Skip to content
Polski

 

Regulamin nabywania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego

 

Artykuł 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki nabywania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego przy pomocy narzędzi oferowanych przez Administratora, w tym potwierdzania tożsamości.

Artykuł 2. Definicje

 1. Administrator – Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783169325;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub wykonuje czynności zmierzające do złożenia Zamówienia;
 3. Certyfikat - kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wydany przez Wystawcę;
 4. Subskrybent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta, na której dane osobowe ma zostać lub został wydany Certyfikat;
 5. Wystawca – podmiot świadczący kwalifikowane usługi zaufania uprawniony do wydawania Certyfikatu oraz świadczenia usług zaufania z nim związanych;
 6. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne, udostępnione przez Administratora w ramach serwisu internetowego w domenie autenti.com lub inny sposób uzgodniony z Administratorem, w ramach którego świadczone są usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Platformy Autenti;
 7. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na zlecenie Klienta, zmierzająca do umożliwienia zamówienia i odebrania Certyfikatu wystawianego na rzecz Subskrybenta, polegająca na umożliwieniu:
  1. wyboru Wystawcy i złożenia Zamówienia;
  2. przeprowadzenia procesu potwierdzenia tożsamości Subskrybenta;
  3. odbioru Certyfikatu.
 8. Regulamin Platformy Autenti – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Platformy Autenti, którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://autenti.com/pl/regulaminy
 9. Regulamin Wystawcy – całość regulacji wydanych przez Wystawcę, określających zasady świadczenia kwalifikowanych usług zaufania polegających na wydaniu Certyfikatu przez Wystawcę. Regulaminy poszczególnych Wystawców stanowią załączniki do Regulaminu;
 10. Zamówienie – zgłoszenie żądania wykonania Usługi, dokonane przez Klienta, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Platformy Autenti lub poprzez kontakt z Administratorem.

Artykuł 3. Zamówienie

 1. Klient składa Zamówienie poprzez dokonanie wyboru Certyfikatu, który nabywa, oraz potwierdzenie woli nabycia Usługi. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych. Konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Subskrybenta. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, chcącymi otrzymać fakturę VAT, konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wskazania przez Klienta danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Administratora, w drodze korespondencji elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie wraz ze wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza, że umowa między Klientem i Administratorem na świadczenie Usługi została zawarta.

Artykuł 4. Potwierdzenie Tożsamości

 1. W celu wydania Certyfikatu konieczne jest przeprowadzenie procesu potwierdzenia tożsamości Subskrybenta.
 2. Proces potwierdzenia tożsamości Subskrybenta przeprowadza Wystawca na zasadach określonych w Regulaminie Wystawcy lub Administrator, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Administrator przeprowadza proces potwierdzenia tożsamości Subskrybenta w sposób zdalny (“weryfikacja zdalna”) lub - za zgodą Administratora - osobiście, w trakcie spotkania Subskrybenta z przedstawicielem Administratora (“weryfikacja osobista”).
 4. Weryfikacja zdalna wykonywana jest przez Administratora z wykorzystaniem akceptowanych przez Wystawcę narzędzi służących zdalnemu potwierdzeniu tożsamości, w szczególności środków porozumiewania się na odległość, zapewniających fonię i wizję (wideorozmowa). Subskrybent wybiera termin weryfikacji zdalnej spośród dostępnych terminów, wskazanych przez Administratora.
 5. W celu przeprowadzenia weryfikacji zdalnej Administrator przesyła Klientowi link do strony internetowej, na której Klient dokonuje potwierdzenia tożsamości lub wyboru terminu przeprowadzenia weryfikacji zdalnej oraz wskazuje dane Subskrybenta niezbędne do wydania Certyfikatu.
 6. Wymagania techniczne konieczne dla przeprowadzenia weryfikacji zdalnej to:
  1. stabilne łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
  2. sprawna kamera w urządzeniu zapewniająca rejestrowanie obrazu w rozdzielczości co najmniej 360p,
  3. sprawny mikrofon w urządzeniu,
  4. numer telefonu powiązany z urządzeniem mobilnym (np. smartfonem lub tabletem), będącym w dyspozycji Subskrybenta,
  5. korzystanie z przeglądarki umożliwiającej udostępnianie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Przeglądarki rekomendowane przez Administratora to aktualne wersje: Chrome, Mozilla Firefox.
 7. Podczas weryfikacji zdalnej Subskrybent zobowiązany jest do:
  1. spełnienia wymagań technicznych określonych w ust. 6;
  2. udostępnienia Administratorowi obrazu i dźwięku rejestrowanego w czasie rzeczywistym przez urządzenia wskazane w ust. 6 lit. b-c oraz wyrażenia zgody na ich nagrywanie. Obraz udostępniany Administratorowi powinien obejmować twarz Subskrybenta;
  3. okazania (I) ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz (II) podania numeru PESEL, chyba że zgodnie z Regulaminem Wystawcy jego podanie nie jest konieczne;
  4. nie przebywania w obecności osób trzecich;
  5. nie kierowania pojazdami mechanicznymi;
  6. nie znajdowania się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego;
  7. spełnienia innych wymogów przewidzianych w Regulaminie Wystawcy, o których Administrator poinformuje Klienta przed nabyciem Usługi; W przypadku naruszenia przez Subskrybenta powyższego zobowiązania Administrator uprawniony jest do zakończenia przeprowadzenia weryfikacji zdalnej z negatywnym wynikiem potwierdzenia tożsamości.
 8. Klient posiada możliwość jednokrotnej zmiany terminu weryfikacji zdalnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile zgłoszenie zmiany nastąpiło na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem weryfikacji. Zmiana terminu może być zgłaszana w godzinach między 9.00 a 17.00 w dni robocze. Zgłoszenie dokonane w innych godzinach będzie traktowane jako zgłoszone w następny dzień roboczy.
 9. Weryfikacja osobista ma charakter wyjątkowy i odbywa się na wniosek Klienta, za uprzednią zgodą Administratora. Administrator oraz Klient mogą porozumieć się co do przeprowadzenia weryfikacji osobistej w formie spotkania, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Administratora i Klienta terminu oraz miejsca spotkania. Przeprowadzenie weryfikacji osobistej w innym miejscu niż Warszawa skutkuje zmianą ceny Usługi, która w takim wypadku jest indywidualnie ustalana z Klientem. W toku weryfikacji osobistej Subskrybent zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz podania numeru PESEL, chyba że zgodnie z Regulaminem Wystawcy jego podanie nie jest konieczne.
 10. Potwierdzenie tożsamości Subskrybenta zakończone wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym dla wydania Certyfikatu przez Wystawcę. Wynik potwierdzenia tożsamości uważa się za pozytywny, jeżeli Subskrybent dopełni warunków wskazanych w ust. 7, a Administrator, w oparciu o wykonaną procedurę otrzyma potwierdzenie prawdziwości uprzednio wskazanych danych niezbędnych Wystawcy do wydania Certyfikatu. W przeciwnym razie wynik potwierdzenia tożsamości uważa się za negatywny.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, dotyczących zasad wydawania Certyfikatu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Wystawcy.

Artykuł 5. Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Usługę zgodnie z Cennikiem dostępnym pod adresem https://autenti.com/pl/cennik/podpisy-kwalifikowane/ aktualnym na dzień złożenia Zamówienia (“Cennik”).
 2. W przypadku niestawienia się Subskrybenta na umówiony termin potwierdzenia tożsamości, niedochowania przez Subskrybenta warunków wskazanych w art. 4 ust. 7 Regulaminu lub negatywnego (innego niż pozytywny) wyniku potwierdzenia tożsamości, Klient zostanie obciążony ceną za wykonanie potwierdzenia tożsamości, zgodnie z Cennikiem. Klient dokonuje płatności online z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych, Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności, np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 4. Podana cena brutto Zamówienia obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta dokumentowane jest wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Administratora, to jest paragonu lub faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

Artykuł 6. Odstąpienie od umowy dotyczącej Usługi

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy na wykonanie Usługi bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie w jakim przepisy prawa zrównują ich ochronę z konsumentami.
 2. W zakresie, w jakim umowa dotyczy sprzedaży zestawu (fizycznych urządzeń i narzędzi) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Klientowi działającemu na prawach konsumenta przysługuje w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ww. zestawu, prawo odstąpienia od umowy w zakresie obejmującym tę sprzedaż.
 3. Klientowi, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wykonanie Usługi:
  1. jeżeli Usługa dotyczy dostarczania treści cyfrowych (które nie są zapisane na nośniku materialnym) w postaci Certyfikatu - gdy spełnianie świadczenia Usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta;
  2. w zakresie, w jakim Usługa obejmuje nabycie oprogramowania dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. jeżeli Usługa została w całości wykonana.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą poczty elektronicznej (e-mail) bądź pisemną na adres Administratora. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest więcej niż jeden Certyfikat, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Certyfikatów.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności pomniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Usługi, od której zakupu Klient odstąpił.

Artykuł 7. Odpowiedzialność

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wystawcę umowy o wydanie Certyfikatu oraz świadczenie usług zaufania z nim związanych, jeżeli jest ono skutkiem nieprawidłowego wykonania Usługi przez Administratora. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Certyfikatu można zgłaszać bezpośrednio Wystawcy, w sposób określony w Regulaminie Wystawcy.
 2. Klient odpowiada za działania oraz zaniechania Subskrybenta w związku z realizacją umowy na wykonanie Usługi, w szczególności za przestrzeganie przez Subskrybenta postanowień Regulaminu. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Klienta lub Subskrybenta podjętych w związku z wykonywaniem Usługi, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych koniecznych do wydania Certyfikatu, a także zmianę tych danych w trakcie wykonywania Usługi,
  2. naruszenie Regulaminu lub Regulaminu Wystawcy,
  3. korzystania z systemów informatycznych służących do realizacji Usługi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności zakłócania pracy systemów informatycznych Administratora, integrowania ich z niezaakceptowanymi przez Administratora rozwiązaniami informatycznymi, nieuprawnione oddziaływanie na system informatyczny Administratora bądź przełamywanie zabezpieczeń,
  4. niestawienia się na umówiony proces potwierdzenia tożsamości,
  5. niespełnienie wymogów określonych w art. 4 ust. 7 Regulaminu.

Artykuł 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Platformy Autenti.
 2. Regulaminy Wystawców dostępne są pod adresem: https://autenti.com/pl/regulaminy

  Załączniki:
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy