Skip to content
Polski

 

Regulamin Usługi Newsletter

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez Świadczeniodawcę usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”).
 2. Świadczeniodawcą jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000436998, NIP: 7831693251.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

Artykuł 2. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Świadczeniodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Świadczeniodawcę.
 2. Użytkownik w celu zamówienia świadczenia usługi Newsletter udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail),w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych. Z chwilą potwierdzenia woli otrzymywania usługi Newsletter przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

Artykuł 3. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie autenti.com w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi swoją wolę przyciskiem „Zapisz się”.
 3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Świadczeniodawcy stanowić może naruszenie prawa.

 

Artykuł 4. Czas trwania usługi

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez wypisanie się z listy subskrybentów wysyłając oświadczenie na adres e-mail support@autenti.com.
 4. Świadczeniodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Uzytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Świadczeniodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 6. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać.

 

Artykuł 5. Dane osobowe

 1. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Świadczeniodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie). Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Świadczeniodawcy jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych) w związku z zamówieniem usługi Newsletter.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 5. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie usługi Newsletter w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świadczeniodawcy jako administratora.
 6. Świadczeniodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Świadczeniodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.autenti.com/regulaminy.

 

Artykuł 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail) support@autenti.com lub pocztą bezpośrednio na adres Świadczeniodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Świadczeniodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.