Skip to content
Autenti / Blog / Umowa spółki cywilnej – jak ją przygotować?

Umowa spółki cywilnej – jak ją przygotować?

Przygotowanie umowy spółki cywilnej jest kluczowym etapem w zakładaniu wspólnej działalności gospodarczej. Ten artykuł przeprowadzi cię przez najważniejsze aspekty, które musisz uwzględnić, aby zapewnić, że umowa będzie kompleksowa i zgodna z twoimi celami biznesowymi.

Warto wiedzieć!

  • Umowa spółki cywilnej to dokument prawny, który reguluje współpracę pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami mającymi na celu osiągnięcie wspólnych celów biznesowych.
  • Każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.
  • Spółka cywilna nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spis treści

1. Czym jest umowa spółki cywilnej?
2. Umowa spółki cywilnej online
3. Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?
4. Strony w umowie spółki cywilnej
5. Rejestracja spółki cywilnej
6. Prowadzenie spółki cywilnej
7. Umowa spółki cywilnej – wzór PDF

Czym jest umowa spółki cywilnej?

Umowa spółki cywilnej to dokument prawny, który stanowi podstawę do powołania i funkcjonowania spółki cywilnej. Jest to umowa zawierana między co najmniej dwoma osobami (fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi), które decydują się połączyć swoje zasoby, umiejętności lub działania w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Im większa liczba wspólników, tym większy budżet spółki, a co za tym idzie szersze możliwości wypracowania większych zysków.

Ta forma działalności nie tworzy osobnego podmiotu prawnego, co oznacza, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Umowa spółki cywilnej reguluje kwestie takie jak:

  • wysokość i rodzaj wkładów wniesionych przez wspólników;
  • sposób podziału zysków i strat;
  • zarządzanie spółką;
  • procedury dotyczące ewentualnego rozwiązania spółki. 

 

Chociaż prawo nie wymaga, aby umowa była zawarta w formie pisemnej, takie podejście jest zalecane ze względu na większą pewność prawną.

Umowa spółki cywilnej online

Dla umowy spółki cywilnej musi być zachowana forma pisemna, oznacza to że do jej zawarcia online należy użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać kluczowe informacje i postanowienia, które zapewniają jasność działania i odpowiedzialności wspólników. Najważniejsze elementy to: 

  • pełna identyfikacja wspólników (imiona, nazwiska, adresy, dane kontaktowe);
  • precyzyjne określenie celu spółki, czyli tego, do czego dąży wspólne przedsięwzięcie;
  • szczegółowy opis wkładów każdego ze wspólników zarówno finansowych, jak i niepieniężnych (np. usługi, dobra materialne) oraz ich wartości. 

 

Ważne jest także ustalenie zasad podziału zysków i strat, zasady zarządzania spółką, w tym uprawnienia i obowiązki wspólników, procedury dotyczące wprowadzania zmian w umowie, rozwiązania spółki lub wyjścia wspólnika ze spółki. Ponadto umowa powinna określać zasady reprezentacji spółki na zewnątrz oraz ewentualne postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów między wspólnikami. Taki dokument zapewnia jasność i bezpieczeństwo prawne dla wszystkich stron i pomaga uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Strony w umowie spółki cywilnej

W umowie spółki cywilnej istotne jest dokładne zidentyfikowanie stron, czyli wszystkich wspólników tworzących spółkę. Każdy wspólnik powinien być wyraźnie wymieniony w dokumencie z pełnymi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL (dla osób fizycznych) lub pełna nazwa i dane rejestrowe (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych). 

W przypadku wspólników będących przedsiębiorcami należy również podać numery identyfikacji podatkowej (NIP) i numery w rejestrze przedsiębiorców. Precyzyjne określenie stron umowy jest istotne, ponieważ każdy ze wspólników bierze na siebie określone prawa i obowiązki związane ze spółką, a także odpowiada za jej zobowiązania. Wspólnicy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, co daje możliwość tworzenia spółek o różnorodnym charakterze i skali działalności.

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej to ważny krok, który nadaje jej formalny status i pozwala na legalne prowadzenie działalności. Proces ten rozpoczyna się od zarejestrowania każdego ze wspólników jako indywidualnych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po zawarciu umowy spółki cywilnej należy dokonać zgłoszenia do odpowiedniego urzędu skarbowego, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla spółki. 

GUS i ZUS

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego w celu otrzymania numeru statystycznego REGON. Jeżeli spółka ma zatrudniać pracowników, wymagane jest również zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie te czynności należy przeprowadzić w ustalonych terminach, zwykle w ciągu kilku dni od zawarcia umowy spółki cywilnej. Pomimo że spółka cywilna nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wymienione powyżej rejestracje są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów prawnych.

Prowadzenie spółki cywilnej

Zarządzanie spółką odbywa się na zasadach ustalonych w umowie spółki cywilnej, co obejmuje decyzje dotyczące działalności gospodarczej, podziału zysków i zarządzania finansami. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym, co oznacza konieczność odpowiedzialnego podejścia do wszelkich decyzji biznesowych. Warto również pamiętać, że spółka taka nie posiada osobowości prawnej, a więc wszelkie działania prawne i gospodarcze są podejmowane w imieniu wspólników. 

Umowa – pierwszy krok do założenia spółki cywilnej – wzór PDF

Przygotowanie umowy spółki cywilnej jest jednym z najważniejszych kroków w procesie zakładania i prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Ważne jest, aby umowa była dokładna, kompleksowa i spersonalizowana, aby odzwierciedlała specyficzne potrzeby i oczekiwania wszystkich wspólników. Staranne opracowanie umowy pomoże w uniknięciu przyszłych nieporozumień i zapewni, że każdy wspólnik jest w pełni świadomy swoich praw i obowiązków.

Umowa spółki cywilnej – wzór PDF

Poniżej zamieściliśmy dla ciebie wzór umowy cywilnej, który ułatwi ci przygotowanie tego ważnego dokumentu. Pamiętaj, że jest to jedynie przykład umowy spółki cywilnej, który możesz dostosować do specyfiki i potrzeb konkretnego przedsięwzięcia. 

Wzór - umowa spółki cywilnej

Interesuje Cię cyfrowa obsługa dokumentów kadrowych
Sfinalizuj wszystkie formalności z pracownikiem w 100% zdalnie.