warto przedstawić swoje uwagi właścicielowi lub wynajmującemu i próbować wynegocjować korzystniejsze zapisy umowy.

Być może w takiej sytuacji wynajmujący wykaże się elastycznością i zgodzi się na obniżkę czynszu lub uzupełnienie wyposażenia mieszkania. Należy jednak pamiętać, że umowa najmu to dokument regulujący wzajemne relacje pomiędzy dwoma stronami i powinna zapewniać ochronę zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – co zawiera?

Aby zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego, konieczne jest dokładne zapoznanie się z jej treścią oraz obowiązującymi przepisami prawa. Umowa powinna zawierać informacje na temat danych osobowych obu stron, przedmiotu najmu oraz szczegółów dotyczących umowy, takich jak czas trwania, wysokość czynszu, terminy wpłat i wypowiedzenia. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystko to, czego nie określono w umowie, jest uregulowane przez obowiązujące prawo.

Umowa najmu powinna być poprawnie sformułowana i zawierać niezbędne elementy. Na początku umowy należy umieścić nagłówek z tytułem dokumentu oraz dokładną datą i miejscem zawarcia umowy. Kolejnym krokiem jest umieszczenie danych osobowych obu stron, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz numeru dowodu tożsamości. Dobrym pomysłem jest również umieszczenie informacji na temat adresu zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

Ważnym elementem umowy najmu jest opis przedmiotu najmu, w tym informacje na temat adresu nieruchomości oraz stanu technicznego mieszkania. Umowa powinna również określać warunki najmu, takie jak czas trwania umowy, wysokość czynszu oraz terminy wpłat. Warto również określić szczegóły dotyczące wypowiedzenia umowy oraz ewentualnych kar umownych w przypadku naruszenia postanowień kontraktu przez jedną ze stron. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed podpisaniem umowy skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą nieruchomości.

Umowa najmu w formie elektronicznej

To jakiego podpisu elektronicznego potrzebujesz do umowy najmu zależy od tego, na jaki okres ma zostać zawarta: 

  • umowa na czas określony do roku lub krócej niż rok (np. 3 miesiące) – możemy zastosować dowolny rodzaj podpisu elektronicznego, tj. zarówno e-podpis Autenti, zaawansowany e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny
  • umowa na czas określony dłuższy od roku, np. 5 lat – konieczność zastosowania podpisu kwalifikowanego, w przeciwnym razie z mocy prawa umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Podpisanie umowy najmu podpisem kwalifikowanym pozwoli nam na zachowanie formy pisemnej, która jest wymagana, aby okres najmu powyżej 1 roku mógł być skuteczny
  • umowa na czas nieoznaczony (bez określonego czasu) - możemy zastosować dowolny rodzaj podpisu elektronicznego, tj. zarówno e-podpis Autenti, Zaawansowany e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego: „Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony”.

Zachowanie pisemności Umowy najmu nie zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności, co oznacza, że zachowanie lub niezachowanie formy pisemnej w żaden sposób nie wpływa na ważność Umowy najmu, a jedynie na czas jej obowiązywania.

Umowa najmu lokalu – okres trwania: na czas nieokreślony lub na czas określony

W Polsce umowa najmu jest określana jako umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się do przekazania nieruchomości najemcy na czas określony lub nieokreślony w zamian za miesięczny czynsz. W przypadku wynajmu zdecydowanie korzystniejszą opcją jest umowa na czas określony. Dzięki niej wynajmujący ma pewność, że najem będzie trwał przez określony czas, co ułatwia planowanie osobistego budżetu.

Istotne jest również określenie w umowie daty wygaśnięcia najmu. Gdy brakuje takiego zapisu, porozumienie będzie traktowane jako umowa na czas nieokreślony, co może być niewygodne dla obu stron. Dlatego przy zawieraniu umowy na czas określony koniecznie dopilnuj tej kwestii. Umowa najmu na czas nieokreślony może trwać praktycznie w nieskończoność, chyba że któraś ze stron zdecyduje się na jej wypowiedzenie. Zgodnie z prawem okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, ale strony mogą ustalić inny termin w umowie.

Dodatkowo, przy umowie najmu na czas nieokreślony, potencjalny najemca zobowiązuje się do płacenia czynszu każdego miesiąca. W przypadku wypowiedzenia umowy, najemca ponosi dodatkowe koszty wynikające z konieczności znalezienia nowego lokum. Wniosek jest jasny – najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony. Daje to obu stronom pewność i stabilność oraz umożliwia lepsze zarządzanie finansami. Umowa najmu na czas nieokreślony, choć jest możliwa do zawarcia, zdecydowanie niesie za sobą więcej ryzyka i jest mniej korzystna dla wynajmującego i najemcy.

Najem lokalu a piwnica

A jak wygląda kwestia piwnicy? W ustawie o własności lokali mieszkalnych (z 24 czerwca 1994 r.), znajduje się definicja lokalu mieszkalnego. Według niej samodzielny lokal mieszkalny to izba lub zespół izb wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, przeznaczony na stały pobyt ludzi. Takie mieszkania wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, pomieszczenia takie jak piwnice, strychy, garaże czy komórki, mogą być częściami składowymi danego lokalu mieszkalnego, nawet jeśli znajdują się poza budynkiem, w którym znajduje się dany lokal. Są one nazywane „pomieszczeniami przynależnymi".

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) znajdują się objaśnienia odnośnie do części mieszkalnej budynku. Wśród tych pomieszczeń wymienione są kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytku.

Na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że piwnica w zasadzie może być uważana za część składową lokalu mieszkalnego i nie powinna być traktowana jako lokal użytkowy. Służy ona bowiem do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych mieszkańców lokalu mieszkalnego, a nie do prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj więc, że gdy wynajmujesz lokal, do którego przynależy piwnica, masz pełne prawo z niej korzystać.

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna wyraźnie określać, że opłaty za media są obciążeniem najemcy, a nie właściciela nieruchomości. Brak takiego zapisu fiskus uzna całą kwotę przekazaną przez najemcę za przychód właściciela. Z tego powodu wielu właścicieli mieszkań nie zdaje sobie sprawy z wagi tych zapisów w umowie, zwłaszcza gdy prowadzą oni prywatny wynajem, wykorzystując ryczałt. Konsekwencją braku takiej klauzuli jest konieczność zapłaty wyższego podatku. Warto w umowie jasno sprecyzować tę kwestię.

Umowa najmu a urząd skarbowy i podatek dochodowy

Według obowiązujących przepisów powstanie przychodu z umowy najmu zależy od faktycznego otrzymania czynszu. Podatek od takiego przychodu jest pobierany w zależności od wybranej formy opodatkowania. Dla dochodów do 85 528 zł, stawka wynosi 18%, a dla nadwyżek ponad tę kwotę – 32%. Podatnik może wybrać jedną z dwóch form opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub skalę podatkową. Ryczałt wynosi 8,5% od przychodów i jest bardziej popularny wśród podatników niż opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej.

Według danych Ministerstwa Finansów za 2015 rok 469 tysięcy podatników opodatkowało swoje przychody z tytułu najmu ryczałtem, a jedynie 142 tysiące wybrało skalę podatkową. Jednak to, która forma opodatkowania jest bardziej opłacalna, zależy od indywidualnej sytuacji i warunków określonych w umowie najmu. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować zalety i wady każdej z opcji, a także oszacować korzyści, jakie można osiągnąć dzięki właściwemu wyborowi. W ten sposób podatnik uniknie niepotrzebnych kosztów i będzie miał pewność, że wybrał dla siebie najlepszą formę opodatkowania.

Umowa najmu lokalu – jak się zabezpieczyć?

Aby uniknąć niekorzystnych warunków umowy najmu lokalu, należy działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje interesy. Przede wszystkim warto dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że jesteśmy w stanie zrozumieć każde postanowienie. Ważne jest także poznanie wysokości kaucji i czynszu oraz swoich obowiązków jako najemcy, np. dotyczących ewentualnych napraw czy możliwości przyjmowania gości. W przypadku podejrzanych zaliczek, lepiej wstrzymać się z wpłatą do momentu, gdy uda się obejrzeć mieszkanie. Należy także sprawdzić, czy stan mieszkania odpowiada ogłoszeniu i czy nie ma żadnych niejasności, np. w kwestii powierzchni, mebli czy sprzętu.

Warto upewnić się, że wynajmujący jest prawowitym właścicielem mieszkania lub posiada pełnomocnictwo do wynajmu. Prywatność jest również ważna, a wynajmujący nie powinien żądać od nas zbyt wielu informacji prywatnych. Wreszcie należy ustalić wygodny termin płatności czynszu i warunki, na których będziesz go opłacać, oraz umówić się na długość okresu wypowiedzenia. Tak, abyś miał czas na znalezienie nowego lokum w przypadku potrzeby.

Wypowiedzenie umowy najmu

Jednym z ważnych aspektów umowy najmu jest okres wypowiedzenia, który został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane zgodnie z zapisami umowy lub ustawowymi terminami, gdy umowa nie określa takiego terminu. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład gdy najemca używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, zaniedbuje mieszkanie w stopniu karygodnym lub zalega z płatnościami czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności.

Umowy zawarte na czas określony wygasają automatycznie po upływie okresu, na jaki zostały zawarte. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, najlepiej na piśmie, z okresem wypowiedzenia określonym w umowie. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku wypowiedzenia umowy najmu, warto zapoznać się z zapisami umowy oraz ustawowymi terminami wypowiedzenia. W przypadku wątpliwości lub niejasności warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją zajmującą się ochroną praw najemców.

Umowa najmu – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Koniecznie należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, który określi stan lokalu w momencie przekazania go najemcy. Jest to ważne zabezpieczenie dla obu stron umowy, ponieważ po zakończeniu najmu można uniknąć sporów dotyczących ewentualnych uszkodzeń. Bez takiego protokołu najemca może mieć trudności w udowodnieniu, że szkody powstały przed jego wprowadzeniem się do lokalu. Z kolei właściciel może odmówić zwrotu kaucji.

Właściciele najczęściej obawiają się szkód wyrządzonych przez najemców i często wymagają wpłaty kaucji na rzecz wynajmującego. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów kaucja może być wykorzystana tylko do zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu, ale nie może być stosowana w innych przypadkach. Ta metoda ochrony interesów właściciela jest niesformalizowana i nie zawsze wystarczająca, zwłaszcza w przypadku poważniejszych szkód. Dlatego warto rozważyć inne sposoby zabezpieczenia, które będą bardziej skuteczne.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – podsumowanie

Znasz teraz najważniejsze informacje dotyczące umowy najmu lokalu mieszkalnego. Bądź ostrożny, sprawdzaj dokładnie wszystkie ustalenia, a z pewnością ustrzeżesz się problemów. Pamiętaj – masz nie tylko obowiązki, ale także prawa. A polskie przepisy chronią twoje dobro.