Skip to content
Autenti / Blog / Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - co warto wiedzieć?

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę? Warto zgłębić ten temat, by poznać przysługujące prawa. W artykule wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia, co pozwoli zrozumieć całą procedurę.

Zapamiętaj!

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może wynikać z powodów ekonomicznych lub indywidualnych, np. niewłaściwego zachowania pracownika.
 • Kluczowe jest przestrzeganie procedur i przepisów prawa pracy, w tym zawarcie odpowiednich elementów w dokumencie wypowiedzenia.
 • Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika, przy czym są różne zasady dla osób zatrudnionych na okres próbny. 
 • Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać przepisy Kodeksu pracy dotyczące wypowiadania umów.

Spis treści

1. Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?
2. Złóż wypowiedzenie online - z podpisem elektronicznym
3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – wzór

4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez okresu wypowiedzenia
4. Okres wypowiedzenia

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może nastąpić z różnych przyczyn. Często jest to rezultat ekonomicznych zmian w firmie, gdy ma miejsce restrukturyzacja czy redukcja zatrudnienia. Może też wynikać z indywidualnych powodów, takich jak niewłaściwe zachowanie pracownika, niska jakość wykonywanych przez niego obowiązków lub naruszenie postanowień umowy. 

Warto pamiętać, że pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji przełożonego. Ma na to 21 dni od momentu otrzymania przygotowanych przez niego dokumentów. Dlatego kluczowe jest to, by pracodawca przestrzegał obowiązujących procedur i przepisów prawa pracy.

 

Złóż wypowiedzenie online - z podpisem elektronicznym

Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa musi zostać złożone drugiej stronie stosunku pracy w formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym) lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – wzór

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę pozwoli zdobyć wiedzę, jak prawidłowo skonstruować taki dokument. Powinno się w nim znaleźć kilka elementów, których nie wymaga się w momencie, kiedy to osoba zatrudniona sama podejmuje decyzję o odejściu z firmy.

Zastosowanie odpowiedniego wzoru podczas wypowiadania umowy o pracę jest niezmiernie ważne. Powinien zawierać datę, dane pracodawcy oraz pracownika, powód wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia. Choć nie jest to wymagane, zaleca się także załączenie informacji o możliwości odwołania się od decyzji oraz o świadczeniach przysługujących pracownikowi po zakończeniu współpracy.

Pobierz przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę

 

Elementy, które pracodawca musi umieścić w wypowiedzeniu umowy

Formę, w jakiej zarówno pracodawca, jak i pracownik rozwiązują umowę o pracę, określa art. 30 Kodeksu pracy. Aby wypowiedzenie było ważne, musi zostać przygotowane na piśmie. Musi też zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenie pisma;
 • dane pracodawcy;
 • dane pracownika;
 • tytuł dokumentu;
 • datę zawarcia umowy, której dotyczy wypowiedzenie;
 • powód rozwiązania umowy o pracę (dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony, przepis został ujęty w art. 30 § 4 Kodeksu pracy);
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy wraz z określeniem terminu jej upływu;
 • miejsce na podpis pracodawcy;
 • adnotację o możliwości złożenia odwołania przez pracownika do sądu pracy ze wskazaniem terminu (czyli 21 dni od otrzymania wypowiedzenia);
 • miejsce na podpis pracownika oraz datę odebrania przez niego wypowiedzenia.

Warto umieścić wszystkie te elementy w wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę. Niezachowanie formy skutkuje wadliwością dokumentu i stanowi podstawę do podważenia go przez zwolnioną osobę w sądzie pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik jest zatrudniony na czas określony i upływa termin obowiązywania umowy. Wówczas przełożony nie musi podawać przyczyny nieprzedłużenia stosunku pracy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez okresu wypowiedzenia

W niektórych okolicznościach wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może nastąpić bez okresu wypowiedzenia. Zwykle dotyczy to sytuacji, gdy pracownik popełnił czyny stanowiące poważne naruszenie obowiązków, takie jak kradzież czy agresja. W takim przypadku decyzja jest natychmiastowa, ale pracodawca musi przedstawić dowody swoich zarzutów. Bez solidnego uzasadnienia taka decyzja może być podważana przez sąd pracy.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika w danej firmie:

 • dla osób zatrudnionych krócej niż pół roku wynosi 2 tygodnie;
 • przy stażu od pół roku do 3 lat, okres wynosi miesiąc;
 • dla tych, którzy przepracowali ponad 3 lata – trzy miesiące. 

Podczas wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia oraz możliwość poszukiwania nowego zatrudnienia. Warto również pamiętać, że okres wypowiedzenia dotyczy także osób, które zostały zatrudnione próbnie. Czas jego trwania również zależy od długości umowy takiego pracownika i wynosi:

 • przy umowie zawartej na mniej niż 2 tygodnie – 3 dni robocze;
 • przy umowie zawartej przynajmniej na 2 tygodnie – 1 tydzień;
 • przy umowie zawartej na 3 miesiące – 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę to procedura, która wymaga dokładności i zrozumienia przepisów Kodeksu pracy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać swoje prawa i obowiązki w tej kwestii. Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna, dlatego w razie wątpliwości warto konsultować się z ekspertami.