Skip to content
Autenti / Blog / Umowa sponsoringu - czym jest i na czym polega?

Umowa sponsoringu - czym jest i na czym polega?

Umowa sponsoringu to jedno z porozumień marketingowych, które może generować obopólne korzyści – zarówno dla sponsorującego jak i dla sponsorowanego. Jaki dokładnie jest kształt tej umowy? Co się w niej znajduje? Kto może ją zawrzeć? Poznaj te i inne istotne kwestie, o których warto pamiętać.

Spis treści

1. Czym jest umowa sponsoringu?
2. Podpisywanie umowy sponsoringu online
3. Strony umowy sponsoringu
4. Co powinna zawierać umowa sponsoringu?

Czym jest umowa sponsoringu?

Współpraca między firmami i różnymi podmiotami to nieodłączny element dzisiejszego biznesu. Jednym z rodzajów takiej współpracy jest sponsoring, który ma na celu wygenerowanie wzajemnych korzyści dla obu stron. Umowa sponsoringu to umowa regulująca współdziałanie między firmą sponsorującą a podmiotem wspieranym. Można dostrzec podobne porozumienia w różnych obszarach, od sportu po ekologię. Istotnym elementem tej formy współpracy jest wsparcie finansowe lub też wykonanie określonych działań na rzecz strony sponsorowanej. W ramach umowy o sponsoring strona sponsorowana wykonuje zadania mające na celu promowanie marki sponsora oraz zwiększenie jego rozpoznawalności. Dzięki temu obie strony osiągają swoje cele marketingowe i wizerunkowe.

Warto jednak pamiętać, że umowa sponsorska jest umową niekwalifikowaną, niezdefiniowaną w kodeksie cywilnym. Opiera się na art. 3531 k.c. i zasadzie swobody zawierania umów. Charakteryzuje się jako konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna i oparta na wzajemności. Umowa sponsorska, znana również jako kontrakt sponsorski, określa warunki współpracy, na jakich sponsor wspiera działania strony sponsorowanej (finansowo lub w inny sposób). Sponsor otrzymuje w zamian korzyści, takie jak eksponowanie reklamy swojego produktu, prowadzenie badań rynkowych czy promocja wśród określonej grupy odbiorców. Należy pamiętać, że przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy sponsorskiej warto dokładnie przeanalizować zakres i warunki współpracy oraz dostosować je do potrzeb obu stron. W ten sposób można osiągnąć pozytywne rezultaty z punktu widzenia wszystkich uczestników porozumienia.

Podpisywanie umowy sponsoringu online

Umowa może zostać podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti, dostępnego na naszej platformie.

 

Strony umowy sponsoringu

Jak stwierdzono, umowa sponsoringu to rodzaj umowy regulującej współpracę między podmiotem sponsorującym a podmiotem sponsorowanym. Sponsorem może być każdy podmiot prawa, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Nie ma znaczenia również rodzaj prowadzonej przez sponsora działalności gospodarczej, a wspierane przedsięwzięcie nie musi być identyczne ani zbliżone do działalności sponsora.

Podmiotem sponsorowanym może być każdy podmiot prawa, w tym osoby fizyczne, takie jak sportowcy, pisarze, piosenkarze czy inni artyści, a także organizacje społeczne i fundacje. W praktyce często spotykane są sponsorowane działania związane z działalnością kulturalną, sportową, edukacyjną czy zdrowotną. Co zrozumiałe, sponsorzy najczęściej szukają osób znanych i popularnych, czyli takich, które potencjalnie mogą wygenerować duże zainteresowanie marką.

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku sponsorowania konkretnych działań mogą wystąpić ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Przykładowo, firmy tytoniowe mają zakaz sponsorowania działalności sportowej, edukacyjnej czy zdrowotnej, a także audycji lub innych przekazów radiowych i telewizyjnych. Również niektóre podmioty nie mogą być sponsorami, np. partie polityczne. W takich przypadkach podjęcie umowy sponsorskiej jest po prostu nielegalne. Podmioty sponsorowane również podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Tu również szczególny jest przypadek osób zaangażowanych w politykę. Partie polityczne podlegają pod tym względem ściśle określonym regulacjom, podobnie jak osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak posłowie czy senatorowie.

Przed podpisaniem umowy sponsorskiej warto zwrócić uwagę na wszystkie ograniczenia i przepisy dotyczące danego przedsięwzięcia, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych. Umowa sponsorska może przynieść obu stronom wiele korzyści i przyczynić się do osiągnięcia pozytywnych efektów marketingowych i wizerunkowych. Jednak tylko wtedy, gdy jest zawarta zgodnie z przepisami prawa.

Co powinna zawierać umowa sponsoringu?

Podstawowym aspektem umowy sponsorskiej jest określenie wynagrodzenia lub świadczenia dla strony sponsorowanej. Warto uwzględnić wartość świadczenia w kwotach brutto i netto. Należy również określić sposób rozliczenia w przypadku odwołania wydarzenia związanego ze sponsoringiem, a także ustalić terminy płatności oraz metody płatności. W treści umowy warto zawrzeć ogólny opis wydarzenia, jeżeli dotyczy go umowa, ale nie jest konieczne przedstawienie precyzyjnego programu. Ważne jest także określenie czasu obowiązywania umowy oraz rodzaju sponsoringu, który może przyjąć formy takie jak jednorazowy, długoterminowy, ekskluzywny lub tytularny.

W trakcie sporządzania umowy sponsoringu zaleca się uwzględnienie różnorodnych klauzul umownych, które mogą okazać się niezbędne w niektórych przypadkach i zapewnić lepszą ochronę prawną. Należy precyzyjnie określić terminy, wartości lub liczby, a także metody komunikacji oraz dane kontaktowe osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację umowy sponsorskiej. Umowa sponsorska powinna być precyzyjna, jasna i spójna w treści. Określenie szczegółów umowy oraz wykorzystanie klauzul umownych pozwoli na lepsze zabezpieczenie prawne obu stron czy zminimalizowanie ryzyka nieporozumień.

Podsumowanie

Umowa sponsoringu jest ważnym instrumentem w dzisiejszym świecie biznesu, pozwalającym na budowanie korzystnych relacji i promowanie marki. Choć nie jest bezpośrednio zdefiniowana w kodeksie cywilnym, jej zawarcie wymaga dokładnej analizy, dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz uwzględnienia wszelkich przepisów prawa. Odpowiednio sporządzona umowa gwarantuje obopólne korzyści oraz chroni interesy obu stron. Osiągnięcie sukcesu w zakresie sponsoringu zależy nie tylko od finansowania, ale także od precyzyjnego określenia warunków współpracy, co podkreśla znaczenie dokładnej analizy przed zawarciem takiego porozumienia.