Skip to content
Polski

 

Klauzula informacyjna z art. 13. RODO - dla Identyfikowanego w Broker ID

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”) oraz usługi Broker ID.

Skąd mamy Twoje dane?

Adres e-mail oraz/lub numer telefonu otrzymaliśmy od osoby lub podmiotu  żądającego dokonania weryfikacji Twoich danych osobowych (dalej “Użytkownik”), celem wysłania do Ciebie linków aktywacyjnych do procesu weryfikacji w Broker ID.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przeprowadzenie identyfikacji twoich danych osobowych na podstawie Regulaminu Broker ID:

 • podczas procesu weryfikacji wywołanego na urządzeniu mobilnym poprzez wysłany na Twój numer telefonu link  lub
 • podczas procesu weryfikacji wywołanego poprzez otrzymany od osoby żądającej weryfikacji link lub
 • podczas procesu weryfikacji wywołanego poprzez link znajdujący się w otrzymanej przez Ciebie wiadomość e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti w ramach Broker ID?


Twoje dane Autenti w ramach Broker ID przetwarza w celu:

 1. realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu lub odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zastosowania konkretnej metody identyfikacji możemy przetwarzać również Twoje dane biometryczne (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z prawa podatkowego, prawa rachunkowego oraz ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO),
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub innych żądań osób trzecich, w tym organów władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę oraz aby wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem polegającą na przekazaniu rezultatu identyfikacji Twoich danych osobowych Użytkownikowi:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości i/lub inne dane wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wybraną Metodą ID, w tym dane biometryczne.
 • Wybrane Metody ID mogą również obejmować obrazy lub filmy wideo dokumentów tożsamości lub twarzy Identyfikowanego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją braku zgody na przeprowadzenie identyfikacji lub niepodanie żądanych danych osobowych w ramach Broker ID będzie niemożność przeprowadzenia żądanej przez Użytkownika identyfikacji danych osobowych lub tożsamości.

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti, 
 • prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać ze swojego prawa lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane znajdziesz poniżej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • Użytkownikowi, przekazując wyniki identyfikacji. Osoba ta otrzyma tylko takie dane, jakich przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w oparciu o zlecenie Użytkownika oraz właściwe przepisy prawa. Administrator nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika,
 • dostawcom, którzy uczestniczą w świadczeniu Broker ID, w tym podmiotom świadczącym usługi techniczne, m.in hostingowe. Mogą oni przetwarzać dane osobowe lub zanonimizowane informacje, aby umożliwić Administratorowi osiągnięcie celów wynikających z Regulaminu,
 • innym stronom trzecim, jeśli Administrator ma powód, by uważać, że jest to konieczne; w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub nakazem lub wezwaniem sądowym lub inną procedurą prawną; w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań; podejrzenia oszustwa, naruszenia warunków Regulaminu lub sytuacji związanych z zagrożeniami dla własności lub mienia Administratora lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, jak również w celu ustanowienia, ochrony lub wykonywania praw Administratora lub obrony Administratora przed roszczeniami prawnymi.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Broker ID oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres nie dłuższy, aniżeli jest to wymagane uzasadnionym interesem Autenti, tj.  dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub innych żądań osób trzecich, w tym organów władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie może polegać również na weryfikacji Twojego wizerunku, w tym danych biometrycznych. Przeprowadzenie weryfikacji może wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację, w zależności od procesu lub celu, dla którego przeprowadzana jest identyfikacja na rzecz Użytkownika.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:
 
 • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
 • adres e-mail: iod@autenti.com,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej).