Skip to content
Autenti / Blog / Zapytanie ofertowe nr POIR/2017/1

Zapytanie ofertowe nr POIR/2017/1

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu powierzchni biurowej. Zakup jest planowany w ramach Projektu “Chmura Zaufania - centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS” w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”  Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nr projektu POIR.01.01.01-00-0223/16 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego jest na chwilę obecną uwarunkowane podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Aktualizacja 19.01.2017: Informujemy o wyborze oferty złożonej przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.