Skip to content

 

Regulamin Usługi Wideoweryfikacji

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Wideoweryfikacji (dalej: „Usługa”), której celem jest wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert za pośrednictwem platformy Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W celu skorzystania z Usługi konieczna jest rejestracja Klienta oraz założenie konta na Platformie Autenti.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert, zastosowanie mają postanowienia Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego (CPS).

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę InfoCert.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Platforma onboardingowa – aplikacja internetowa umożliwiający wykonanie działań  niezbędnych do uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego dostarczanego przez firmę InfoCert.
 7. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Użytkowników platformy Autenti jest InfoCert z siedzibą w Piazza Sallustio 9, 00187 -Rzym (Włochy), zwany dalej „Dostawcą”.  
 2. Centrum Certyfikacji InfoCert będący Dostawcą usług zaufania, generuje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi Użytkownik posiada możliwość złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego, który będzie stosowany na Platformie Autenti.
 2. Warunkiem koniecznym uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego jest pozytywne przejście procesu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 3. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V – Procedura weryfikacyjna Użytkownika

 1. W celu złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu, Użytkownik zobowiązany jest przejść weryfikację tożsamości. Proces weryfikacji odbywa się zdalnie na platformie onboardingowej z wykorzystaniem wideorozmowy. Po zalogowaniu się na Platformę Autenti oraz otrzymaniu linku do procesu onboardingu, Użytkownik zobowiązany jest do wyboru terminu weryfikacji, a następnie wypełnienia formularza znajdującego się na stronie.
 2. Istnieje możliwość weryfikacji bezpośredniej Użytkownika, po uprzedniej rezerwacji terminu i ustalenia miejsca spotkania z Konsultantem.
 3. Klient posiada możliwość dwukrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji.
 4. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za usługę.
 5. Wymagania techniczne konieczne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji za pomocą kamery internetowej:
  1. niezakłócone, stabilne łącze internetowe,
  2. sprawna kamera w urządzeniu,
  3. sprawny mikrofon w urządzeniu,
  4. telefon komórkowy obsługujący wiadomości SMS, będący w dyspozycji Klienta,
  5. zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox.
 6. Pozytywna weryfikacja tożsamości Użytkownika jest warunkiem koniecznym dla uzyskania Certyfikatu.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż dwukrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 2 godziny przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.
 8. Po zakończeniu procesu weryfikacji oraz potwierdzeniu tożsamości, Użytkownik otrzymuje do podpisu Wniosek o aktywację Usługi Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Po wpisaniu kodu PIN, który Użytkownik otrzymuje sms’em , Certyfikat zostaje automatycznie podpięty pod konto na Platformie Autenti.
 9. Autenti zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę i niewłaściwe wykorzystanie kodu PIN przez Użytkownika. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 10. W przypadku utraty kodu PIN do certyfikatu, nie ma możliwości jego odzyskania czy zresetowania.
 11. Stosowanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego InfoCert zakupionego za pośrednictwem Platformy Autenti, możliwe jest  wyłącznie na Platformie Autenti.

Rozdział VI – Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku.