Skip to content
Polski

 

Regulamin Autenti API

obowiązujący od 15.02.2021

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dostępu oraz korzystania z API udostępnionego przez Administratora, w celu rozwoju praktycznych zastosowań Platformy Autenti do potrzeb Klientów Administratora. Korzystanie z Autenti API możliwe jest jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51.
 2. Autenti API albo Usługa – usługa świadczona w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) przez Administratora dla Użytkownika API, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych w standardzie JSON, umożliwiający komunikację określonego oprogramowania z zasobami (modułami) Platformy Autenti.
 3. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje podane przez Klienta w toku rejestracji, a także informacje o aktywności Klienta oraz Użytkowników dodanych do tego Konta w ramach Platformy Autenti. Konto umożliwia zamawianie lub pełne korzystanie z usług świadczonych w ramach Platformy Autenti, przypisanych do danego Konta.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która działa w imieniu lub na rzecz Klienta albo innej osoby bądź we własnym imieniu i dokonuje czynności faktycznych lub prawnych w ramach Platformy Autenti, w szczególności składa podpis elektroniczny.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada Konto na Platformie Autenti.
 6. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma Autenti dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 7. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulaminy/.
 8. Użytkownik API – Klient Administratora, który w wyniku zastosowania się do procedur otrzymuje dostęp do Autenti API.
 9. Serwis wykorzystujący Autenti API – serwis internetowy, którego właścicielem lub administratorem jest Użytkownik API, a który wykorzystuje Autenti API.
 10. Klucz dostępu – ciąg znaków, generowany przez serwer autoryzacyjny, za pomocą którego Użytkownik API uzyskuje dostęp do Autenti API.

Artykuł 2. Zasady udostępniania dostępu do Autenti API

 1. W celu aktywacji Autenti API, Użytkownik API zobowiązany jest uzyskać Klucz dostępu. Klucz dostępu wydawany jest przez Administratora na podstawie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia Klienta lub poprzez aktywację Usługi w ramach aktywnego Konta prowadzonego dla Użytkownika API w Platformie Autenti. 
 2. W wyniku aktywacji Usługi, Użytkownik API otrzymuje Klucz dostępu przyporządkowany do danego Konta. Dostęp do Autenti API jest odpłatny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Administrator ma prawo odmowy przyznania Klucza dostępu oraz prawo do jego unieważnienia, w szczególności, jeśli ubiegający się o dostęp do Autenti API w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Platformy Autenti, bądź w inny sposób może naruszać interesy Administratora bądź osób trzecich.

Artykuł 3. Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Autenti API nie może prowadzić do: 
  1. naruszania powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu Platformy Autenti, jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich bądź dobrych obyczajów;
  2. omijania opłat wynikających z korzystania z Platformy Autenti określonych na podstawie Regulaminu Platformy Autenti;
  3. obciążania, zakłócania bądź jakiegokolwiek wpływania na działania systemów informatycznych Administratora;
  4. uzyskiwania dostępu do danych chronionych, takich jak dane osobowe, treści dokumentów bądź informacji wymienianych między użytkownikami Platformy Autenti.
 2. Korzystanie lub rozpowszechnianie oprogramowania opartego na Autenti API, które komunikuje się z Użytkownikami Platformy Autenti wymaga zgody Administratora.
 3. Korzystanie z Platformy Autenti w celu nadania dokumentu do podpisu elektronicznego, może – w wyniku skorzystania z funkcjonalności Autenti API – następować z pominięciem interfejsu Użytkownika Platformy Autenti. 
 4. Autenti API nie może być wykorzystywane przez Użytkowników API w ramach oprogramowania lub serwisów internetowych:
  1. których działanie może służyć naruszaniu powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich,
  2. które zawierają treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii,
  3. które zawierają treści wprowadzające Użytkowników w błąd, bądź które wymagają podnia danych logowania do Platformy Autenti przez inne osoby niż Użytkownik API;
  4. które działają złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z Autenti API spoczywa na Użytkowniku API i Kliencie w ramach którego Konta działa Użytkownik API.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod Autenti API dostępnych dla Użytkownika API odpowiadał funkcjonalnością Platformy Autenti i był wolny od błędów, natomiast jego używanie przez Użytkowników API odbywa się na ich własne ryzyko na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora.
 7. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących Autenti API ponosi Użytkownik API.
 8. Użytkownik API, który świadczy usługi wykorzystujące Autenti API zobowiązuje się do podania odbiorcom swoich usług rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z usługi wykorzystującej Autenti API i określić politykę bezpieczeństwa dotyczącą danych jego usługobiorców.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej blokady Klucza dostępu lub wybranego oprogramowania/systemów korzystających z Autenti API, w przypadku, gdy:
  1. Administrator powziął wątpliwości, co do zgodności wykorzystania Autenti API z Regulaminem bądź wiarygodności danych podanych przez Użytkownik API;
  2. Administrator powziął informację o działaniu Użytkownika API na szkodę Administratora lub osoby trzeciej;
  3. Użytkownik API nie wniósł opłaty z tytułu korzystania z Autenti API.

Artykuł 4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z Autenti API na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wobec Użytkowników API, na rzecz których Autenti API świadczona jest odpłatnie, wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania Użytkownika API o zmianie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika API drogą elektroniczną, na adres e-mail właściwy dla Konta.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy Autenti oraz Polityki Ochrony Prywatności.