Skip to content
Autenti / Blog / Umowa o pracę tymczasową - wszystko co musisz wiedzieć

Umowa o pracę tymczasową - wszystko co musisz wiedzieć

Jeśli planujesz podjąć pracę tymczasową, niniejszy artykuł dostarczy Ci kluczowych informacji dotyczących zasad, na jakich opiera się umowa o pracę tymczasową. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę podczas jej zawierania oraz jak przekłada się na kwestie podatkowe czy emerytalne.

Spis treści

1. Czym jest umowa o pracę tymczasową?
2. Podpisywanie umowy podpisem elektronicznym
3. Czas trwania umowy
4. Składki ZUS
5. Zwolnienie lekarskie
6. Umowa o pracę tymczasową a ciąża
7. Urlop
8. Emerytura i staż pracy
9. Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

Czym jest umowa o pracę tymczasową?

Pracę tymczasową można określić jako zlecenie wykonywane na rzecz pracodawcy, czyli firmy, która zleca daną pracę. Tego rodzaju praca ma charakter sezonowy, okresowy lub doraźny i nie jest wykonywana przez pracowników stałych zatrudnionych przez pracodawcę lub pracujących na zasadach umowy zlecenia. Często swoją rolę odgrywają agencje organizujące tego rodzaju pracę. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika tymczasowego w celu wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy użytkownika (jak jest określany pracodawca w tym przypadku), przy czym pracownik ten pracuje pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Agencja odpowiada za wypłatę wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Koszty skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej obejmują prowizję dla agencji oraz koszty zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, podatek oraz inne koszty związane ze stosunkiem pracy. Pracodawca użytkownik ma więc możliwość skorzystania z pracownika tymczasowego w celu wykonywania określonej pracy bez konieczności zatrudniania go na stałe. W określonych sytuacjach taka forma może nieść za sobą dużą wygodę, zarówno z punktu widzenia zatrudniającego jak i zatrudnianego.

Podpisywanie umowy o pracę tymczasową podpisem elektronicznym

Dla umowy o pracę tymczasową, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego e-podpis Autenti.

 

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy "na piśmie". Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy, które musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Umowa o pracę tymczasową - czas trwania

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej ma prawo skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w ciągu łącznego okresu trwającego 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że jeśli pracownik tymczasowy pracuje u danego pracodawcy użytkownika przez pełne 18 miesięcy, agencja pracy tymczasowej nie może przedłużyć tego okresu ani skierować go ponownie do tego samego pracodawcy użytkownika w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Przepis ten ma na celu zapobieganie nadużyciom ze strony pracodawców, którzy mogliby korzystać z usług pracowników tymczasowych przez zbyt długi czas, zamiast zatrudnić te osoby na stałe. Dzięki temu pracownicy tymczasowi mogą korzystać z większej ochrony i stabilności zatrudnienia, a pracodawcy są zmuszeni do bardziej racjonalnego korzystania z usług agencji pracy tymczasowej. W założeniu przepisy te mają więc gwarantować odpowiednie korzystanie z dobrodziejstw omawianej formy zatrudnienia bez sprzeniewierzania się prawu pracy.

Umowa o pracę tymczasową a składki ZUS

Jeśli szukasz zatrudnienia w branżach produkcyjnych lub prac fizycznych, warto wziąć pod uwagę oferty pracy tymczasowej, która cały czas zyskuje na popularności w Polsce. Jednak przed podjęciem decyzji o takim zatrudnieniu warto poznać szczegóły dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Podczas legalnego zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową pracownikowi przysługują wszystkie składki ZUS, w tym ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że pracownik tymczasowy ma takie same prawa w zakresie ubezpieczenia jak osoby zatrudnione na stałe. Ubezpieczenie to obejmuje między innymi ubezpieczenie emerytalne, chorobowe czy wypadkowe. Prawa pracowników tymczasowych i aspekty zatrudnienia są podobne do innych form zatrudnienia, w tym standardowej umowy o pracę. Pracownik tymczasowy ma nie tylko opłacane składki ZUS, przysługuje mu okres wypowiedzenia i dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy jednak zauważyć, że wiele opinii na temat pracy tymczasowej jest błędnych, a jednym z najczęstszych błędów jest informacja o prowizjach dla agencji z wynagrodzenia pracownika. W rzeczywistości prowizja dla agencji jest uiszczana przez pracodawcę użytkownika, który korzysta z usług agencji pracy tymczasowej, a nie z wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Agencja jest odpowiedzialna za wypłatę wynagrodzenia dla pracownika, opłacanie składek ZUS oraz za prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Warto pamiętać, że praca tymczasowa to legalna i atrakcyjna opcja dla wielu pracowników, a wraz z rosnącą liczbą ofert związanych z pracą tymczasową w różnych branżach warto dokładnie poznać szczegóły związane z takim zatrudnieniem.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie L4

Czy pracownik zatrudniony na umowie tymczasowej ma prawo do zwolnienia lekarskiego? Oczywiście, pracownik tymczasowy ma takie same prawa do korzystania ze zwolnienia lekarskiego, jak osoby zatrudnione na stałe. W tej materii temat jest wyjątkowo prosty. Jeżeli wykonujesz pracę tymczasową, pod względem zwolnienia lekarskiego masz dokładnie takie same uprawnienia, jak pracownicy etatowi.

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Analogicznie przedstawia się kwestia zwolnienia w przypadku ciąży. Kobiety w ciąży pracujące w ramach pracy tymczasowej mają takie samo prawo do zwolnienia lekarskiego, jak wszyscy inni. Jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc i miałaby wygasnąć po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta ulega automatycznemu przedłużeniu. 

Urlop przy umowie o pracę tymczasową

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Wynosi on dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników. Jak widać, praca tymczasowa bynajmniej nie wyklucza prawa do dni wolnych.

Pracownik tymczasowy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego po upływie określonego okresu pracy dla danego pracodawcy użytkownika. Pracodawca jest zobowiązany do umożliwienia pracownikowi korzystania z urlopu oraz do wypłacenia wynagrodzenia za ten czas, na podstawie ustalonych warunków w umowie o pracę tymczasową. To kolejna kwestia dotycząca praw pracownika, o której warto pamiętać przy podpisywaniu omawianej tu umowy.

Czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do emerytury?

Często pracownicy zatrudnieni na umowach tymczasowych zastanawiają się, czy praca ta będzie wliczana do stażu pracy. Staż pracy to okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, który wpływa na wiele kwestii związanych z pracą, takich jak wynagrodzenie, okres wypowiedzenia czy prawo do urlopu oraz oczywiście naliczanie wysokości emerytury. W Polsce, zgodnie z przepisami prawa pracy, praca tymczasowa może być wliczana do stażu pracy, ale pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim, aby praca tymczasowa została wliczona do stażu pracy, musi być zawarta na podstawie umowy o pracę. To oznacza, że umowa musi spełniać wymagania określone przez przepisy prawa pracy, a pracownik tymczasowy musi być zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę. Jeśli te warunki są spełnione, praca tymczasowa będzie wliczana do stażu pracy, tak samo jak praca na umowę o pracę na stałe.

Wliczanie pracy tymczasowej do stażu pracy jest szczególnie istotne dla pracowników, którzy pracują na umowach tymczasowych przez dłuższy czas. W przypadku gdy pracownikowi uda się znaleźć zatrudnienie na umowę o pracę na stałe, okres pracy tymczasowej zostanie wliczony do całkowitego stażu pracy i wpłynie na okres wypowiedzenia oraz na wynagrodzenie. Warto jednak pamiętać, że wliczenie pracy tymczasowej do stażu pracy nie zawsze jest automatyczne i może zależeć od decyzji pracodawcy. Pracodawca może odmówić wliczenia pracy tymczasowej do stażu pracy, jeśli uzna, że nie spełnia ona określonych wymagań lub jeśli nie ma na to zgody pracownika. Dlatego przed podjęciem pracy tymczasowej warto dokładnie zapoznać się z umową o pracę i przepisami dotyczącymi stażu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

Pracownik tymczasowy ma nieco inne uprawnienia i dotyczą go odmienne zasady w porównaniu do pracowników zatrudnionych na stałe. Jedną z takich różnic jest brak okresu wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami pracownik tymczasowy nie jest objęty okresem wypowiedzenia, co oznacza, że agencja pracy tymczasowej lub pracodawca użytkownik mogą w każdym czasie rozwiązać umowę z pracownikiem tymczasowym. Jednak pracownik tymczasowy jest zobowiązany złożyć wniosek o rozwiązanie umowy z agencją pracy najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym rozwiązaniem umowy o pracę tymczasową. W takim przypadku pracownik tymczasowy ma zapewnione wynagrodzenie za pracę do dnia rozwiązania umowy.

Należy pamiętać, że pracodawca użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa pracy i przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych, w tym terminów rozwiązywania umowy. Pracownik tymczasowy ma prawo do takiego samego traktowania jak pracownicy zatrudnieni na stałe w zakresie wynagrodzenia i warunków pracy, co obejmuje również ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podsumowanie

Praca tymczasowa w Polsce umożliwia elastyczność zatrudnienia i jest uregulowana prawnie, by chronić prawa pracowników. Teraz, dzięki lekturze tego artykułu, już wiesz, jak system ten, łączący agencje pracy z pracodawcami, oferuje opcje legalnego i atrakcyjnego zatrudnienia, choć wymaga zrozumienia jego specyficznych zasad.