Skip to content
Autenti / Blog / Czy nadchodzi nowa era cyfryzacji obiegu dokumentów w Niemczech?

Czy nadchodzi nowa era cyfryzacji obiegu dokumentów w Niemczech?

21 marca 2024 roku może stać się ważnym punktem zwrotnym w historii cyfryzacji w Niemczech. Niemiecki rząd zaprezentował projekt zmian, które są odpowiedzią na potrzeby cyfryzacji gospodarki, zgodnie z założeniami umowy koalicyjnej. Ten krok stanowi początek nowej ery w eliminacji barier związanych z digitalizacją, a dla firm takich jak Autenti - otwarcie na nowe możliwości wspierania procesów biznesowych.

Co się zmienia i co oznaczają te zmiany

Projekt przewiduje znaczące modyfikacje w przepisach dotyczących m.in. stowarzyszeń, spółek czy ustawie o dowodach. Kluczową zmianą jest możliwość zastąpienia wymogu formy pisemnej formą  tekstową, zgodną z §126b BGB. W przeciwieństwie do formy pisemnej, forma tekstowa jest mniej sformalizowana i może zostać dochowana m.in przy użyciu bazowego podpisu elektronicznego - co podkreśla Magdalena Kucharska, ICT Legal Expert w Autenti: 

Dla zachowania formy tekstowej zgodnie z §126b BGB wymagane jest, aby osoba składająca oświadczenie woli była wymieniona z imienia i nazwiska, a oświadczenie zostało złożone na trwałym nośniku. Platforma Autenti spełnia te wymogi, oferując trwałość, dostępność i integralność dokumentów podpisanych elektronicznie

Magdalena Kucharska

Legal Expert w Autenti

Zmiany te otwierają przed firmami nowe możliwości w zakresie cyfryzacji procesów i dokumentacji. Wchodzące w życie regulacje wpisują się w trend cyfryzacji, ułatwiając firmom przejście na bezpapierowe procesy.

Procesy HR-owe

Zastąpienie formy pisemnej forma tekstową w ustawie o dowodach, może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesów HR-owych. Aktualne przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek potwierdzenia pracownikowi warunków umowy w formie pisemnej. Planowana zmiana oznacza, że pracodawca będzie mógł potwierdzić pracownikowi warunki umowy w formie tekstowej, a więc również przy użyciu standardowego podpisu elektronicznego

Dokument potwierdzający warunki umowy, o którym mowa w cytowanej ustawie, należy rozpatrywać jednak oddzielnie od zawarcia samej umowy o pracę, którą można podpisać w każdej formie. Wynika to z faktu, że dla umowy o pracę prawo nie przewiduje żadnej szczególnej formy, dlatego też może ona być zawarta ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany. W tym zakresie również istnieją wyjątki, które przewidują konieczność zachowania formy pisemnej m.in. w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony czy umów, które w swojej treści zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji. W tych przypadkach umowa musi zostać zawarta z zachowaniem formy pisemnej.

Magdalena Kucharska

Legal Expert w Autenti

Przyszłość i możliwości

Choć proces legislacyjny wciąż trwa, już teraz jest jasne, że zmiany te będą miały fundamentalne znaczenie dla przyspieszenia cyfryzacji procesów biznesowych. Platforma Autenti, oferująca e-podpisy zgodne z nowymi wymogami, jest gotowa wspierać firmy w dostosowaniu się do nadchodzących zmian. Jest to nie tylko kwestia ułatwienia codziennych operacji, ale także inwestycja w przyszłość, pozwalająca na utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Nie czekaj na pełne wdrożenie zmian w prawie, zacznij korzystać z możliwości, jakie oferuje Autenti już teraz. Przyśpiesz procesy biznesowe, zwiększ efektywność zarządzania dokumentacją i wykorzystaj potencjał cyfryzacji w swojej firmie.