Skip to content
Autenti / Blog / Umowa zlecenie. Najważniejsze informacje i wskazówki

Umowa zlecenie. Najważniejsze informacje i wskazówki

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych w Polsce umów. Dowiedz się, o czym należy pamiętać, zawierając ten rodzaj porozumienia. Poznaj kluczowe informacje i wskazówki!

Umowa zlecenie dotyczy wielu Polaków. Bardzo często zatrudnieni wykorzystują właśnie ten sposób rozliczania ze zleceniodawcą. Przed złożeniem podpisu warto jednak znać specyfikę takiego porozumienia. Dowiedz się, czym dokładnie jest umowa zlecenie. Przekonaj się, z jakimi obowiązkami podatkowymi się wiąże. 

Spis treści:

1. Czym jest umowa zlecenie?
2. Co powinna zawierać umowa zlecenie?
3. Umowa zlecenie – jakie składki należy odprowadzić?
4. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?
5. Umowa zlecenie a ubezpieczenie i L4
6. Umowa zlecenie a urlop
7. Umowa zlecenie – wymiar czasu pracy i stawka godzinowa
8. Brutto a netto – ile dostanę na rękę?
9. Przedłużanie umowy zlecenie
10. Wypowiedzenie umowy zlecenie

Czym jest umowa zlecenie?

Warto podkreślić, że umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. To oznacza, że zastosowanie mają w jej przypadku przepisy kodeksu cywilnego (art. 734-751), zarówno przy jej zawieraniu, jak i wykonywaniu, a także rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów. Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form zatrudnienia. Polega na tym, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, na zlecenie zleceniodawcy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Takie rozwiązanie charakteryzuje się większą elastycznością niż np. umowa o pracę i pozwala na wykonywanie obowiązków poza siedzibą zleceniodawcy. Ponadto, zleceniobiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe, co stanowi ważną korzyść dla wielu osób. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenie ma swoje wady. Przede wszystkim brak ochrony, którą zapewnia Kodeks Pracy, może być poważnym problemem dla zleceniobiorców. Dodatkowo, umowy tego typu często są zawierane na krótki okres, co zwiększa ryzyko niepewności zatrudnienia.

Umowę zlecenie podpiszesz przy pomocy e-podpisu Autenti

Natomiast, jeśli w ramach umowy będą wykonywanie czynności lub usługi, w wyniku których mogą powstaną utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do ich podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.


Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Podpisując umowę zlecenie, warto wiedzieć, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Wśród nich powinno być oznaczenie stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Koniecznie trzeba też określić przedmiot zlecenia oraz ustalić wysokość wynagrodzenia. Jeżeli umowa jest nieodpłatna, wówczas trzeba to zaznaczyć. Daty rozpoczęcia i zakończenia umowy również powinny się w niej znaleźć.

Forma zapłaty jest opcjonalna, ale warto ją uwzględnić w umowie. Nie zapomnijmy też o podpisach obu stron, ponieważ są one ważnym elementem treści. To wszystko powinno znaleźć się w umowie zlecenie. Pamiętajmy, że w razie wątpliwości lub braku pewności, warto skonsultować się z prawnikiem, aby mieć pewność, że umowa jest zgodna z prawem i chroni twoje interesy.

 

Umowa zlecenie – jakie składki należy odprowadzić?

W przeszłości umowy cywilnoprawne były rzadko wykorzystywane przez przedsiębiorców, ale obecnie sytuacja się zmieniła. Wśród najczęściej spotykanych umów można wskazać właśnie umowę zlecenie, która jest chętnie oferowana przez wiele firm. W internecie można znaleźć wiele kalkulatorów umowy zlecenie, które pomagają w wyliczeniu kwoty netto i brutto oraz stawek godzinowych. Jednak warto dokładnie poznać zasady tej umowy i obowiązki zleceniodawcy, szczególnie że rząd od lat walczy z tzw. śmieciówkami i wprowadza coraz więcej ograniczeń.

Podpisując umowę zlecenie, pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe, opiekę zdrowotną. Jeśli umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł ubezpieczenia zleceniobiorcy, to osoba ta musi być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są również wymagane.

 

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wiele osób z niej korzysta, ponieważ jest to łatwy i szybki sposób na podjęcie pracy. Jednak wiele osób zastanawia się, czy umowa wpłynie na ich emeryturę. Niestety, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, który jest jednym z kryteriów pozwalających na uzyskanie prawa do emerytury. Oznacza to, że osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia nie będą mogły liczyć na emeryturę z tego tytułu. Typ porozumienia wpłynie jednak na wysokość wypracowanego świadczenia.

Wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia są obowiązkowo objęte ubezpieczeniem społecznym, w tym ubezpieczeniem emerytalnym. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na emerytalne ubezpieczenie społeczne dla zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. W praktyce oznacza to, że osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia będą miały wpisane składki na emerytalne ubezpieczenie społeczne w swoim profilu ZUS.

Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych następuje dopiero w momencie, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa w miesiącu wynosi przynajmniej wartość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w momencie gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia będzie miała również inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, to składki na ubezpieczenie emerytalne z umowy zlecenia przestaną być odprowadzane. W takim przypadku wpływ umowy zlecenia na wysokość emerytury będzie znacznie mniejszy.

 

Umowa zlecenie a ubezpieczenie i L4

Każda osoba, która jest ubezpieczona, ma prawo do zasiłku chorobowego, niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne. W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie, zleceniobiorca ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, o ile przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. W przeciwnym razie zleceniobiorca może złożyć wniosek o takie ubezpieczenie do zleceniodawcy, który jest zobowiązany do rejestracji w ZUS. Dzięki temu osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie również mogą skorzystać ze świadczeń chorobowych.

 

Umowa zlecenie a urlop

Umowy zlecenia regulowane są przez kodeks cywilny, co oznacza, że osoby pracujące na takiej podstawie są pozbawione uprawnień pracowniczych, takich jak np. urlop wypoczynkowy. Mają taką możliwość tylko wówczas, gdy została zapisana w umowie. Z kolei pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnych dni wolnych na odpoczynek lub uczestnictwo w ważnych uroczystościach. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie mają prawa do takiego urlopu.

Umowa zlecenie – wymiar czasu pracy i stawka godzinowa

W 2022 roku minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie zlecenie wynosiła 19,70 zł brutto, co oznacza, że zleceniobiorcy przysługuje minimum 19,70 zł za godzinę pracy. Jednak od 1.01.2023 roku minimalna stawka godzinowa wzrosła do 22,80 zł brutto.

W przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, przepisy Kodeksu Pracy nie mają zastosowania, co oznacza, że wymiar czasu pracy nie jest ograniczony. Dzienny czas wykonywania zlecenia zależy od ustaleń między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Jeśli w umowie ustalono maksymalny limit dzienny, zleceniobiorca ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o zamiarze przekroczenia go.

Brutto a netto – ile dostanę na rękę?

Dokładne wyliczenie wynagrodzenia brutto i netto zależy od wielu czynników. Znaczenie ma rodzaj kontraktu, a wpływ na jego kształt ma także firma, z którą zostanie zawarta umowa.

W przypadku umowy zlecenia pomiędzy zleceniobiorcą a firmą, w której jest zatrudniony, osoba otrzymująca 22 zł brutto na godzinę otrzyma wynagrodzenie netto wynoszące 17 zł. Natomiast pracodawca, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę z takim samym wynagrodzeniem brutto, poniesie koszt równy 17 zł netto.

Przedłużanie umowy zlecenie

Umowa zlecenia jest elastyczna i umożliwia wprowadzanie zmian. Jednak modyfikacje wymagają porozumienia obu stron. Aneks do umowy musi być przygotowany na takich samych zasadach jak pierwotna umowa. W każdej chwili można wypowiedzieć umowę tego rodzaju i podpisać nową w zupełnie innym kształcie.

Kodeks cywilny, regulujący takie porozumienia, nie ogranicza czasu, na jaki może zostać zawarta umowa. Czas trwania zależy od indywidualnych ustaleń stron. W umowie zlecenia powinien zostać określony okres jej obowiązywania, który może wynosić od kilku dni do kilku lat.

Podsumowując, umowę tę można modyfikować poprzez aneks, o ile obie strony wyrażają na to zgodę. Przepisy kodeksu cywilnego nie określają ograniczeń czasowych dla tej umowy, dlatego czas jej trwania jest uzależniony od ustaleń między stronami.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Umowa zlecenia jest elastyczną umową, która może zostać wypowiedziana przez obie strony w każdym czasie bez wymaganego okresu wypowiedzenia. Kodeks cywilny nie określa minimalnego ani maksymalnego czasu trwania umowy zlecenia, a okres ten zależy od indywidualnych ustaleń między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia przez zleceniodawcę bez uzgodnionego okresu wypowiedzenia musi on wypłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy w październiku 2021 roku.

Zawarcie aneksu do tego typu umowy jest możliwe w każdej chwili, jednak wymaga zgody obu stron. Aneks musi być przygotowany w takiej samej formie, co umowa zlecenia. Zawsze istnieje również możliwość wypowiedzenia obecnej umowy zlecenia i podpisania nowej na innych warunkach.

Umowa zlecenie o czym jeszcze należy pamiętać?

Podczas podpisywania takiego dokumentu warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim, umowa ta powinna zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obydwie strony – zleceniobiorcę i zleceniodawcę. W przypadku umowy zlecenia kluczowy jest fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która nie zawsze prowadzi do konkretnego rezultatu.

Podpisywanie umowy zlecenia wymaga dokładnego zweryfikowania oczekiwanych obowiązków, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Przy tym należy również pamiętać o swoich prawach, które są chronione przez polskie przepisy, nawet w przypadku umowy zlecenia o innym charakterze niż umowa o pracę. Warto poświęcić trochę czasu na dokładne przestudiowanie jej warunków i wyjaśnienie wątpliwości z zleceniodawcą.