Skip to content
Polski

 

Regulamin Broker ID

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi Broker ID świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, umożliwiającej weryfikację danych osobowych Identyfikowanego (osoby fizycznej) za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, środków identyfikacji elektronicznej lub usług zaufania. Korzystanie z Broker ID możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 
 2. Broker ID  – usługa świadczona w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z udostępnionej Metody ID w celu potwierdzenia przez Identyfikowanego określonych danych osobowych lub uzyskania informacji o Identyfikowanym.
 3. Metoda ID – udostępniony przez Administratora w ramach Broker ID sposób potwierdzania danych osobowych lub uzyskania informacji o Identyfikowanym dostarczony przez wskazane podmioty, na zasadach odrębnie określonych dla danej Metody ID.
 4. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne, w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora, dostępne w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Broker ID .
 6. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulaminy/ .
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto na Platformie Autenti, która złożyła zamówienie na świadczenie Broker ID , wskazując dane osobowe Identyfikowanego do zweryfikowania w oparciu o wybrane Metody ID, a zamówienie takie zostało przez Administratora przyjęte.
 8. Identyfikowany – osoba fizyczna, wskazana przez Użytkownika, w stosunku do której wykonywana jest usługa weryfikacji danych w ramach Broker ID .
 9. eIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

 

II. Warunki korzystania z Broker ID

 1. Użytkownik może złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do Broker ID , poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w ramach Konta w Platformie Autenti, do którego został przypisany pakiet funkcjonalny zawierający uprawnienia do wykorzystywania Broker ID lub na podstawie odrębnej umowy z Administratorem.
 2. Administrator może uzależnić uzyskanie dostępu do Broker ID od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności w sposób wskazany przez Administratora.
 3. W celu skorzystania z Broker ID Użytkownik powinien wskazać zakres informacji (danych osobowych) Identyfikowanego do potwierdzenia oraz określić Metodę ID lub Metody ID w oparciu, o które powinno nastąpić ich potwierdzenie przez Identyfikowanego. Administrator zwraca się poprzez wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (SMS), link lub inny udostępniony przez Administratora kontakt do Identyfikowanego w celu wyrażenia zgody na weryfikację lub potwierdzenie Użytkownikowi jego danych osobowych w oparciu o wskazaną Metodę ID. W przypadku jeżeli Użytkownik wybrał więcej niż jedną Metodę ID Identyfikowany może dokonać wyboru Metody ID, za pomocą której zweryfikuje lub potwierdzi swoje dane osobowe.
 4. Broker ID nie może być wykorzystywane przez Użytkowników w celach, które:
  1. naruszają lub mogą naruszać powszechnie obowiązujące prawo oraz prawa osób trzecich,
  2. naruszają lub mogą naruszać dobre obyczaje,
  3. mogą prowadzić do wprowadzania Identyfikowanych w błąd bądź podejmowania niekorzystnych dla nich decyzji,
  4. działają złośliwie, wywołują szkodę lub naruszają prywatność.
 5. Administrator ma prawo odmowy dostępu do Broker ID Użytkownikom, którzy w ocenie Administratora nie dają należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami Regulaminu, Regulaminu Platformy Autenti bądź w inny sposób naruszać interesy Administratora, Użytkowników, Identyfikowanych lub innych osób trzecich.
 6. Identyfikowany zobowiązany jest do podania prawdziwych i niewprowadzających w błąd danych osobowych, aktualnych dokumentów oraz składania prawdziwych oświadczeń zmierzających do potwierdzenia pełnych i aktualnych danych osobowych, które podlegają weryfikacji lub potwierdzeniu.
 7. Broker ID jest usługą odpłatną dla Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora wynagrodzenia z tytułu korzystania z Broker ID zgodnie z Cennikiem opublikowanym przez Administratora na stronie internetowej https:///broker.id/pl-cennik , o ile nie postanowiono inaczej w drodze odrębnej umowy. 

 

III. Funkcjonalność potwierdzenia danych osobowych

 1. W ramach Broker ID , Administrator może udostępnić korzystanie z Metod ID, polegających w szczególności na:
  1. Wideo ID (identyfikacja wideo) – weryfikacja danych osobowych w oparciu o przedstawiony przez Identyfikowanego w chwili identyfikacji drogą połączenia wizualnego, dokument tożsamości (Wideo ID),
  2. Bank Connect (identyfikacja bankowa) – potwierdzenie danych osobowych w oparciu o informacje pochodzące z usługi bankowości elektronicznej po uwierzytelnieniu w systemie bankowości elektronicznej (Bank Connect),
  3. Bank ID (identyfikacja bankowa) – potwierdzenie danych osobowych przy wykorzystaniu środków służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku w Unii Europejskiej (Bank AISP-EU),
  4. Bank Open (identyfikacja bankowa) – potwierdzenie danych osobowych przy wykorzystaniu środków służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym otwartej bankowości (Bank OPEN),
  5. Bank ID Karta płatnicza (identyfikacja bankowa z użyciem karty płatniczej) – potwierdzenie danych osobowych z użyciem bankowych środków na podstawie uwierzytelnienia kartą płatniczą (Bank CC),
  6. Bank ID (przelew bankowy) – potwierdzenie danych osobowych przy wykorzystaniu dowodu realizacji płatności elektronicznej (Bank MT),
  7. QES ID (kwalifikowany podpis elektroniczny) – potwierdzenie danych osobowych na podstawie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z eIDAS,
  8. AML ID – potwierdzenie danych osobowych przez podmiot, który zweryfikował tożsamość Identyfikowanego wewnętrzną procedurą zgodną z obowiązkami określonymi w prawie ustanowionym na podstawie Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i aktami wykonawczymi.
  9. Kod OTP – potwierdzenie posiadania numeru telefonu przy wykorzystaniu jednorazowego kodu SMS.
 2. Administrator może podczas świadczenia Broker ID korzystać w szczególności z usług dostawców usług zaufania, wydawców środków identyfikacji elektronicznej, operatorów usług telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, banków lub instytucji płatniczych, w celu dostarczenia określonej Metody ID. W takich przypadkach świadczenie Broker ID bądź jej niektórych funkcjonalności może opierać się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach takich usług. W takim przypadku Użytkownik oraz Identyfikowany zostaną poinformowani o treści tych zasad przed rozpoczęciem korzystania z danej Metody ID.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Metody ID, które są dostępne w ramach Broker ID mogą być źródłem pozyskania danych osobowych o różnym poziomie wiarygodności, zależnym od wybranej Metody ID, a Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z funkcjonalnością oraz aspektami prawnymi poszczególnych Metod ID i indywidualnie ważyć czy poziom trafności danej Metody ID jest adekwatny do celów, jakie zamierza osiągnąć poprzez potwierdzenie danych osobowych Klienta, w szczególności procesu składania lub odbierania oświadczenia woli.

IV. Odpowiedzialność z tytułu korzystania z Broker ID

 1. Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Broker ID ponoszą odpowiedzialność za jej wykorzystanie, w tym w szczególności w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym dane pozwalające na dostęp do Broker ID zostały udostępnione przez Użytkownika, w tym także poprzez ich niewłaściwe zabezpieczenie.
 2. Administrator odpowiada za zgodność przekazanych Użytkownikowi informacji z wynikiem potwierdzenia lub weryfikacji dokonanej wybraną Metodą ID. Administrator nie odpowiada za kompletność, skuteczność i prawidłowość wykonania Metody ID, w oparciu o którą (bądź które) Użytkownik zamówił wykonanie potwierdzenia danych osobowych lub uzyskania informacji o Identyfikowanym. 
 3. Administrator nie odpowiada za: (a) działania i zaniechania Identyfikowanych, których dane osobowe są przedmiotem weryfikacji lub potwierdzenia, (b) oprogramowanie, aplikacje, systemy i inne funkcjonalności, których nie jest operatorem, a które wykorzystuje Użytkownik podczas korzystania z Broker ID , (c) utracone korzyści, (d) działanie Metod ID, w szczególności zmianę, wyłączenie lub ograniczenie określonych Metod ID leżące po stronie ich dostawców.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania prowadzące do naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich bądź Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia powstałej w skutek tego działania szkody powstałej po stronie Identyfikowanych, dostawców Metod ID lub Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania Identyfikowanym rzetelnej informacji dotyczącej celów, jakim ma służyć korzystanie przez niego z Broker ID oraz pozyskanych w ten sposób potwierdzonych danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W uzasadnionych przypadkach związanych z błędami lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Platformy Autenti, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej lub trwałej blokady dostępu do Broker ID .
 7. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze świadczeniem Broker ID przez Administratora Użytkownik lub Identyfikowany może złożyć reklamację na zasadach wskazanych w Regulaminie Platformy Autenti.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Broker ID jest Administrator. Kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy poprzez: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej:  https://autenti.com/kontakt/ ; lub pod adresem poczty elektronicznej:  iod@autenti.com 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych Polityką ochrony prywatności, o której mowa w rozdziale VI. ust. 4.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe Identyfikowanego mogą zostać pozyskane od Użytkownika lub bezpośrednio od Identyfikowanego, w zależności od sposobu wykonywania procesu potwierdzania tych danych na podstawie wybranych przez Użytkownika oraz Identyfikowanego Metod ID. 
 5. Użytkownik przekazując Administratorowi dane osobowe Identyfikowanego, oświadcza, że jest uprawniony do ich przekazania oraz ich potwierdzania (weryfikacji) oraz, że pozyskane lub potwierdzone dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach i w sposób, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 
 6. Administrator staje się administratorem danych osobowych wobec danych osobowych Identyfikowanego w zakresie w jakim Identyfikowany skorzystał z Broker ID w celu potwierdzenia swoich danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Identyfikowanego jest dobrowolne, jednakże konsekwencją braku zgody na przeprowadzenie potwierdzenia danych osobowych lub niepodanie żądanych danych osobowych w ramach Broker ID , będzie niemożność przeprowadzenia żądanej przez Użytkownika weryfikacji danych osobowych lub tożsamości.
 8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przeprowadzenie weryfikacji danych osobowych lub tożsamości w ramach Broker ID może wiązać się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem wobec Identyfikowanego.
 10. Dane gromadzone przez Administratora obejmują takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości i/lub inne dane wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wybraną przez Użytkownika Metodą ID. Wybrane Metody ID mogą również obejmować obrazy lub filmy wideo dokumentów tożsamości lub twarzy Identyfikowanego.
 11. Dane przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu lub odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub innych żądań osób trzecich, w tym organów władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. Pozyskane dane osobowe lub zanonimizowane informacje, Administrator może przekazać:
  1. Użytkownikowi, przekazując wyniki weryfikacji. Użytkownik otrzyma tylko takie dane, jakich przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w oparciu o zlecenie Użytkownika. Administrator nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
  2. dostawcom, którzy uczestniczą w świadczeniu Broker ID . Mogą oni przetwarzać dane osobowe lub zanonimizowane informacje, aby umożliwić Administratorowi osiągnięcie celów wynikających z Regulaminu,
  3. innym stronom trzecim, jeśli ma powód, by uważać, że jest to konieczne; w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub nakazem lub wezwaniem sądowym lub inną procedurą prawną; w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań; podejrzenia oszustwa, naruszenia warunków Regulaminu lub sytuacji związanych z zagrożeniami dla własności lub mienia Administratora lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, jak również w celu ustanowienia, ochrony lub wykonywania praw Administratora lub obrony Administratora przed roszczeniami prawnymi.
 13. Identyfikowany ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 15. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Przetwarzane w ramach usługi Broker ID dane osobowe Identyfikowanego będą przetwarzane przez czas nie dłuższy, aniżeli jest to wymagane uzasadnionym interesem Administratora wskazanym w pkt. 12 lit. c powyżej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Użytkownik o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub przy pierwszym logowaniu od zmiany Regulaminu do Broker ID . W przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownikowi będzie przysługiwało uprawnienie do wypowiedzenia umowy z Administratorem w zakresie korzystania z Broker ID ze skutkiem na dzień rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu. Usługi zlecone przez Użytkownika są świadczone na zasadach obowiązujących w chwili jej zlecania.
 2. Wszelkie spory związane z Broker ID na podstawie Regulaminu, prowadzone z Użytkownikami i nie będącymi konsumentami (bądź nie korzystającymi z uprawnień konsumentów), których nie uda się zapobiec w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Administratora sąd powszechny. Użytkownik będący konsumentem (bądź działający na prawach konsumenta) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy Autenti oraz Polityki ochrony prywatności znajdującej się pod adresem: https://autenti.com/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci-autenti/ .
 4. Wybierając daną Metodę ID, Zleceniodawca akceptuje warunki świadczenia usług określonych przez dostawcę danej Metody ID. Lista aktualnych dostawców znajduje się pod adresem internetowym: https://autenti.com/pl/regulaminy .