Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”).
 2. Administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych.
 3. Korzystanie z Autenti wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Autenti, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez osoby, z którymi komunikuje się Użytkownik za pośrednictwem Autenti w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.) stosownie do zapisów rozdziału IV pkt 1 Regulaminu,
  4. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji (zwanej dalej „Rejestracją”) bądź aktualizacji Konta.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Autenti może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności w przypadku korzystania z zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych – posiadania odpowiedniego urządzenia lub usługi do składania podpisu elektronicznego, oraz ważnego certyfikatu wydanego przez dostawcę świadczącego odpowiednio zaawansowane lub kwalifikowane usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów do podpisu elektronicznego, a także zainstalowane i poprawnie skonfigurowane oprogramowanie wymagane przez dostawcę świadczącego daną usługę zaufania.
 5. Użytkownik korzystając z Autenti zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  1. korzystania z Autenti bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  2. korzystania z Autenti w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  3. korzystania z Autenti w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  4. dostarczania przez lub do Autenti danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Autenti.

Rozdział II – Użytkownicy i Rejestracja

 1. Użytkownikami Autenti (zwanymi „Użytkownikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W celu pełnego korzystania z dostępnych funkcjonalności Autenti, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny w Autenti, poprzez podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Na podany adres e-mail lub numer telefonu Administrator wysyła link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu Rejestracji. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania Rejestracji w Autenti poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego odsyłającego go do Autenti.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji i logować się do Autenti, korzystając z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z serwisem Autenti (zwane „serwisami powiązanymi”). W takim przypadku dane powiązane z kontami Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Autenti traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do Rejestracji w Autenti. Użytkownicy mogą dokonywać Rejestracji i logować się Autenti także w ramach innych systemów na zasadach określonych między administratorami tych systemów a Administratorem.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Autenti oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Autenti po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail lub potwierdzonego przez Autenti numeru telefonu oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 (logowanie).
 6. Użytkownicy, korzystając z Autenti mogą działać w swoim imieniu i na swoją rzecz bądź – w ramach posiadanego umocowania – w imieniu i na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Użytkownicy mogą korzystać z usług Autenti i składać podpisy elektroniczne w ramach Kont Osobistych lub Kont dla Firm.
 7. Korzystanie z Autenti może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Użytkownik, do którego poprzez Autenti, przesłano projekt dokumentu do elektronicznego zatwierdzenia, nie posiada zarejestrowanego Konta, a żaden z Użytkowników biorących udział w procesie autoryzowania dokumentu nie zażądał dodatkowej weryfikacji Użytkownika. Wówczas Użytkownik może – poprzez Autenti – podpisać elektronicznie przesłany na jego adres e-mail projekt dokumentu. Z chwilą zaakceptowania treści zawartej w projekcie dokumentu przez Użytkownika, zakładane jest stosowne Konto, które może wymagać konieczności dodatkowej aktywacji lub weryfikacji.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika podane lub zatwierdzone przez Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Autenti. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 9. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Autenti, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Autenti dopuszcza się podanie danych osób trzecich, innych niż Użytkownik (np. do celów rekomendacyjnych bądź zrealizowania komunikacji) wówczas Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Autenti oraz, że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem tych danych, a także że zwolni z wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora.
 11. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Autenti oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług, w szczególności celem przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą Autenti.
 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Autenti materiały bez zgody Administratora.
 13. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Autenti w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Autenti, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

Rozdział III – Korzystanie z Autenti

 1. Użytkownik może korzystać ze swojego Konta:
  1. w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu,
  2. w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w ramach posiadanego umocowania, w szczególności jako przedstawiciel lub członek organu przedsiębiorcy,
  3. w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące usługi:
  1. ELEKTRONICZNE IDENTYFIKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW – polegająca na pozyskiwaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji o sposobie w jaki dokonano weryfikacji [poszczególnych] danych osobowych Użytkownika oraz prezentacji statusu Użytkownika, na podstawie którego podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika;
  2. PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na potwierdzeniu złożenia oświadczeń woli przez Użytkowników, w tym zgodnych oświadczeń woli składanych wzajemnie wobec siebie przez Użytkowników w celu zawarcia umowy lub akceptacji (autoryzacji) treści dokumentu i utworzeniu na tej podstawie w imieniu Użytkownika odpowiednio podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia np. oznaczenia jako „podpis” lub „parafka”;
  3. PIECZĘTOWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na zapewnieniu integralności treści dokumentu oraz autentyczności pochodzenia dokumentu i utworzeniu na tej podstawie oraz złożeniu na dokumencie odpowiednio pieczęci elektronicznej, zaawansowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia dla pieczęci;
  4. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH – polegająca na przechowywaniu na serwerach Autenti dokumentów oraz umożliwieniu udostępniania przez Użytkowników innym osobom dokumentów przechowywanych w Autenti poprzez wskazanie sposobu autoryzacji dostępu do dokumentu (np. dostęp do określonego adresu e-mail, numer telefonu lub posiadanie kodu dostępu);
  5. WERYFIKATOR CYFROWY DOKUMENTÓW – polegająca na możliwości zweryfikowania autentyczności złożenia podpisów przez Użytkownika;
  6. TRWAŁY NOŚNIK DOKUMENTU CYFROWEGO – polegająca na przechowywaniu lub przekazywaniu dokumentu online w sposób uniemożliwiający jego zmianę oraz umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, pozwalająca na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, także z opcją złożenia potwierdzenia treści przez konsumenta lub przedsiębiorcę po otrzymaniu dokumentu.
 3. Użytkownicy mają możliwość zakładania Kont dla Firm czyli Kont dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dalej zwanych „Firmami”), w ramach których gromadzone są dane Firm, lista Użytkowników uprawnionych do uczestniczenia w obiegu dokumentów (w tym składania oświadczeń w imieniu) Firmy oraz historia działalności w ramach Autenti. Zabrania się zakładania Kont dla Firm, na dane tych podmiotów, bez uprawnienia do ich reprezentacji lub należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownicy, którzy posiadają Konto dla Firm upoważniają Administratora do posługiwania się nazwą lub oznaczeniem (logo) przedsiębiorcy, dla którego zostało założone Konto, w celu oznaczania Konta oraz Użytkownika, a także w celu wykonywania usług określonych Regulaminem i działań informacyjnych o świadczonych usługach.
 5. W ramach Autenti świadczone mogą być dodatkowe usługi, w tym usługa API, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 6. Użytkownicy w ramach Autenti mogą korzystać z funkcjonalności oznaczonych „LABS”, których proces tworzenia nie został jeszcze zakończony, a zatem nie ma gwarancji poprawności ich działania, ich przyszłe świadczenie nie jest pewne, a zakres może podlegać modyfikacjom. Funkcjonalności te, udostępnione są Użytkownikom bezpłatnie, w celu ich testowania i wyrażenia opinii, a w przyszłości mogą mieć charakter odpłatny, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem odpłatnego korzystania z usługi.
 7. W przypadku jeśli świadczenie określonej usługi, dostępnej w ramach Autenti, wymaga działania podmiotu wyspecjalizowanego (w szczególności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania), wówczas usługi te będą dostarczane przez wyspecjalizowane podmioty, na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem z takiej usługi.

Rozdział IV – Ustalanie treści dokumentu oraz zawieranie umów

 1. Użytkownicy w ramach swojego Konta mają możliwość przesyłania na serwer Autenti dokumentów składających się z plików elektronicznych, zawierających informacje będące w szczególności przedmiotem składanego oświadczenia, uzgodnienia, konsultacji bądź stanowiące ofertę zawarcia umowy (dalej zwanych plikami”). Maksymalna wielkość jednego pliku, dostępne formaty plików oraz liczba plików jakie można przesłać uzależnione są od przyznanych przez Administratora parametrów Konta. W ramach Autenti możliwe jest przeglądanie plików, które posiadają format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT (niezależnie od wprowadzonego formatu, pliki prezentowane są w formacie PDF). Pliki w innym formacie (pliki binarne) wymagają otwarcia za pomocą innego, stosownego oprogramowania.
 2. Użytkownik może wskazać pliki, które nie będą stanowiły integralnej części dokumentu do podpisu, a które zostaną udostępnione wskazanym odbiorcom wyłącznie do wglądu lub pobrania.
 3. Użytkownik może wskazać innych Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz określić ich rolę w procesie uzgadniania lub akceptacji treści plików związanych z dokumentem. Użytkownik może wskazać także osobę niebędącą Użytkownikiem, poprzez podanie jej adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku, wskazana osoba zostanie poinformowana o włączeniu do rozpoczętego procesu obiegu dokumentu i treści dokumentu.
 4. Wszystkie osoby, wskazane do składania oświadczeń woli, winny być należycie umocowane do reprezentowania podmiotu, dla którego utworzono Konto dla Firmy. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem odpowiedniego umocowania po stronie osób upoważnionych przez administratora Konta dla Firm.
 5. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” (lub innej opcji oznaczającej akceptację) Użytkownik składa (odpowiednie do treści tej opcji) oświadczenie woli wobec treści wyrażonej w dokumencie, a dokument traktuje się jako podpisany przez Użytkownika. Powyższe dotyczy również składania oświadczeń woli w celu potwierdzenia treści pliku binarnego, którego otwarcie wymaga odrębnego oprogramowania, a zatem Użytkownicy winni upewnić się, że znają treść pliku binarnego zanim złożą określone oświadczenie woli.
 6. Z chwilą, gdy wszystkie podmioty wskazane jako [„PODPISUJĄCY”] potwierdzą opcję „Podpisz” dochodzi do zatwierdzenia treści dokumentu, a w przypadku gdy dokument stanowi umowę, dochodzi do zawarcia umowy w brzmieniu określonym treścią zaakceptowanego dokumentu. Na Koncie każdego z Użytkowników podpisujących pojawi się elektroniczna wersja dokumentu wraz z adnotacjami o datach i sposobie złożenia podpisów oraz z danymi Użytkowników, którzy podpisali dokument.

Rozdział V – Weryfikacja Użytkownika

 1. W ramach Autenti, Użytkownicy otrzymują status odpowiadający sposobowi w jaki dokonano weryfikacji ich danych osobowych. Weryfikacja danych osobowych Użytkowników może się odbywać za pośrednictwem usługi identyfikacji, świadczonej na podstawie odrębnej umowy (regulaminu) przez dostawców usług innych niż Autenti. Na podstawie uzyskanego statusu podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika.
 2. W ramach Autenti Użytkownikowi mogą zostać udostępnione w szczególności następujące sposoby weryfikacji Użytkowników:
  1. Weryfikowanie dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail),
  2. Weryfikacja danych w kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
  3. Weryfikacja dostępu do konta serwisu społecznościowego lub konta serwisu powiązanego,
  4. Weryfikacja dostępu do numeru telefonu (wiadomość SMS),
  5. Weryfikacja danych dostępnych w ramach konta bankowego,
  6. Weryfikacja danych znajdujących się w zrealizowanym przelewie bankowym
  7. Weryfikacja danych posiadacza użytej karty płatniczej,
  8. Weryfikacja za pomocą usługi identyfikacji świadczonej przez, innego niż Administrator, dostawcę usług, na podstawie odrębnego regulaminu,
  9. Weryfikacja za pośrednictwem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej,
  10. Weryfikacja za pośrednictwem komercyjnego węzła identyfikacji elektronicznej,
  11. Weryfikacja osobista za pośrednictwem biura obsługi użytkowników bądź wskazanych placówek współpracujących z Autenti,
  12. Weryfikacja na podstawie oświadczenia instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozdział VI – Płatności

 1. Niektóre usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti mogą być odpłatne.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu wymagającego akceptacji Użytkownika, bądź w formie Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikom, wystawiane będą faktury elektroniczne, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda dostarczania faktur w formie papierowej. Użytkownik może pobrać fakturę w formie elektronicznej korzystając z przycisku „Pobierz fakturę”, dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu. Poprzez wybranie opcji „Pobierz fakturę” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności z góry, za dany okres rozliczeniowy, najpóźniej w terminie wskazanym w zamówieniu/potwierdzeniu zamówienia. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub rozwiązania umowy o świadczenie usług. Wystawione faktury dostępne są w ramach interfejsu użytkownika Konta lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika lub osoby wskazanej w ustawieniach Konta przez administratora Konta dla Firm.

Rozdział VII – Ochrona i poufność danych 

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności i Polityką Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz do zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti.

Rozdział VIII – Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu komunikacji między Użytkownikami, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z dokumentami przetwarzanymi w ramach Autenti, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność umów zawieranych między Użytkownikami, które są wynikiem działań bądź zaniechań Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w innych, uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Autenti wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Autenti;
  3. uzależnić korzystanie z Autenti od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności w sposób wskazany przez Administratora.
 4. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Rozdział IX – Postępowanie reklamacyjne 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: Autenti sp. z o.o, ul. Podole 60, 30-394 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia przepisom prawa bezwzględnie obowiązującym w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, który składa reklamację.

Rozdział X – Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Z chwilą dokonania Rejestracji w Autenti pomiędzy Użytkownikiem a Autenti zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Autenti, a następnie potwierdzenie linku przesłanego Użytkownikowi na adres e-mail określony jako główny w Koncie.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Autenti, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej, przesłane na adres Administratora, bądź drogą elektroniczną na adres [email protected]. Wzór stosownego oświadczenia dostępny jest w Autenti pod adresem: http://autenti.com/Wzor-Odstapienia.pdf.
 3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 5. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy z Administratorem (dotyczącej określonego Konta) następuje z chwilą skorzystania funkcji “Usuń konto w Autenti” przez uprawnionego Użytkownika, z której Użytkownik korzystał w ramach danego Konta.

Rozdział XI – Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Autenti. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Autenti zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Autenti zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti, jest prawo polskie, o ile prawo w Unii Europejskiej w odniesieniu do konsumenta nie przewiduje innej właściwości. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Autenti będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem, nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2019 roku, z zastrzeżeniem że Użytkowników, którzy skorzystali z którejkolwiek z usług Autenti Regulamin będzie obowiązywał od 19 sierpnia 2019 roku.

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności 

 1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Autenti.
 2. Administratorem danych osobowych jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Autenti.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. Hasła są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez Administratora i osoby działające na jego rzecz.
 7. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 8. Przesyłanie danych do i od Administratora w ramach Autenti odbywa się poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL, przy czym Administrator nie odpowiada za tę część transmisji danych, która odbywa się w ramach niezależnych od Administratora systemów poczty elektronicznej w ramach, których Użytkownik nadaje lub odbiera wiadomość.
 9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO wywołujących skutki prawne wobec Użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływa na Użytkownika.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez uprzedniego spełnienia warunków takiego przekazania wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z art. 44-46 RODO.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti.
 2. Dane Użytkownika Administrator przetwarza w celu:
  1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w szczególności do;
   1. świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Autenti, w tym przesyłania dokumentów, składania podpisów, pieczęci elektronicznych lub innych oświadczeń,
   2. zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkowników, oraz zapewnienia ich obsługi, obsługi dokumentów i rozwiązywania problemów technicznych,
   3. obsługi zgłoszeń, kierowanych przez Użytkowników, np. przez formularz kontaktowy,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO), a w szczególności do celów:
   1. podatkowych i rachunkowych,
   2. obsługi reklamacji złożonych przez Użytkowników,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. prowadzenia przez Administratora działań marketingowych, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, dotyczącej np.
   1. świadczenia przez Administratora usługi dostarczania treści newslettera,
   2. marketingu produktów lub usług Zaufanych Partnerów z którymi współpracuje Administrator. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminem Autenti. Z pełną listą Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na stronie internetowej w domenie autenti.com.
 3. Korzystając z usług w ramach Autenti Użytkownik zgadza się na przesyłanie mu drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych oraz żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Stosowne żądanie Użytkownik powinien przesłać na adres: [email protected]
 4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich, udostępnione przez Użytkowników, do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych lub korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności do zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti oraz weryfikacji stron takiej umowy, potwierdzania ich tożsamości i potwierdzania złożenia oświadczeń woli.
 6. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Autenti dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych lub korzystania z usług Autenti, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Autenti, to – w zależności od danej sytuacji – Użytkownik udostępnia albo powierza przetwarzanie danych osobowych tych osób trzecich Administratorowi. . Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osobowych tych osób trzecich w Autenti, na przykład posiada stosowną zgodę osoby, której dane dotyczą.
 7. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Administrator staje się administratorem tych danych osobowych i w przypadkach przewidzianych przez prawo, spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe pozyskane zostały w inny sposób, niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 8. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 8 do 12 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Użytkownik powierza Administratorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w ramach Autenti i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Autenti.
 10. Administrator zobowiązuje się:
  1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
  2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
  3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
  4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
  5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego pozwala na przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres, wówczas zwrot lub trwałe usunięcie danych osobowych, nastąpi po upływie tego okresu;
  7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu ich terminu i zakresu;
  8. Administrator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Administratora. Podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych;
  9. Przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Administratora może nastąpić jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO i nie istnieją ku temu inne przeszkody prawne.
 11. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Użytkownika, Administrator, bez zbędnej zwłoki, zgłasza ten fakt Użytkownikowi.
 12. W przypadku ujawnienia przez Administratora korzystania przez Użytkownika z usługi Autenti w sposób niezgodny z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 13. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Autenti.
 14. Administrator stosuje pliki „cookie”. Informacje zbierane przy pomocy „cookie” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Autenti, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Autenti. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookie” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Autenti, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookie określa Polityka Plików Cookie stanowiąca załącznik do niniejszej Polityki Prywatności.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

 1. W celu dokonania rejestracji w Autenti Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Autenti, zgodnie z Rozdziałem. II ust. 2 Regulaminu Autenti.
 2. W przypadku rejestracji i logowania się do Autenti, przy wykorzystaniu nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu do serwisów internetowych, wskazanych w Rozdziale II ust. 3 Regulaminu Autenti, dane zawarte w profilach Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Autenti traktowane są tak, jak dane zgłoszone przez Użytkownika podczas rejestracji w Autenti.
 3. W celu zwiększenia swojej wiarygodności podczas autoryzowania dokumentów, Użytkownik może podać więcej danych niż wymaga tego formularz rejestracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 2. Użytkownik będący osobą fizyczną, może zwiększyć swoją wiarygodność w szczególności poprzez podanie takich danych jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL lub inny numer identyfikacji osobistej, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, wzór podpisu czy skan dokumentu tożsamości, natomiast użytkownik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą, poprzez podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, nr telefonu.
 4. Aktywność Użytkownika w Autenti, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testowaniem systemów informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Artykuł 4. Zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
 2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, którzy nie skorzystali z usług Autenti, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu w ramach usług oferowanych przez Administratora i obejmują m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia do korzystania z usług.
 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celu ochrony interesów Użytkowników, bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości, bądź nadużyć oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języka interfejsu użytkownika dla danego regionu).
 4. Dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  3. jeśli to niezbędne – prawidłowego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem Autenti, w tym dokumentowania oświadczeń woli składanych wobec innych Użytkowników, jeśli którykolwiek z innych Użytkowników nadal korzysta z usług Autenti;
  4. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych 

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania ich w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej w ust. 1, jest możliwe poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego w domenie autenti.com.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, a w szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie oraz jaki jest oczekiwany sposób spełnienia jej żądania.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 6. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym:
  1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
  2. usługi marketingowe,
  3. usługi windykacyjne,
  4. usługi księgowości, rachunkowości,
  5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Artykuł 7. Dane kontaktowe Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Agata Kolorz,
 2. Kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy poprzez: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: https://autenti.com/kontakt/; lub
 3. pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]; lub
 4. pod adresem poczty tradycyjnej: Autenti sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.

Niniejsza polityka plików cookies odnosi się do serwisu internetowego Autenti (dalej: „Autenti”), na który składają się zarówno strony internetowe jak i aplikacje.

I. Definicje

 1. Administrator oznacza Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz odpowiednie dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji i oczekiwań Użytkownika. Pozwalają zatem na ocenę, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszyć stronę internetową dla Użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia, tzn. przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez podmioty inne niż Administrator, za pośrednictwem ich serwisów internetowych. Poszczególne podmioty są operatorem zainicjowanych przez siebie plików Cookies a Administrator może nie mieć wpływu nanie odpowiada za ich dobór oraz stosowaną politykę.
 4. Urządzenie – oznacza każde elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Autenti.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony Autenti.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Autenti używa pliki Cookies do:
  1. uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji Cookies umożliwiają informowanie, gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu Autenti może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje, umożliwiają również utrzymanie stanu sesji Autenti po zalogowaniu, dzięki któremu Użytkownik nie musi na każdej stronie internetowej Autenti ponownie wpisywać loginu i hasła, a także zapisują informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Autenti. Uwierzytelnianie i utrzymywanie stanu sesji umożliwia zatem między innymi łatwe logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika, co ulepsza usługi i zwiększa komfort korzystania ze stron internetowych Autenti;
  2. konfiguracji Autenti – Cookies umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Autenti, w tym w szczególności optymalizację korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti oraz dostosowanie zawartości stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Autenti – Cookies umożliwiają weryfikację autentyczności połączenia oraz optymalizację wydajności działania Autenti;
  4. wyświetlania reklam Cookies umożliwiają wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, takich które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców, personalizowanie przekazu marketingowego, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Autenti;
  5. ustalania lokalizacji Użytkownika – Cookies umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji i funkcjonowania Autenti do lokalizacji Użytkownika;
  6. przeprowadzania audytu oglądalności Cookies umożliwiają Administratorowi lepsze zrozumienie preferencji Użytkowników Autenti, a przy tym ulepszanie i rozwijanie usługi. Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników;
 2. Stosowane są, co do zasady, następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Autenti lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. Cookies stałe – pliki pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
 3. Cookies Zewnętrzne Administrator wykorzystuje w celach:
  1. zautomatyzowanego zalogowania lub rejestracji do Autenti za pomocą wskazanego serwisu zewnętrznego (np. Google, Microsoft, Facebook),
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
  3. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu ułatwienia komunikacji lub popularyzacji Autenti za pomocą serwisów narzędziowych i społecznościowych,
  5. prezentowania opinii i treści na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
 4. Oprócz plików Cookies Administrator może również wykorzystywać inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym, a których działanie jest korzystne dla funkcjonowania Autenti.
 5. Administrator korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Marketing Platform, Piksel Facebooka, Insight Tag LinkedIn) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika dane umożliwiające zbieranie informacji o Użytkownikach.

III. Ustawienia przeglądarki a pliki Cookies

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych Autenti, jednak może spowodować utrudnienia i zmniejszyć komfort korzystania ze stron internetowych, podczas gdy dla korzystania z aplikacji Autenti konieczne jest zaakceptowanie Cookies sesyjnych, które są niezbędne do uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji.
 2. Użytkownik Autenti, który korzysta z danego urządzenia końcowego wspólnie z innymi osobami, powinien pamiętać o wylogowaniu się po każdym zakończonym korzystaniu z Autenti.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Wideoweryfikacji (dalej: „Usługa”), której celem jest wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert za pośrednictwem platformy Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W celu skorzystania z Usługi konieczna jest rejestracja Klienta oraz założenie konta na Platformie Autenti.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego firmy InfoCert, zastosowanie mają postanowienia Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego (CPS).

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę InfoCert.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Platforma onboardingowa – aplikacja internetowa umożliwiający wykonanie działań  niezbędnych do uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego dostarczanego przez firmę InfoCert.
 7. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Użytkowników platformy Autenti jest InfoCert z siedzibą w Piazza Sallustio 9, 00187 -Rzym (Włochy), zwany dalej „Dostawcą”.  
 2. Centrum Certyfikacji InfoCert będący Dostawcą usług zaufania, generuje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi Użytkownik posiada możliwość złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego, który będzie stosowany na Platformie Autenti.
 2. Warunkiem koniecznym uzyskania Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego jest pozytywne przejście procesu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 3. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V – Procedura weryfikacyjna Użytkownika

 1. W celu złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu, Użytkownik zobowiązany jest przejść weryfikację tożsamości. Proces weryfikacji odbywa się zdalnie na platformie onboardingowej z wykorzystaniem wideorozmowy. Po zalogowaniu się na Platformę Autenti oraz otrzymaniu linku do procesu onboardingu, Użytkownik zobowiązany jest do wyboru terminu weryfikacji, a następnie wypełnienia formularza znajdującego się na stronie.
 2. Istnieje możliwość weryfikacji bezpośredniej Użytkownika, po uprzedniej rezerwacji terminu i ustalenia miejsca spotkania z Konsultantem.
 3. Klient posiada możliwość dwukrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji.
 4. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 2 godziny przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za usługę.
 5. Wymagania techniczne konieczne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji za pomocą kamery internetowej:
  1. niezakłócone, stabilne łącze internetowe,
  2. sprawna kamera w urządzeniu,
  3. sprawny mikrofon w urządzeniu,
  4. telefon komórkowy obsługujący wiadomości SMS, będący w dyspozycji Klienta,
  5. zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox.
 6. Pozytywna weryfikacja tożsamości Użytkownika jest warunkiem koniecznym dla uzyskania Certyfikatu.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż dwukrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 2 godziny przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.
 8. Po zakończeniu procesu weryfikacji oraz potwierdzeniu tożsamości, Użytkownik otrzymuje do podpisu Wniosek o aktywację Usługi Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Po wpisaniu kodu PIN, który Użytkownik otrzymuje sms’em , Certyfikat zostaje automatycznie podpięty pod konto na Platformie Autenti.
 9. Autenti zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę i niewłaściwe wykorzystanie kodu PIN przez Użytkownika. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 10. W przypadku utraty kodu PIN do certyfikatu, nie ma możliwości jego odzyskania czy zresetowania.
 11. Stosowanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego InfoCert zakupionego za pośrednictwem Platformy Autenti, możliwe jest  wyłącznie na Platformie Autenti.

Rozdział VI – Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości (dalej: „Usługa”), której celem jest złożenie wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign za pośrednictwem Autenti.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Produktu, czyli Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kwalifikowanych Usług Zaufania Certum.

Rozdział II – Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.
 2. Certyfikat – Kwalifikowany Certyfikat Podpisu Elektronicznego dostarczany przez firmę Asseco Data Systems S.A.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu. Za Klienta uważany jest również Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Administratora. Platforma dostępna jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 6. Punkt Potwierdzania Tożsamości („PPT”) – miejsce (lokal) gdzie wykonywane są czynności polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów, przyjmowaniu wniosków o wydanie Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego, rejestrowaniu Subskrybentów.
 7. Mobilny Punkt Potwierdzania Tożsamości – Punkt Potwierdzania Tożsamości umożliwiający realizację czynności związanych ze świadczeniem Usług Zaufania bezpośrednio u Subskrybenta.
 8. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/regulamin/ .
 9. Subskrybent – osoba fizyczna, zdefiniowana z imienia i nazwiska w Kwalifikowanym Certyfikacie Podpisu Elektronicznego, który został wydany tej osobie oraz w pełni dysponująca nim.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Platformy Autenti.
 12. Ustawa o usługach zaufania – ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Rozdział III – Informacje dotyczące Dostawcy Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego 

 1. Wystawcą Kwalifikowanych Certyfikatów Podpisu Elektronicznego na rzecz Klientów Autenti Sp. z o.o. jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, zwany dalej „Dostawcą”.
 2. Powszechne Centrum Certyfikacji będące jednostką usługową Asseco Data Systems, świadczące niekwalifikowane i kwalifikowane usługi zaufania, wydaje Kwalifikowane Certyfikaty Podpisu Elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS oraz Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579).
 3. Autenti Sp. z o.o. działając jako autoryzowany Punkt Potwierdzania Tożsamości wykonuje czynności stanowiące przedmiot działania PPT, a więc działania polegające na weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów.

Rozdział IV – Opis Usługi

 1. W ramach Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient ma możliwość zakupu Usługi Weryfikacji Tożsamości oraz złożenia wniosku o wydanie Kwalifikowanego Certyfikatu Podpisu Elektronicznego SimplySign.
 2. W celu zakupu niniejszej Usługi, Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pomocą platformy Autenti lub telefonicznie poprzez kontakt z Konsultantem.
 3. Niniejsza Usługa Weryfikacji Tożsamości bezpośredniej świadczona jest na terenie Warszawy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania.
 4. Usługa Weryfikacji Tożsamości może być zrealizowana w innym mieście na terenie Polski po wcześniejszym potwierdzeniu przez Strony terminu oraz miejsca spotkania. W tym przypadku cena Usługi może ulec zwiększeniu w zależności od miejsca realizacji Usługi.
 5. Klient posiada możliwość jednokrotnej zmiany terminu weryfikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zmiana nastąpiła na minimum 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji.
 6. Zmiana terminu wykonania Usługi może być zgłaszana w godzinach między 9.00 a 17.00 w dni robocze.
 7. W przypadku zmiany terminu weryfikacji na mniej niż 12 godzin przed planowanym terminem weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu pieniędzy za Usługę.
 8. W przypadku nieobecności Użytkownika podczas procesu weryfikacji, odwołaniu wizyty weryfikacyjnej więcej niż jednokrotnie, lub odwołaniu wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem procesu, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów oraz negatywnym wyniku weryfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykonaną Usługę.
 9. Po potwierdzeniu tożsamości przyszłego Subskrybenta, wniosek o wydanie Certyfikatu zostaje przesłany do Dostawcy Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.
 10. Z Usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające ważny dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL.

Rozdział V– Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z korzystaniem z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2019 roku.

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usługi „Autenti API”, świadczonej drogą elektroniczną przez jej Administratora na rzecz Partnerów Autenti, umożliwiającej zdalny dostęp do Platformy Autenti za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w celu rynkowego rozwoju praktycznych zastosowań podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych i obiegu dokumentów. Korzystanie z Autenti API możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Terminy uzyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 583 800,00 zł złotych.
 2. Autenti API – usługa świadczona w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) przez Administratora dla Partnerów Autenti, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych w standardzie JSON, umożliwiający komunikację Oprogramowania z zasobami (modułami) Platformy Autenti.
 3. Platforma Autenti – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti.
 4. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej po adresem https://autenti.com/regulamin/ .
 5. Partner Autenti – przedsiębiorca, który w wyniku zastosowania się do procedur wydawania przez Administratora kluczy autoryzujących dostęp do Autenti API, otrzymał Zestaw Danych Autoryzacyjnych, służących do autoryzacji czynności dokonywanych w Platformie Autenti w sposób zdalny (z pominięciem interfejsu użytkownika aplikacji Autenti).
 6. Serwis wykorzystujący Autenti API  – serwis internetowy będąca w posiadaniu, bądź zarządzany przez Partnera Autenti, który dokonuje połączenia z Autenti API.
 7. Oprogramowanie – oprogramowanie będące we władaniu Partnera Autenti, które wykorzystuje Autenti API.
 8. Zestaw Danych Autoryzacyjnych – ustanowiony na rzecz Partnera Autenti indywidualny identyfikator (id) oraz hasło (secret) umożliwiający dostęp oraz korzystanie z Autenti API.

II.Zasady udostępniania dostępu do Autenti API

 1. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do Autenti API oraz każdorazowe użycie Autenti API z wykorzystaniem Zestawu Danych Autoryzacyjnych odbywa się w ramach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Platformy Autenti.
 2. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do Autenti API, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego i przycisku „Generuj Klucz”, dostępnego w ramach Konta Użytkownika w Platformie Autenti w zakładce Ustawienia/API, do którego został przypisany pakiet funkcjonalny zawierający uprawnienia do wykorzystywania Autenti API lub na podstawie odrębnej umowy z Administratorem.
 3. Użytkownicy, którzy uzyskali Zestaw Danych Autoryzacyjnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie, w tym w szczególności w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym dane pozwalające na dostęp zostały udostępnione, nawet w sposób niezawiniony.
 4. Administrator ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienia, w szczególności jeśli ubiegający się o dostęp do Autenti API w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy Autenti bądź w inny sposób może naruszać interesy Administratora bądź jej klientów i kontrahentów.
 5. Wykorzystanie Autenti API jest uzależnione od weryfikacji uprawnień użytkownika na podstawie przedstawienia prawidłowego Zestawu Danych Autoryzacyjnych oraz wydanych na jego podstawie tokenów dostępowych, które służą do autoryzacji czynności dokonywanych w Platformie Autenti.

III. Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Platformy Autenti w celu złożenia podpisu elektronicznego, w wyniku zainicjowania przez Partnera Autenti funkcjonalności Autenti API, jest nieodpłatne.
 2. Autenti API nie może być wykorzystywane przez Partnerów Autenti w serwisach, które:
  1. naruszają powszechnie obowiązujące prawo oraz prawa osób trzecich,
  2. naruszają dobre obyczaje,
  3. wprowadzają użytkowników w błąd,
  4. działają złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek innego podmiotu.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z Autenti API spoczywa na Partnerach Autenti.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod Autenti API dostępnych dla Partnerów Autenti odpowiadał funkcjonalnościom Platformy Autenti i był wolny od błędów, ale użycie odbywa się na własne ryzyko na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących Autenti API ponosi Partner Autenti.
 6. Partner Autenti, który świadczy Serwis wykorzystujący Autenti API zobowiązuje się do podania użytkownikom swoich usług rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Serwisu wykorzystującego Autenti API i określić politykę bezpieczeństwa dotyczącą danych jego użytkowników.
 7. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Platformy Autenti lub działań konkurencyjnych na szkodę Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do blokady Zestawów Danych Autoryzacyjnych i wszystkich programów/systemów korzystających z Autenti API.

IV. Spory

 1. Wszelkie spory związane z Autenti API na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wobec Partnerów Autenti, na rzecz których Autenti API świadczona jest odpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania ich drogą poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Autenti.