Skip to content
Polski

 

Klauzula informacyjna z art. 13. RODO - dla Użytkowników Platformy Autenti

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z zaakceptowaniem przez Ciebie Regulaminu Autenti:

 • podczas zakładania konta w Platformie Autenti lub
 • podczas składania podpisu w Platformie Autenti lub odrzucenia podpisu

a także później, w związku z opcjonalnymi czynnościami dokonywanymi przez Ciebie na Platformie Autenti w ramach ustawień Twojego Konta (o ile konto zostało przez Ciebie aktywowane).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Twoje dane Autenti przetwarza w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Platformy Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np.;
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Platformy Autenti, w tym przesyłania dokumentów i składania podpisów, pieczęci elektronicznych lub innych oświadczeń,
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi dokumentów i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, np. przez formularz kontaktowy,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO) np.:
  • dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację,
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np.
  • na świadczenie przez Autenti usługi newslettera,
  • marketingu produktów lub usług poprzez Zaufanych Partnerów, z którymi współpracuje Autenti. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Autenti współpracuje w zakresie realizacji lub promocji usług określonych Regulaminem Platformy Autenti. Lista Partnerów Zaufanych znajdziesz na stronie internetowej autenti.com. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, hasło (w przypadku skorzystania przez Ciebie z opcji Konta Osobistego) lub
 • imię, nazwisko, adres email, hasło, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku skorzystania przez Ciebie z Konta dla Firm).

Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Platformy Autenti.

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać ze swojego prawa lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdziesz poniżej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami dla celów postępowań karnych.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. jeśli to niezbędne – prawidłowego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem Autenti, w tym dokumentowania oświadczeń woli składanych wobec innych Użytkowników, jeśli którykolwiek z innych Użytkowników nadal korzysta z usług Autenti;
 4. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe, które przetwarzamy na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, w oparciu o uzasadniony interes prawny, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Autenti zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, a także w celach wewnętrznej statystyki, oceny produktu, przede wszystkim jej funkcjonalności.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:
 
 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej).