Skip to content
Autenti / Blog / Kiedy umowa jest nieważna?

Kiedy umowa jest nieważna?

Kiedy umowa jest nieważna? Oto kluczowe informacje, które pozwolą ci zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na ważność kontraktu. Czytając dalej, poznasz różne rodzaje nieważności umów i ich powody.

Warto wiedzieć!

  • Unieważnienie umowy polega na stwierdzeniu jej nieważności i pozbawieniu ją skutków prawnych.
  • Głównymi przyczynami unieważnienia umowy mogą być wady oświadczenia woli (np. błąd, oszustwo, groźba), zawarcie umowy przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub sprzeczność umowy z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Proces unieważniania umowy zwykle rozpoczyna się od wniosku do sądu przez stronę, która uważa umowę za nieważną.

Spis treści

1. Przyczyny nieważności umowy
2. Rodzaje nieważności umowy
3. Nieważność bezwzględna a względna – co powinieneś wiedzieć?
4. Podpis elektroniczny a ważność umowy
5. Inne przypadki oddziałujące na skutki umowy
6. Procedura unieważniania umowy
7. Skutki nieważności umowy
8. Przykłady nieważnych umów

Przyczyny nieważności umowy

Kiedy umowa jest nieważna? W Kodeksie cywilnym w art. 58 § 1 znajduje się definicja nieważności czynności prawnej, a kolejne artykuły opisują szczegółowo jej przyczyny i skutki. Przyczyny nieważności umowy w prawie polskim są różnorodne i odnoszą się do okoliczności, które sprawiają, że umowa nie wywołuje oczekiwanych skutków prawnych od chwili jej zawarcia. 

Z czego może wynikać nieważność umowy?

Stwierdzenie nieważności umowy może wynikać z wad oświadczenia woli takich jak błąd, groźba czy oszustwo. Jednym z najczęstszych powodów jest brak zdolności do czynności prawnych jednej lub obu stron, co oznacza, że osoba nie miała pełnej zdolności do zrozumienia konsekwencji swojego działania. 

Inne przyczyny to zawarcie umowy sprzecznej z ustawą, porządkiem prawnym lub z zasadami współżycia społecznego. Takie umowy są traktowane jako nieważne, ponieważ nie spełniają podstawowych wymogów prawnych i nie są zgodne z interesem publicznym lub indywidualnym stron.

Podpisuj umowy online, bezpiecznie i zgodnie z prawem
na Platformie Autenti

 

Rodzaje nieważności umowy

Dwa główne rodzaje nieważności umowy to nieważność bezwzględna i względna. Nieważność bezwzględna oznacza, że umowa jest nieważna od chwili jej zawarcia i nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych. Natomiast nieważność względna oznacza, że umowa jest ważna, ale może zostać unieważniona przez strony w pewnych określonych sytuacjach.

Nieważność bezwzględna a względna – co powinieneś wiedzieć?

Nieważność bezwzględna ma charakter definitywny. Czynność prawna nigdy nie stanie się ważna, nawet jeśli przyczyna nieważności zostanie usunięta. Strony muszą zawrzeć umowę ponownie, aby osiągnąć zamierzone skutki prawne. Sąd lub inny organ musi brać pod uwagę nieważność bezwzględną umowy z urzędu. Niektóre z najważniejszych powodów bezwzględnej nieważności umowy to nieposiadanie zdolności do czynności prawnych przez stronę czy też zawarcie umowy sprzecznej z ustawą.

Nieważność względna to stan, w którym umowa jest ważna, ale może zostać unieważniona przez strony. Taka czynność prawna jest ważna i wywołuje skutki, ale jeśli strony się na to zdecydują, może zostać unieważniona. Istnieją różne powody względnej nieważności, takie jak złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu czy wyzysk.

Podpis elektroniczny a ważność umowy

Zawarcie umowy jest możliwe w różnych formach: ustnej, pisemnej  lub elektronicznej. Jednakże, należy mieć na uwadze, że specyficzne regulacje prawne lub ustalenia zawarte z kontrahentem mogą wymagać zachowania szczególnej formy umowy. W przypadku, gdy przepisy lub umowa wyraźnie stanowią, że konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, kluczowe staje się zastosowanie odpowiedniego rodzaju podpisu. Dla umów wymagających formy pisemnej, użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego może być niezbędne do zachowania ich ważności.

Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz, by skutecznie zawrzeć umowę lub podpisać dokument.

 

Inne przypadki oddziałujące na skutki umowy

Poza klasyczną nieważnością istnieją inne stany, które mogą wpływać na skutki prawne umowy. Bezskuteczność zawieszona dotyczy przypadków, gdy dla dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda innej osoby. Przykładem może być potrzeba zgody przedstawiciela ustawowego dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Z kolei bezskuteczność względna dotyczy sytuacji, w których umowa nie będzie wywierać skutków w stosunku do osoby poszkodowanej w wyniku jej zawarcia. Jest to zazwyczaj rezultat działania w złej wierze lub z naruszeniem prawa przez jedną ze stron.

Kiedy umowa najmu jest nieważna?

Nieważność takiej umowy może wynikać między innymi z zawarcia jej przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub nieposiadającą uprawnień do dysponowania nieruchomością (np. wynajmujący nie jest właścicielem lokalu).

Umowa najmu może być uznana za nieważną, jeśli została zawarta pod wpływem groźby czy oszustwa lub zawiera błąd dotyczący istotnego elementu umowy (np. wysokości czynszu, adresu nieruchomości). Kolejnym powodem nieważności może być sprzeczność umowy z przepisami prawa, na przykład jeśli postanowienia umowy są niekorzystne dla najemcy w sposób rażąco naruszający jego prawa.

Kiedy umowa zlecenie jest nieważna?

Nieważność umowy zlecenia może wynikać z zawarcia jej przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, np. małoletniego bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Warto pamiętać, że stwierdzenie nieważności umowy oznacza, że jest traktowana ona tak, jakby nigdy nie była zawarta, a jej strony nie są związane żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z niej.

Procedura unieważniania umowy

Proces unieważniania umowy zwykle rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku do sądu przez stronę, która uważa umowę za nieważną. W trakcie postępowania sądowego strony przedstawiają dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska. Jeśli sąd uzna umowę za nieważną, zostanie ona unieważniona, co oznacza, że zostaje pozbawiona skutków prawnych. Ważne jest, aby w odpowiednim terminie podjąć kroki w celu unieważnienia, ponieważ istnieją pewne terminy przedawnienia dla takich działań.

Skutki nieważności umowy

Gdy umowa zostaje uznana za nieważną, ma to konkretną konsekwencję dla stron – taka umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie powstała. Jednym z głównych skutków jest konieczność zwrotu świadczeń. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron dostarczyła produkt lub usługę, druga strona musi zwrócić jej równowartość. Ponadto jeśli jedna ze stron poniosła szkody w wyniku działania opartego na nieważnej umowie, może domagać się odszkodowania.

Podpisuj umowy online, bezpiecznie i zgodnie z prawem
na Platformie Autenti

Przykłady nieważnych umów

W praktyce niektóre przykłady nieważnych umów mogą dotyczyć sytuacji, w których jedna ze stron zawarła umowę pod wpływem oszustwa, np. kiedy sprzedawca nieruchomości ukrywał ważne informacje dotyczące nieruchomości przed kupującym. Inny przykład to umowa zawarta przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, jak np. osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, która podpisała umowę sprzedaży bez zgody opiekuna. Takie umowy są nieważne, ponieważ nie spełniają podstawowych wymogów prawa.

Podsumowanie informacji 

Rozumienie okoliczności, które mogą prowadzić do nieważności umowy, jest kluczem do uniknięcia błędów prawnych i potencjalnych konfliktów. Jak widać, istnieje wiele powodów, dla których umowa może być uznana za nieważną, a konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być poważne dla obu stron. Dlatego ważne jest, by przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, dokładnie zapoznać się z jej treścią, a w razie wątpliwości skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa umów. Pamiętajmy, że prawidłowo sporządzona umowa to gwarancja bezpieczeństwa i pewności w sferze prawnej dla wszystkich zaangażowanych stron.