Skip to content

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO AUTENTI

 

 1. DEFINICJE
 1. Autenti – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ul. Św. Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 6 811 700,00 złotych, która jest organizatorem Programu Partnerskiego.
 2. Autenti Reseller – status nadawany Partnerowi, na skutek co najmniej jednego Skutecznego Polecenia.
 3. Autenti Sales Expert – status nadawany Partnerowi (I) na skutek co najmniej trzech Skutecznych Poleceń ORAZ (II) gdy pierwsze Skuteczne Polecenie i trzecie Skuteczne Polecenie nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
 4. Autenti Strategic Partner – status nadawany Partnerowi (I) na skutek co najmniej trzech Skutecznych Poleceń ORAZ (II) gdy pierwsze Skuteczne Polecenie i trzecie Skuteczne Polecenie nastąpiło w okresie nie dłuższym 12 miesięcy ORAZ (II) gdy Partner lub co najmniej jedna osoba fizyczna, działająca w imieniu Partnera, uzyska Certyfikat.
 5. Certyfikat – zaświadczenie, potwierdzające znajomość produktów Autenti, wydawane osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs online Autenti.
 6. Formularz zgłoszeniowy – dokument, wypełniany w celu zgłoszenia chęci udziału w Programie Partnerskim, uzupełniany o prawidłowe dane, dostępny na stronie: autenti.com/pl/program-partnerski.
 7. Klient – podmiot, z którym Autenti zawarła umowę w wyniku Skutecznego Polecenia.
 8. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w wyniku spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie zawarła Umowę.
 9. Potencjalny Klient – podmiot, który wyraża zainteresowanie rozwiązaniami typu paperless oraz współpracą z Autenti w ramach dostępu do Platformy Autenti w wariancie minimum Plan PRO lub Plan PREMIUM. 
 10. Program Partnerski – program, którego celem jest współpraca pomiędzy Autenti oraz Partnerem dotycząca promowania usług Autenti wśród Potencjalnych Klientów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na usługi w ramach Platformy Autenti w wariancie Plan PRO lub Plan PREMIUM  lub na inne analogiczne usługi oraz dotycząca obszaru projektów typu paperless, prowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku europejskim, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Raport rozliczeniowy – dokument, określający podstawę oraz wysokość wynagrodzenia, przysługującego Partnerowi. Wzór Raportu rozliczeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Autenti.
 13. Skuteczne Polecenie – oznacza zawarcie przez Autenti z Klientem umowy na odpłatne świadczenie usług w ramach Platformy Autenti w wariancie Plan PRO lub Plan PREMIUM na okres co najmniej jednego roku lub innych analogicznych usług na skutek działań Partnera oraz dokonanie zgodnie z tą umową zapłaty wynagrodzenia przez Klienta na rzecz Autenti. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Skuteczne Polecenie nie dotyczy usług dostępnych w ramach Platformy Autenti pochodzących od podmiotów trzecich, w tym np. podpisów kwalifikowanych.
 14. Umowa – umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta między Partnerem a Autenti, na warunkach określonych Regulaminem, w wyniku przesłania Formularza zgłoszeniowego do Autenti, z chwilą otrzymania przez Partnera potwierdzenia od Autenti przyłączenia Partnera do Programu Partnerskiego.
 15. Zgłaszający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażająca chęć dołączenia do Programu Partnerskiego w roli Partnera, poprzez wypełnienie i przesłanie Autenti Formularza zgłoszeniowego.

 

 1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO
 1. Program Partnerski skierowany jest do podmiotów, które spełniają jednocześnie każdy z poniższych warunków:
 1. są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i wyrażają chęć dołączenia do Programu Partnerskiego;
 2. korzystają z usług, świadczonych przez Autenti drogą elektroniczną za wynagrodzeniem w ramach Platformy Autenti co najmniej w wariancie Plan PRO lub Plan PREMIUM w momencie przystąpienia do Programu Partnerskiego;
 3. nie posiadają jakiejkolwiek zaległości w płatności należności na rzecz Autenti z dowolnego tytułu.
 1. Zgłaszający w celu zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu Partnerskiego,  przesyła do Autenti Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem autenti.com/pl/program-partnerski, uzupełniając go uprzednio o prawidłowe dane.
 2. Warunkiem dopuszczenia do Programu Partnerskiego jest zapoznanie się Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Zgłaszający składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz oświadczenie o zaakceptowaniu treści Regulaminu w Formularzu zgłoszeniowym.  
 3. Autenti w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Formularza zgłoszeniowego, poinformuje Zgłaszającego o tym, czy Zgłaszający został dołączony do Programu Partnerskiego.
 4. W przypadku, gdy Autenti w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Formularza zgłoszeniowego nie poinformuje Zgłaszającego o tym, że został dołączony do Programu Partnerskiego, przyjmuje się, że Zgłaszającemu odmówiono dołączenia do Programu Partnerskiego. Niedochowanie terminu na poinformowanie Zgłaszającego, nie prowadzi do utraty przez Autenti prawa do dołączenia Zgłaszającego do Programu Partnerskiego w terminie późniejszym.
 5. Autenti ma pełną swobodę w zakresie decydowania o dołączeniu Zgłaszającego do Programu Partnerskiego oraz odmowie dołączenia do Programu Partnerskiego.  
 6. W momencie otrzymania przez Zgłaszającego od Autenti informacji w formie e-mail o dopuszczeniu do Programu Partnerskiego, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Autenti oraz Zgłaszającym, a Zgłaszający staje się Partnerem.
 7. W okresie uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner może uzyskać jeden z trzech statusów:  Autenti Reseller, Autenti Sales Expert, Autenti Strategic Partner. Dany status jest przyznawany Partnerowi po spełnieniu warunków, wymaganych dla tego statusu.

 

 1. PROCEDURA WSPÓŁPRACY
 1. W ramach Programu Partnerskiego, Partner będzie podejmował czynności, zmierzające do pozyskania przez Autenti nowych Klientów.
 2. Działania Partnera będą polegały przede wszystkim na przekazaniu Autenti następujących informacji o Potencjalnym Kliencie:
 1. imię i nazwisko lub nazwa Potencjalnego Klienta;
 2. rodzaj usługi, którą zainteresowany jest Potencjalny Klient (co najmniej w wariancie Plan PRO lub Plan PREMIUM);
 3. listę osób do kontaktu po stronie Potencjalnego Klienta;
 4. termin, w jakim Potencjalny Klient chciałby uzyskać dostęp do interesującej go usługi.
 1. W razie potrzeby, zgłaszanej przez Autenti lub Potencjalnego Klienta, Partner będzie pośredniczył w zaplanowaniu i organizacji spotkania lub wideokonferencji w celu przedstawienia Potencjalnemu Klientowi usług Autenti.
 2. Autenti może przekazać Partnerowi materiały promocyjne w postaci elektronicznej, które Partner może wykorzystywać w celu pozyskania Klientów.
 3. Partner zobowiązany jest do poinformowania Potencjalnego Klienta, że w przypadku, gdyby na skutek działań podjętych przez Partnera, Potencjalny Klient chciał skontaktować się bezpośrednio z Autenti, zobligowany jest do powołania się na Partnera.
 4. Podejmując jakiekolwiek działania w celu pozyskania Klienta, Partner zobowiązany jest w szczególności do:
 1. działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami;
 2. nienaruszania praw osób trzecich, w tym praw autorskich;
 3. dbania o dobre imię i renomę Autenti;
 4. zachowania najwyższej staranności przy promocji usług Autenti;
 5. znajomości aktualnej oferty Autenti;
 6. działania zgodnie z wytycznymi Autenti;
 7. niewprowadzania w błąd co do rodzaju, jakości oraz ceny usług świadczonych przez Autenti.
 1. Niedozwolone jest promowanie usług Autenti na stronach internetowych, które zawierają treści zabronione przez prawo.
 2. Autenti jest uprawniona do zgłaszania Partnerowi zastrzeżeń w zakresie sposobu pozyskiwania przez Partnera Potencjalnych Klientów. Partner ma obowiązek uwzględniać uwagi Autenti i stosować się do otrzymanych wytycznych.
 3. Autenti uznaje, że Klient został pozyskany na skutek działań Partnera, pod warunkiem, że umowa z Klientem została zawarta w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania Autenti przez Partnera informacji o Potencjalnym Kliencie lub w terminie 6 miesięcy od dnia skontaktowania się z Autenti przez Potencjalnego Klienta na skutek działań Partnera. Po tym czasie, Autenti będzie uprawniona do prowadzenia negocjacji z Potencjalnym Klientem w przedmiocie podjęcia współpracy bez udziału Partnera, a Partnerowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Powyższy okres może ulec wydłużeniu na uzasadnioną prośbę Partnera, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby do kontaktu, wskazanej w Umowie.
 4. Za Potencjalnego Klienta lub Klienta nie uważa się podmiotu:
 1. który w okresie ostatnich 18 miesięcy (licząc wstecz od dnia przekazania jego danych przez Partnera do Autenti), kontaktował się z Autenti, prowadził rozmowy lub negocjacje w sprawie zawarcia umowy na odpłatne świadczenie usług w ramach Platformy Autenti w wariancie co najmniej Plan PRO lub Plan PREMIUM LUB
 2. na rzecz którego w okresie ostatnich 18 miesięcy (licząc wstecz od dnia przekazania jego danych przez Partnera do Autenti), Autenti świadczyła jakiekolwiek usługi, LUB
 3. powiązanego z Partnerem w myśl ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, LUB
 4. będącego pracownikiem lub współpracownikiem Partnera.
 1. Autenti nie jest zobowiązana do zawarcia umowy z Potencjalnym Klientem.
 2. Autenti nie udostępnia Partnerowi wglądu w dokumenty księgowe.

 

 1. UPRAWNIENIA PARTNERA
 1. W związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim, każdy Partner może uzyskać jeden z trzech statusów: Autenti Reseller, Autenti Sales Expert, Autenti Strategic Partner. Z każdym ze statusów związane są określone uprawnienia.
 2. W przypadku posiadania statusu Autenti Reseller, Partner może korzystać z następującego uprawnienia:
 • zniżki w wysokości 5% na usługi w ramach Platformy Autenti w wariancie Plan PRO lub Plan PREMIUM Premium, wynikające z umowy zawartej między Partnerem a Autenti na okres co najmniej jednego roku lub inne analogiczne usługi. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że zniżka nie dotyczy usług dostępnych w ramach Platformy Autenti pochodzących od podmiotów trzecich, w tym np. podpisów kwalifikowanych.
 1. W przypadku posiadania statusu Autenti Sales Expert, Partner ma możliwość korzystania z jednego z następujących uprawnień, przyznanego i określonego przez Autenti w związku ze Skutecznymi Poleceniami:
 • zniżki w wysokości 10% na usługi w ramach Platformy Autenti, określone w ust. 2 powyżej;
 • umieszczenia przez Autenti informacji o współpracy Autenti oraz Partnera w serwisie internetowym www.autenti.com poprzez zamieszczenie logo Partnera;
 • przeprowadzenia wspólnie z Autenti wspólnej akcji marketingowej, po uprzednim ustaleniu warunków takiej akcji marketingowej przez Autenti oraz Partnera.
 1. W przypadku posiadania statusu Autenti Strategic Partner, Partner ma możliwość korzystania z jednego lub kilku z następujących uprawnień, przyznanych i określonych przez Autenti w związku ze Skutecznymi Poleceniami:
 • zniżki w wysokości 15% na usługi w ramach Platformy Autenti, określone w ust. 2 powyżej;
 • umieszczenia przez Autenti informacji o współpracy Autenti oraz Partnera w serwisie internetowym www.autenti.com poprzez zamieszczenie logo Partnera;
 • przeprowadzenia wspólnie z Autenti wspólnej akcji marketingowej, po uprzednim ustaleniu warunków takiej akcji marketingowej przez Autenti oraz Partnera;
 • uczestnictwa w wydarzeniach wewnętrznych organizowanych dla pracowników i współpracowników Autenti.
 1. Autenti przyzna Partnerowi określone uprawnienie w momencie uzyskania danego statusu przez Partnera. Autenti może przyznać Partnerowi prawo do korzystania z większej liczby uprawnień niż jedno w ramach danego statusu.
 2. Partner Sales Expert oraz Autenti Strategic Partner są uprawnieni do wystąpienia do Autenti z prośbą o dofinansowanie działalności marketingowej Partnera, w zakresie promowania usług świadczonych przez Autenti. Warunkiem rozpoznania prośby Partnera przez Autenti jest przekazanie informacji o planowanych działaniach Partnera oraz przewidywanych kosztach tych działań. Partnerowi może zostać przyznane dofinansowanie w wysokości:
 1. w przypadku Autenti Sales Expert - do 3% obrotu Autenti wygenerowanego w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem dofinansowania, na podstawie umów zawartych z Klientami w wyniku Skutecznego Polecenia przez Partnera;
 2. w przypadku Autenti Strategic Partner – do 5% obrotu Autenti wygenerowanego w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem dofinansowania, na podstawie umów zawartych z Klientami w wyniku Skutecznego Polecenia przez Partnera.
 1. W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania działalności marketingowej, Partner jest zobowiązany:
 1. przedstawić Autenti dokumenty lub materiały, potwierdzające podjęcie przez Partnera działań marketingowych, na które udzielone zostało dofinansowanie;
 2. przedstawić wykaz kosztów podjętych działań marketingowych.
 1. W przypadku niewykonania przez Partnera obowiązków, o których mowa w ust. 7, Partner będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości.
 2. Przyznane dofinansowanie Strony rozliczą poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów księgowych.
 3. Każdy Partner, bez względu na status, może zwrócić się do Autenti z prośbą o wsparcie Partnera przez zespół sprzedaży Autenti w trakcie rozmów z Potencjalnymi Klientami.
 4. W okresie uczestnictwa w Programie Partnerskim, Autenti jest uprawniona do tego, aby w dowolnym momencie zaproponować Partnerowi skorzystanie z dodatkowego uprawnienia, bez względu na status Partnera.

 

 1. WYNAGRODZENIE
 1. W ramach Programu Partnerskiego, Partnerowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za każde Skuteczne Polecenie.
 2. Wysokość wynagrodzenia Partnera z tytułu Skutecznego Polecenia będzie ustalana przez Autenti w oparciu o iloczyn:
 1. kwoty netto stanowiącej ujęte na fakturze wynagrodzenie wynikające ze Skutecznego Polecenia, płatne przez Klienta na rzecz Autenti; oraz
 2. współczynnika statusu Partnera na dzień Skutecznego Polecenia, o którym mowa poniżej.
 1. Autenti oświadcza, że składniki przychodu Skutecznego Polecenia i ich wartości mogą stanowić informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa Autenti lub Klienta. Partner przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do żądania dostępu do takich informacji.
 2. Współczynnik statusu Partnera określany jest procentowo, a jego wysokość uzależniona jest od statusu Partnera. Współczynnik dla poszczególnych statusów Partnera wynosi:
 1. Autenti Reseller – 10%;
 2. Autenti Sales Expert – 15%;
 3. Autenti Strategic Partner – 20%.
 1. Partnerowi przysługuje dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie z tytułu każdego Skutecznego Polecenia przeznaczone dla pracownika/-ów lub współpracownika/-ów Partnera odpowiedzialnych za pozyskanie Klienta, w wysokości:
 • 2% kwoty netto stanowiącej ujęte na fakturze wynagrodzenie netto wynikające ze Skutecznego Polecenia, płatne przez Klienta na rzecz Autenti - w przypadku gdy Partner posiada status Autenti Sales Expert,
 • 4% kwoty stanowiącej ujęte na fakturze wynagrodzenie netto wynikające ze Skutecznego Polecenia, płatne przez Klienta na rzecz Autenti - w przypadku gdy Partner posiada status Autenti Strategic Partner. 
 1. Wynagrodzenie będzie przysługiwało Partnerowi:
 1. Autenti Reseller – za okres 12 miesięcy, licząc od dnia Skutecznego Polecenia LUB przez cały okres obowiązywania umowy z Klientem, jeżeli umowa będzie obowiązywała przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
 2. Autenti Sales Expert – za okres do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Klientem zawartej w wyniku Skutecznego Polecenia;
 3. Autenti Strategic Partner - za okres do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Klientem zawartej w wyniku Skutecznego Polecenia.
 1. Wynagrodzenie jest rozliczane z dołu i należne nie wcześniej niż po zaksięgowaniu przez Autenti wpłaty od Klienta dotyczącej Skutecznego Polecenia.
 2. Wysokość wynagrodzenia Partnera będzie każdorazowo ustalana na podstawie Raportu rozliczeniowego. Raport rozliczeniowy będzie przekazywany Partnerowi przez Autenti w formie elektronicznej po każdym kwartale kalendarzowym, za który przysługuje Partnerowi wynagrodzenie z tytułu Skutecznego Polecenia. Raport rozliczeniowy będzie uwzględniał Skuteczne Polecenia, jak również informacje o tym, czy Klient posiada wobec Autenti zaległości w płatnościach.
 3. Partner jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu rozliczeniowego w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania od Autenti. Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie, uznaje się za akceptację treści Raportu rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia przez Partnera zasadnych uwag do Raportu rozliczeniowego, Autenti dokona ponownej weryfikacji i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, wprowadzi korekty do jego treści.
 4. Raport rozliczeniowy jest podstawą do wystawienia przez Partnera faktury na kwotę wynikającą z Raportu rozliczeniowego, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Faktura będzie wystawiana z co najmniej 14-dniowym terminem płatności.
 5. Autenti wyraża zgodę i upoważnia Partnera do wystawiania faktur w postaci elektronicznej i ich przesyłania na adres faktury@autenti.com.

 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów i Klientów w zakresie realizacji własnych celów przetwarzania.
 2. Zgłaszający oświadcza, że będzie posiadał stosowną podstawę przetwarzania danych osobowych Potencjalnego Klienta oraz Klienta, o której mowa w art. 6 ust 1 RODO oraz że będzie uprawniony do udostępnienia danych osobowych Potencjalnego Klienta do Autenti, w szczególności Zgłaszający będzie posiadał zgodę Potencjalnego Klienta na przekazanie jego danych osobowych dla celów realizacji nawiązania kontaktu oraz potencjalnej współpracy Autenti z Klientem.
 3. Zgłaszający jest obowiązany do wypełnienia w imieniu Autenti obowiązku informacyjnego wobec Potencjalnego Klienta. Klauzula informacyjna Autenti stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  
 4. Z chwilą udostępnienia danych osobowych w związku z rozpoczęciem negocjacji umowy między Autenti a Klientem, Autenti staje się administratorem danych osobowych osób występujących po stronie Potencjalnego Klienta lub Klienta i zobowiązuje się do ich należytej ochrony zgodnie z przepisami prawa. Niezależnie od powyższego administratorem ww. danych osobowych pozostaje Zgłaszający lub Partner w zakresie w jakim przetwarzał je dotychczas zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku, jeśli w toku współpracy pomiędzy Autenti a Partnerem zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych przez Autenti na rzecz Partnera lub odwrotnie, wówczas Autenti i Partner zawrą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 6. Autenti i Partner zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zobowiązują się stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych.

 

 1. KOMUNIKACJA
 1. Wszelka komunikacja pomiędzy Autenti a Partnerem (przekazywanie informacji, ustalenia, potwierdzenia, oświadczenia, itp.) będzie prowadzona drogą e-mail pomiędzy osobami kontaktowymi z opcjonalnymi osobami dodatkowymi, które będą włączane do danego projektu przez osoby kontaktowe.
 2. Osoby kontaktowe zostaną wskazane przez Partnera w treści Formularza zgłoszeniowego.
 3. Osoby wskazane do kontaktu pełnią funkcję koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy.
 4. Autenti oraz Partner mają prawo do zmiany koordynatorów. Zmiana taka następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony w postaci elektronicznej (e-mail) lub pisemnej o zmianie koordynatorów wraz z podaniem co najmniej imion, nazwisk, adresów e-mail oraz numerów telefonu nowych koordynatorów.

 

 1. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY
 1. Umowa łącząca Autenti oraz Partnera ulega rozwiązania z dniem zakończenia Programu Partnerskiego.
 2. Autenti oraz Partner są uprawnieni do wypowiedzenie Umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zakończeniem Programu Partnerskiego, jak również w przypadku rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od Partnera, Partner nie traci uprawnienia do wynagrodzenia przysługującego mu zgodnie z treścią Regulaminu w związku ze Skutecznym Poleceniem.
 4. Niezależnie od powyższego, Autenti ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Partnera.
 5. Za rażące naruszenie Umowy lub Regulaminu uznaje się w szczególności:
 1. działania godzące w dobre imię i reputację Autenti;
 2. prowadzenie działań marketingowych nieakceptowanych przez Autenti;
 3. wprowadzanie w błąd Potencjalnych Klientów co do rodzaju, jakości, ceny usług, świadczonych przez Autenti;
 4. wykorzystywanie informacji handlowych, biznesowych, organizacyjnych czy jakichkolwiek innych, przekazanych Partnerowi przez Autenti w celach innych niż realizacja Umowy;
 5. wszelkie naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, Partner traci wszelkie uprawnienia, przysługujące mu w związku z udziałem w Programie Partnerskim, w tym w szczególności prawo do wynagrodzenia za Skuteczne Polecenie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dotyczy bezpośredniej współpracy Autenti z Partnerem. Warunki współpracy z Klientem zostaną ustalone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Autenti i Klientem.
 2. Autenti zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, wiążących Partnera w toku obowiązywania Umowy. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
 1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez uprawnione do tego instytucje lub organy państwowe;
 2. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom;
 3. zmiany w zakresie lub sposobie współpracy;
 4. niezbędnych zmian redakcyjnych.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Autenti poinformuje o tym Partnera przesyłając na adres e-mail przypisany do Partnera zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Autenti, nie krótszym jednak niż 15 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Partner, może przed wejściem w życie zmian, wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu. W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki Regulaminu.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione poniżej załączniki.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2023.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie https://autenti.com/pl/regulaminy/program-partnerski.

 

Załączniki:

 

 

 1. Wzór Raportu Rozliczeniowego;
 2. Klauzula Informacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr [1] - WZÓR RAPORTU ROZLICZENIOWEGO

 

 

RAPORT ROZLICZENIOWY

 

[Nazwa Partnera]

 

Okres rozliczeniowy: [dd-mm-rrr] do [dd-mm-rrrr]

Nazwa Klienta

Data zawarcia umowy między Klientem i Autenti

[dd-mm-rr]

Nr dowodu księgowego

[nr faktury, nr pozycji na fakturze]

 

Status Partnera w chwili zawarcia umowy z Klientem

Współczynnik statusu Partnera

Kwota wynagrodzenia należnego Autenti, wynikającego ze Skutecznego Polecenia

[PLN netto]

Kwota wynagrodzenia zapłaconego Autenti, wynikającego ze Skutecznego Polecenia

[PLN netto]

Wynagrodzenie Partnera za danego Klienta

[PLN netto]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM [PLN netto]:

Suma Wynagrodzeń za Klientów

 

 

 ………………...