Rozdział I  –  Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”).

2. Administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.583.800 złotych.

3. Korzystanie z Autenti wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
a. dostęp do Internetu,

b. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Autenti, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,

c. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez osoby, z którymi komunikuje się Użytkownik za pośrednictwem Autenti w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.) stosownie do zapisów rozdziału IV pkt 1 Regulaminu,

d. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji bądź aktualizacji Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Autenti może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności w przypadku wykorzystania funkcjonalności podpisu kwalifikowanego – posiadanie zestawu sprzętowego do obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem (np. czytnika i karty) z ważnym certyfikatem wydanym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego, a także zainstalowane i poprawnie skonfigurowane z przeglądarką internetową oprogramowanie JAVA lub w przypadku funkcji wymagających weryfikacji tożsamości Użytkownika – posiadanie osobistego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

4. Użytkownik korzystając z Autenti zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:

a. korzystania z Autenti bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,

b. korzystania z Autenti w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,

c. korzystania z Autenti w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,

d. dostarczania przez lub do Autenti danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Autenti.

Rozdział II  –  Użytkownicy i Rejestracja

 

1. Użytkownikami Autenti (zwanymi „Użytkownikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. W celu pełnego korzystania z dostępnych funkcjonalności Autenti, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny w Autenti, poprzez podanie swojego adresu e-mail. Na podany adres e-mail Administrator wysyła link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania rejestracji w Autenti poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego odsyłającego go do Autenti.

3. Użytkownik może dokonać Rejestracji i logować się do Autenti, korzystając z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z serwisem Autenti (zwane „serwisami powiązanymi”). W takim przypadku dane powiązane z kontami Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Autenti traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w Autenti. Użytkownicy mogą dokonywać rejestracji i logować się Autenti także w ramach innych systemów na zasadach określonych między administratorami tych systemów a Administratorem.

4. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Autenti, oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.

5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Autenti po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail lub potwierdzonego przez Autenti numeru telefonu oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 (logowanie).

6. Użytkownicy, korzystając z Autenti mogą działać w swoim imieniu i na swoją rzecz bądź – w ramach posiadanego umocowania – w imieniu i na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Użytkownicy mogą korzystać z usług Autenti i składać podpisy elektroniczne w ramach Kont Osobistych lub Kont dla Firm.

7. Korzystanie z Autenti może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Użytkownik, do którego poprzez Autenti, przesłano projekt dokumentu do elektronicznego zatwierdzenia, nie posiada zarejestrowanego Konta, a żaden z Użytkowników biorących udział w procesie autoryzowania dokumentu nie zażądał dodatkowej weryfikacji Użytkownika. Wówczas Użytkownik może – poprzez Autenti – podpisać elektronicznie przesłany na jego adres e-mail projekt dokumentu. Z chwilą zaakceptowania treści zawartej w projekcie dokumentu przez Użytkownika, zakładane jest stosowne Konto, które może wymagać konieczności dodatkowej aktywacji.

8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez Użytkownika oraz historię jego działalności w ramach Autenti. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Autenti. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

9. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Autenti, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

10. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Autenti dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Użytkownik (np. do celów rekomendacyjnych bądź zrealizowania komunikacji) wówczas Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Autenti oraz że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora.

11. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Autenti oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług, w szczególności celem przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą Autenti.

12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Autenti materiały bez zgody Administratora.

13. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Autenti w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Autenti, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

Rozdział III  –  Korzystanie z Autenti

 

1. Użytkownik może korzystać ze swojego Konta:

a. w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu,

b. w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w szczególności jako przedstawiciel lub członek organu przedsiębiorcy,

c. w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.

2. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące usługi:

a. ELEKTRONICZNE IDENTYFIKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW – polegająca na pozyskiwaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji o sposobie w jaki dokonano weryfikacji [poszczególnych] danych osobowych Użytkownika oraz prezentacji statusu Użytkownika, na podstawie którego podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika;

b. PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na potwierdzeniu złożenia oświadczeń woli przez Użytkowników, w tym zgodnych oświadczeń woli składanych wzajemnie wobec siebie przez Użytkowników (z opcjonalnym wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi) w celu zawarcia umowy lub akceptacji (autoryzacji) treści dokumentu i utworzeniu na tej podstawie w imieniu Użytkownika odpowiednio podpisu elektronicznego zaawansowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia np. oznaczenia jako „podpis” lub „parafka”;

c. PIECZĘTOWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW – polegająca na zapewnieniu integralności treści dokumentu wprowadzonego przez Użytkownika (z opcjonalnym wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi), gwarantująca autentyczność pochodzenia dokumentu od wskazanego Użytkownika oraz integralność powiązanych danych i utworzeniu na tej podstawie odpowiednio pieczęci elektronicznej, zaawansowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia dla pieczęci;

d. ELEKTRONICZNE DORĘCZENIE DOKUMENTÓW – polegająca na zapewnieniu dowodów związanych z przesyłanymi pomiędzy Użytkownikami dokumentami, w tym dowodu wysłania i otrzymania dokumentu, zapewniająca integralność przesyłanych dokumentów oraz chroniąca przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany dokumentu;

e. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH – udostępnianie dokumentów przez Użytkowników innym osobom poprzez przechowywanie ich w infrastrukturze platformy Autenti i wskazanie sposobu autoryzacji dostępu do dokumentu (np. dostęp do określonego adresu e-mail, numer telefonu lub posiadanie kodu dostępu);

f. WERYFIKATOR CYFROWY DOKUMENTÓW – polegająca na możliwości zweryfikowania autentyczności dokonania złożenia podpisów przez Użytkownika na platformie Autenti;

g. INTERNETOWY TRWAŁY NOŚNIK – polegająca na udostępnieniu narzędzia przechowywania dokumentu w infrastrukturze platformy Autenti, umożliwiającego konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie dokumentu kierowanego osobiście do niego (np. na określony adres e-mail, numer telefonu lub posiadanie kodu dostępu), w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, także z opcją złożenia potwierdzenia treści przez konsumenta lub przedsiębiorcę po otrzymaniu dokumentu.

3. Użytkownicy mają możliwość zakładania Kont dla Firm czyli Kont dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dalej zwanych „Firmami”), w ramach których gromadzone są dane Firm, lista Użytkowników uprawnionych do uczestniczenia w obiegu dokumentów (w tym składania oświadczeń w imieniu) Firmy oraz historię działalności w ramach Autenti. Zabrania się zakładania Kont dla Firm na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.

4. Użytkownicy, którzy posiadają Konto dla Firm upoważniają Administratora do posługiwania się nazwą lub oznaczeniem (logo) przedsiębiorcy, dla którego zostało założone Konto, do celów oznaczania Konta oraz Użytkownika do celów wykonywania usług określonych Regulaminem oraz działań informacyjnych o świadczonych usługach.

5. W ramach Autenti świadczone mogą być dodatkowe usługi, w tym usługa API, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Rozdział IV  –  Ustalanie treści dokumentu oraz zawieranie umów

 

1. Użytkownicy w ramach swojego Konta mają możliwość przesyłania na serwer Autenti plików elektronicznych, zawierających informacje będące w szczególności przedmiotem składanego oświadczenia, uzgodnienia, konsultacji bądź stanowiące ofertę zawarcia umowy (dalej zwanych „plikami”). Maksymalna wielkość jednego pliku oraz liczby plików uzależniona jest od przyznanej przez Administratora wielkości Konta. W ramach Autenti możliwe jest przeglądanie plików, które posiadają format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF (niezależnie od wprowadzonego formatu, pliki prezentowane są w formacie PDF). Pliki w innym formacie (pliki binarne) wymagają otwarcia za pomocą innego, stosownego oprogramowania.

2. Użytkownik może wskazać innych Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do treści pliku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić ich rolę w procesie uzgadniania lub akceptacji treści pliku (AUTOMATYCZNY OBIEG DOKUMENTÓW). Użytkownik może wskazać także osobę niebędącą Użytkownikiem, poprzez podanie jej adresu e-mail. W takim przypadku, osoba ta zostanie poinformowana o włączeniu do rozpoczętego procesu AUTOMATYCZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i treści pliku, natomiast zostanie dopuszczona do usługi AUTOMATYCZNY OBIEG DOKUMENTÓW w ramach Autenti dopiero po dokonaniu rejestracji zgodnie z rozdziałem II Regulaminu.

3. Użytkownik mający status administratora Konta dla Firm może przypisać do Konta dla Firm innych Użytkowników i nadać im określone role w procesie obiegu dokumentów, z uprawnieniem do konsultowania projektu dokumentu, parafowania go bądź składania oświadczeń woli o przyjęciu danego dokumentu w imieniu i na rzecz podmiotu dla którego utworzono Konto dla Firmy. Wszystkie osoby wskazane do składania oświadczeń woli winny być należycie umocowane do reprezentowania podmiotu dla którego utworzono Konto dla Firmy. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem odpowiedniego umocowania po stronie osób upoważnionych przez administratora Konta dla Firm.

4. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” lub „Parafuj” Użytkownik składa (odpowiednie do wybranej opcji) oświadczenie woli wobec treści wyrażonej w pliku, a plik traktuje się jako podpisany przez Użytkownika. Powyższe dotyczy również składania oświadczeń woli w celu potwierdzenia treści pliku binarnego, a zatem Użytkownicy winni upewnić się, że znają treść pliku binarnego zanim złożą określone oświadczenie woli.

5. Z chwilą, gdy wszystkie podmioty wskazane jako [„PODPISUJĄCY”] potwierdzą opcję „Podpisz” dochodzi do zatwierdzenia treści dokumentu, a w przypadku gdy dokument stanowi umowę, dochodzi do zawarcia umowy w brzmieniu określonym treścią załączonego pliku. Na Koncie każdego Użytkowników podpisujących umowę pojawi się elektroniczna wersję pliku wraz z adnotacjami o datach i sposobie zawarcia umowy oraz danych Użytkowników zawierających umowę.

Rozdział V  –  Weryfikacja Użytkownika

 

1. W ramach Autenti, Użytkownicy otrzymują status odpowiadający sposobowi w jaki dokonano weryfikacji ich danych osobowych. Na podstawie uzyskanego statusu podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika.

2. W ramach Autenti Użytkownikowi mogą zostać udostępnione w szczególności następujące sposoby weryfikacji Użytkowników:

a. Weryfikowanie kontem e-mail;

b. Weryfikacja podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem;

c. Weryfikacja poprzez logowanie określonym kontem serwisu powiązanego;

d. Weryfikowanie za pomocą numeru telefonu;

e. Weryfikacja za pomocą przelewu bankowego bądź karty płatniczej;

f. Weryfikacja za pośrednictwem biura obsługi Użytkowników bądź wskazanych placówek współpracujących z Autenti.

Rozdział VI  –  Płatności

 

1. Niektóre usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti mogą być odpłatne.

2. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty przed jej poniesieniem w formie komunikatu wymagającego akceptacji Użytkownika bądź w formie Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownikom, wystawiane są faktury elektroniczne, o ile Użytkownik wyraźnie nie zażąda dostarczania faktur w formie papierowej drogą tradycyjną. Użytkownik może pobrać fakturę w formie elektronicznej korzystając z przycisku „Pobierz fakturę” dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu. Poprzez wybranie opcji „Pobierz” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na Koncie.

5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od doręczenia/wystawienia faktury. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub rozwiązania umowy na świadczenie usług.

Rozdział VII  –  Ochrona i poufność danych

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz Polityką Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

2. Dane Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti.

Rozdział VIII  –  Rola i odpowiedzialność Administratora

 

1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu komunikacji między Użytkownikami, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z dokumentami przetwarzanymi w ramach Autenti, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.

3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Autenti wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:

a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;

b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Autenti;

c. uzależnić korzystanie z Autenti od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

4. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Rozdział IX  –  Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia przepisom prawa bezwzględnie obowiązującym w zakresie, w jakim przyznają one Konsumentom szerszą ochronę.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, który składa reklamację.

6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Autenti, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Autenti będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Rozdział X  –  Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 

1. Z chwilą dokonania rejestracji w Autenti pomiędzy Użytkownikem a Autenti zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Autenti, a następnie potwierdzenie linku przesłanego Użytkownikowi na adres e-mail określony jako główny w Koncie.

2. Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Autenti, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej i przesłanie go na adres Administratora bądź drogą elektroniczną i wysłanie go na adres [email protected] – wzór stosownego oświadczenia dostępny jest w Autenti pod tym adresem.

3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4. Z ważnych przyczyn, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.

6. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Administratorem (dotyczącej określonego Konta) skuteczne jest najwcześniej po upływie 30 dni od ostatniego skorzystania z usługi, z której Użytkownik korzystał w ramach danego Konta.

Rozdział XI  –  Postanowienia końcowe

 

1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Autenti. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Autenti zmienionego Regulaminu.

2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Autenti zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.

3. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w racjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć a które przyznają Konsumentom szerszą ochronę.

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 

1. Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym udostępnianym pod nazwą „Autenti” (zwanym dalej „Autenti”) przez użytkowników Internetu (zwanych dalej „Użytkownikami”).

2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

3. Hasła są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez administratorów.

4. Pliki elektroniczne, które składają się na dokumenty Użytkowników, są szyfrowane.

5. Przesyłanie danych do i od Administratora w ramach Autenti odbywa się poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL, przy czym Administrator nie odpowiada za tę część transmisji  danych, która odbywa się w ramach niezależnych od Administratora systemów poczty elektronicznej w ramach których Użytkownik nadaje lub odbiera wiadomość.

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti. Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Autenti.

4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Autenti.

Artykuł 3.  Gromadzenie danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. W celu dokonania rejestracji w Autenti Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Autenti, zgodnie z rozdz. II ust. 2 Regulaminu Autenti.

3. W przypadku rejestracji i logowania się do Autenti, przy korzystaniu z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu w serwisach internetowych, wskazanych w rozdz. II ust. 3 Regulaminu Autenti, dane zawarte w profilach Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Autenti traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w Autenti.

4. W celu zwiększenia swojej wiarygodności podczas autoryzowania dokumentów, Użytkownik może podać więcej danych niż wymaga tego formularz rejestracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Polityki  Ochrony Prywatności. Użytkownik będący osobą fizyczną może zwiększyć swoją wiarygodność w szczególności poprzez podanie takich danych jak: adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu, wzór podpisu czy skan dowodu identyfikacyjnego natomiast użytkownik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą poprzez podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, nr telefonu.

Artykuł 4.  Zakres przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.

2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w Autenti, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów użytkowników Autenti bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu użytkownika dla danego regionu).

Artykuł 5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej w ust. 1, jest realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego w Autenti.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6.  Udostępnianie danych osobowych

 

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.

Niniejsza polityka plików cookies odnosi się do serwisu internetowego Autenti (dalej: „Autenti”), na który składają się zarówno strony internetowe jak i aplikacje.

I. Definicje

 

1. Administrator oznacza Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti” (zwanego dalej „Autenti”), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz odpowiednie dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji i oczekiwań Użytkownika. Pozwalają zatem na ocenę, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszyć stronę internetową dla Użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia, tzn. przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez podmioty inne niż Administrator, za pośrednictwem ich serwisów internetowych. Poszczególne podmioty są operatorem zainicjowanych przez siebie plików Cookies a Administrator może nie mieć wpływu na ich dobór oraz stosowaną politykę.

4. Urządzenie – oznacza każde elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Autenti.

5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Autenti używa pliki Cookies do:

a. uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji – Cookies umożliwiają informowanie, gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu Autenti może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje, umożliwiają również utrzymanie stanu sesji Autenti po zalogowaniu, dzięki któremu Użytkownik nie musi na każdej stronie internetowej Autenti ponownie wpisywać loginu i hasła, a także zapisują informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Autenti. Uwierzytelnianie i utrzymywanie stanu sesji umożliwia zatem miedzy innymi łatwe logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika, co ulepsza usługi i zwiększa komfort korzystania ze stron internetowych Autenti;

b. konfiguracji Autenti – Cookies umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Autenti, w tym w szczególności optymalizację korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti oraz dostosowanie zawartości stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Autenti do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika;

c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Autenti – Cookies umożliwiają weryfikację autentyczności połączenia oraz optymalizację wydajności działania Autenti;

d. wyświetlania reklam – Cookies umożliwiają wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, takich które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców, personalizować przekaz marketingowy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Autenti;

e. ustalania lokalizacji Użytkownika – Cookies umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji  i funkcjonowania Autenti do lokalizacji Użytkownika;

f. przeprowadzania audytu oglądalności – Cookies umożliwiają Administratorowi lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników Autenti, a przy tym ulepszać i rozwijać usługi. Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników;

2. Stosowane są, co do zasady, następujące rodzaje plików Cookies:

a. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Autenti lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b. Cookies stałe – pliki pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;

3. Cookies Zewnętrzne Administrator wykorzystuje w celach:

a. zautomatyzowanego zalogowania lub rejestracji do Autenti za pomocą wskazanego serwisu zewnętrznego (np. Google, Microsoft, Facebook),

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

c. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu ułatwienia komunikacji lub popularyzacji Autenti za pomocą serwisów narzędziowych i społecznościowych,

e. prezentowania opinii i treści na stronach internetowych Autenti, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

III. Ustawienia przeglądarki a pliki Cookies

 

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych Autenti, jednak może spowodować utrudnienia i zmniejszyć komfort korzystania ze stron internetowych, podczas gdy dla korzystania z aplikacji Autenti konieczne jest zaakceptowanie Cookies sesyjnych, które są niezbędne do uwierzytelniania i utrzymania stanu sesji.

2. Użytkownik Autenti, który korzysta z danego urządzenia końcowego wspólnie z innymi osobami, powinien pamiętać o wylogowaniu się po każdym zakończonym korzystaniu z Autenti.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.