Skip to content
Autenti / Blog / Weryfikacja ważności kwalifikowanych podpisów elektronicznych składanych poprzez platformę Autenti w związku z zamówieniami publicznymi

Weryfikacja ważności kwalifikowanych podpisów elektronicznych składanych poprzez platformę Autenti w związku z zamówieniami publicznymi

Przedstawiamy skrót opinii prawnej Kancelarii Answer odnośnie weryfikacji ważności kwalifikowanych podpisów elektronicznych składanych poprzez platformę Autenti w związku z zamówieniami publicznymi

§ 
Forma elektroniczna oświadczeń zależy od sporządzenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§  Ważność i prawidłowość złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na oświadczeniach woli  składanych w związku z postępowaniem o zamówienia publiczne ocenia się w oparciu o wynik walidacji przeprowadzonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w ramach świadczonej kwalifikowanej usługi walidacji danego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§  Dokumenty podpisywane przez Platformę Autenti zawierają dołączoną Kartę Podpisów / Certyfikat Autenti oraz opatrywane są dodatkowymi pieczęciami elektronicznymi, służącymi zabezpieczeniu integralności treści dokumentu i wykonaniu niekwalifikowanej usługi zaufania w zakresie obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez Platformę Autenti.

§  Wynik walidacji dokumentu podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Platformę Autenti może zawierać nieokreślony albo niepoprawny wynik walidacji pieczęci składanych na Karcie Podpisów / Certyfikacie Autenti lub dodatkowo składanych podpisów, jeżeli nie są kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

§  Ważność i prawidłowość złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumentach podpisywanych poprzez Platformę Autenti oraz wymóg zachowania formy elektronicznej zależy od ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wobec powyższego, pozytywny wynik walidacji przeprowadzonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w ramach świadczonej kwalifikowanej usługi walidacji danego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w stosunku do kwalifikowanego podpisu elektronicznego (niezależnie od pozytywnego wyniku/raportu weryfikacji całego dokumentu bądź pojedynczych pieczęci bądź innych podpisów składanych na dokumencie) świadczy o ważności i prawidłowość złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zachowaniu formy elektronicznej oświadczenia woli zawartego w dokumencie.