Skip to content
Autenti / Blog / Umowa o zakazie konkurencji – najważniejsze informacje

Umowa o zakazie konkurencji – najważniejsze informacje

Czy wiesz, jak umowa o zakazie konkurencji wpływa na możliwości zawodowe pracownika i jakie prawa mu przysługują? Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać taka umowa i kiedy może być uznana za nieważną. 

Warto zapamiętać!

 • Umowa o zakazie konkurencji to umowa, która ogranicza pracownika w podejmowaniu działalności konkurencyjnej względem jego pracodawcy. 
 • Pracownicy mają prawo do negocjacji warunków umowy o zakazie konkurencji. 
 • Umowa może być uznana za nieważną, jeśli narusza prawa pracownika, jest nieuczciwa lub nadmiernie restrykcyjna.

Spis treści:

1. Czym jest umowa o zakazie konkurencji?
2. Podpisywanie umowy o zakazie konkurencji w formie elektronicznej
3. Zakaz konkurencji – umowa o pracę
4. Czy zapis o zakazie konkurencji jest legalny?
5. Co musi zawierać umowa o zakazie konkurencji?
6. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
7. Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest niezgodna z prawem?
8. Możliwość negocjacji umowy o zakazie konkurencji
9. Ochrona interesów pracodawcy z poszanowaniem praw pracownika
10. Wzór umowy o zakazie konkurencji

Czym jest umowa o zakazie konkurencji?

To specjalny rodzaj umowy, który ogranicza możliwość podejmowania przez pracownika określonych działań konkurencyjnych względem pracodawcy. Zgodnie z tą umową pracownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał działalności, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec firmy, w której jest zatrudniony lub dla której pracował. 

Obejmuje to zarówno zakaz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej samej branży, jak i zakaz pracy u konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu. 

Podpisywanie umowy o zakazie konkurencji w formie elektronicznej

Umowa o zakazie konkurencji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pracodawca i pracownik muszą zatem podpisać ją wykorzystując do tego kwalifikowany podpis elektroniczny

 
 

Zakaz konkurencji – umowa o pracę

Zakaz konkurencji w umowie o pracę jest klauzulą, która może być włączona do standardowej umowy zatrudnienia. Ważne jest, aby warunki zakazu konkurencji były jasno i precyzyjnie określone. Zapis taki ma na celu ochronę interesów pracodawcy, na przykład poprzez zapobieganie udostępnianiu poufnych informacji konkurentom lub unikanie sytuacji, w której pracownik może wykorzystać zdobyte doświadczenie i kontakty biznesowe w konkurencyjnej firmie.

Aby klauzula o zakazie konkurencji była skuteczna i zgodna z prawem nie może nieproporcjonalnie ograniczać możliwości zawodowych pracownika ani naruszać jego praw do swobodnego wyboru zatrudnienia.

Czy zapis o zakazie konkurencji jest legalny?

Zapis o zakazie konkurencji jest legalny i powszechnie akceptowany w ramach prawa pracy. Jego głównym celem jest ochrona interesów pracodawcy przed potencjalnymi działaniami konkurencyjnymi ze strony pracowników, które mogłyby szkodzić firmie. Taki zapis wymaga jednak, aby był on uzasadniony specyfiką pracy lub pozycją pracownika w firmie (szczególnie w kontekście dostępu do poufnych informacji lub kluczowych kompetencji biznesowych). 

Legalność takiego zapisu opiera się na równowadze między ochroną interesów pracodawcy a prawami i wolnościami pracownika. Zgodnie z art. 101 Kodeksu pracy zakaz konkurencji powinien być określony w odrębnej umowie, która może być zawarta równocześnie z umową o pracę. Umowę o zakazie konkurencji można też podpisać jako odrębny kontrakt już w trakcie trwania stosunku pracy.

Co musi zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji musi zawierać takie elementy jak:

 • strony umowy – jasne określenie, kto jest stroną umowy – zwykle jest to pracownik i pracodawca;
 • czas obowiązywania – precyzyjne określenie okresu, na jaki umowa jest zawarta. Może to obejmować okres zatrudnienia i dodatkowy czas po jego zakończeniu;
 • zakres zakazu – szczegółowe wyjaśnienie, jakie działania są zabronione. Powinno to obejmować rodzaje działalności, branże i potencjalnie obszar geograficzny, którego zakaz dotyczy;
 • konsekwencje naruszenia umowy – określenie, jakie będą skutki prawne i finansowe dla pracownika, który naruszy warunki umowy;
 • rekompensata dla pracownika – w przypadku zakazu obowiązującego po zakończeniu stosunku pracy, umowa powinna przewidywać rekompensatę dla pracownika, zazwyczaj w formie finansowej;
 • warunki rozwiązania umowy – zasady, na jakich umowa może zostać rozwiązana przed upływem wyznaczonego czasu, na przykład w przypadku zmiany warunków zatrudnienia lub rezygnacji pracownika.

 

Umowa o zakazie konkurencji powinna być indywidualnie dostosowana do specyfiki danej sytuacji zawodowej, branży i roli pracownika w organizacji, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między ochroną interesów pracodawcy a prawami pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których były pracownik rozpoczyna działalność konkurencyjną lub zatrudnia się u konkurenta swojego poprzedniego pracodawcy. Taka umowa jest zwykle zawierana na określony czas po zakończeniu pracy.

Zazwyczaj obejmuje zakaz prowadzenia własnej firmy w tej samej branży, pracy dla konkurencyjnej organizacji lub udzielania się w innych projektach, które mogłyby zaszkodzić interesom byłego pracodawcy. W zamian za przestrzeganie tych ograniczeń pracodawca często oferuje byłemu pracownikowi rekompensatę finansową, która ma zrekompensować potencjalne straty wynikające z przestrzegania zakazu. Jest to ważny aspekt umowy, ponieważ zapewnia równowagę między ochroną interesów pracodawcy a prawnymi prawami pracownika do swobodnego wyboru zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest niezgodna z prawem?

Umowa o zakazie konkurencji może być uznana za niezgodną z prawem, gdy narusza fundamentalne prawa pracownika lub gdy jej warunki są nieuczciwe i nadmiernie restrykcyjne. Przede wszystkim umowa taka nie może ograniczać prawa do swobodnego wykonywania zawodu w sposób nieproporcjonalny do interesów ochrony pracodawcy. 

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna?

Niezgodność z prawem może wystąpić, jeśli:

 • okres obowiązywania zakazu jest zbyt długi;
 • zakres zakazanych działań jest zbyt szeroki lub niejasno określony;
 • warunki umowy znacząco ograniczają możliwości zawodowe pracownika po zakończeniu zatrudnienia. 

Umowa może być uznana za nieważną, jeśli nie przewiduje adekwatnej rekompensaty finansowej za czas trwania zakazu. W takich przypadkach sądy mogą uznać, że umowa narusza zasady uczciwej konkurencji lub zasady współżycia społecznego, co skutkuje jej nieważnością lub koniecznością modyfikacji nieuczciwych postanowień.

Możliwość negocjacji umowy o zakazie konkurencji

Negocjacje pozwalają na dostosowanie warunków umowy do indywidualnych potrzeb i okoliczności obu stron – pracownika i pracodawcy. Podczas negocjacji pracownik może wyrażać swoje obawy dotyczące zakresu i czasu trwania zakazu, a także możliwych ograniczeń, jakie umowa nałoży na jego przyszłą karierę zawodową. Możliwe jest również negocjowanie wysokości rekompensaty za czas obowiązywania zakazu po zakończeniu stosunku pracy. 

Ważne jest, aby pracownik czuł, że jego prawa są szanowane i że umowa nie narzuca niesprawiedliwych lub nadmiernych ograniczeń. Negocjacje dają również szansę na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i zapewnienie, że obie strony dokładnie rozumieją zobowiązania wynikające z umowy. W ten sposób można osiągnąć rozsądny kompromis, który chroni interesy firmy, jednocześnie respektując prawa i możliwości rozwoju zawodowego pracownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się na temat skutecznych negocjacji przeczytaj artykuł: Negocjowanie umów.

Ochrona interesów pracodawcy z poszanowaniem praw pracownika

Umowa o zakazie konkurencji jest istotnym narzędziem w rękach pracodawców, służącym ochronie ich interesów biznesowych. Jednakże zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą pamiętać o równowadze między ochroną interesów firmy a prawami i możliwościami zawodowymi pracownika. Ważne jest, aby umowa była jasno sformułowana, zrozumiała i sprawiedliwa, a także by uwzględniała prawo pracownika do negocjacji i rekompensaty. 

Wzór umowy o zakazie konkurencji

Poniżej zamieściliśmy dla ciebie wzór umowy o zakazie konkurencji, który ułatwi ci przygotowanie się do podpisania tego ważnego dla pracownika i pracodawcy dokumentu:

Umowa o zakazie konkurencji - wzór PDF