Skip to content
Autenti / Blog / Wypowiedzenie umowy o pracę. Wszystko, co musisz wiedzieć!

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wszystko, co musisz wiedzieć!

Chyba nikt nie lubi zmiany pracy ani nieciekawych pożegnań z aktualnym miejscem zatrudnienia. Ale nawet gdy czasem zakończenie pracy przebiega bezproblemowo, problematyczne może okazać się sformułowanie odpowiedniego dokumentu, który pozwoli na wypowiedzenie umowy. Tym samym warto zapytać o to, jak właściwie stworzyć wypowiedzenie umowy o pracę. Co powinieneś zawrzeć w takim dokumencie? O czym należy pamiętać? Oto kluczowe kwestie!

Spis treści

1. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?
2. Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę
3. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
4. Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to poważna decyzja, którą podejmuje pracownik w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku znalezienia nowej pracy, konfliktu z pracodawcą czy zmiany swojej sytuacji życiowej. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, aby było ono zgodne z przepisami prawa pracy i zawierało niezbędne informacje?

Podstawowe elementy wypowiedzenia umowy o pracę to: 

  • miejsce i data sporządzenia wypowiedzenia;
  • nazwisko i dane kontaktowe pracownika;
  • nazwisko pracodawcy;
  • firma i adres;
  • tytuł listu;
  • informacja o wypowiedzeniu umowy o pracę;
  • dane umowy o pracę. 

Możesz także opcjonalnie podać powód odejścia z pracy oraz dodać zwrot grzecznościowy. Oczywiście na dokumencie należy złożyć podpis. W niektórych przypadkach warto także dodać miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis pracodawcy.

Miejsce i data to podstawowe elementy każdego pisma.

W wypowiedzeniu umowy o pracę powinny być one umieszczone w lewym górnym rogu dokumentu. Następnie należy podać swoje nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres e-mail. W kolejnym wierszu należy podać nazwisko pracodawcy, firmę i adres. Tytuł listu powinien wskazywać, że chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę. Można wykorzystać tu różne formy, na przykład „Wypowiedzenie umowy o pracę", „Wypowiedzenie z pracy" czy Wypowiedzenie umowy o pracę z dniem...". Istotne jest, aby tytuł był zrozumiały i jednoznaczny.

W informacji o wypowiedzeniu umowy o pracę należy wskazać dokładny termin, w którym składasz wypowiedzenie.

Termin wypowiedzenia powinien wynosić co najmniej odpowiedni okres wynikający z umowy o pracę lub z przepisów prawa pracy. Można go także uzgodnić z pracodawcą w indywidualnej umowie. Należy także podać datę, od której wypowiedzenie ma obowiązywać. W dalszej części wypowiedzenia umowy o pracę warto umieścić dane umowy o pracę, takie jak rodzaj umowy, data jej zawarcia, stanowisko, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie. To pozwoli na uniknięcie nieporozumień z pracodawcą oraz pomoże przy ewentualnych problemach związanych z wypłatą wynagrodzenia czy naliczaniem urlopu.

Ostatnim elementem wypowiedzenia umowy o pracę jest miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia oraz podpis pracodawcy.

Ważne, aby pracodawca potwierdził otrzymanie wypowiedzenia. To pozwoli ci uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów w przyszłości. Pamiętaj o wszystkich wskazanych elementach, a stworzysz właściwy i poprawny dokument.

Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa musi zostać złożone drugiej stronie stosunku pracy w formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym) lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

 

Forma pisemna/elektroniczna nie została jednak w tym przypadku zastrzeżona pod rygorem nieważności - oznacza to, że wypowiedzenie złożone bez zachowania tej formy (np. mające postać dokumentu podpisanego e-podpisem Autenti) jest ważne, skuteczne i skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. 

Skutki niedochowania formy pisemnej

Brak złożenia wypowiedzenia w postaci dokumentu podpisanego własnoręcznie lub podpisem kwalifikowanym ma przede wszystkim wpływ na uprawnienia w toku ewentualnego postępowania sądowego - w takim wypadku przepisy ograniczają możliwość przeprowadzenia dowodu ze świadków lub przesłuchania stron na okoliczność wypowiedzenia umowy.

Mimo to, jak wskazano wyżej, wypowiedzenie złożone w ten sposób pozwala skutecznie rozwiązać umowę o pracę.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę to jedna z form rozwiązania umowy między pracownikiem a pracodawcą. Istnieją różne rodzaje wypowiedzeń, a jednym z nich jest wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co to dokładnie oznacza? Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i czasu, na jaki została ona zawarta. Przykładowo okres wypowiedzenia dla umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni. W przypadku odmiennych umów i ich zróżnicowanej długości okres wypowiedzenia może być stosownie dłuższy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę nie jest liczony zawsze od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie liczy się od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, liczy się go od początku kolejnego miesiąca. Długość okresu wypowiedzenia dla umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub czas określony zależy od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Pracownik, który był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, ma dwutygodniowy okres wypowiedzenia, natomiast pracownik zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy ma miesięczny okres wypowiedzenia. Dla pracownika, który był zatrudniony co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Warto również pamiętać, że pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy o pracę na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tego typu umów nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po tym czasie umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony. Warto, abyś pamiętał o powyższych zasadach zarówno w przypadku zawierania umowy, jak i przy redagowaniu jej wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w każdym momencie. W ściśle określonych sytuacjach może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak w przypadku, gdy pracownik dopuścił się czynów sprzecznych z zasadami danego zakładu pracy (na przykład nagminnie się spóźniał, spożywał alkohol w miejscu pracy itp.). Umowę można rozwiązać bez okresu wypowiedzenia także wtedy, gdy pracownik bardzo długo przebywa na zwolnieniu chorobowym.

Zgodnie z przepisami prawa pracy umowa ta rozwiązuje się z chwilą wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. W ten sposób pracodawca natychmiast kończy współpracę z pracownikiem. Pracownik w takiej sytuacji nie otrzymuje wynagrodzenia za okres, w którym nie pracował, ani zasiłku dla bezrobotnych, jeśli nie spełnia odpowiednich warunków. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest jednak, jak zauważono wyżej, stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Dochodzi do tego w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Podsumowanie

Podpisując umowę Koniecznie sprawdź, czy we wzorze zawarte są wszelkie kluczowe informacje, jakie podano wyżej. Jeżeli tak, możesz ze spokojem z niego skorzystać. Pamiętaj o wszystkich formalnych elementach dokumentu, w tym o zapisaniu dat, a także oczywiście podpisaniu się. Trzymając się powyższych porad, z pewnością sformułujesz właściwe wypowiedzenie, które pomoże ci w prowadzeniu procesu zakończenia zatrudnienia w danym miejscu pracy. Powodzenia w realizacji planów!

 

Interesuje Cię cyfrowa obsługa dokumentów kadrowych
Sfinalizuj wszystkie formalności z pracownikiem w 100% zdalnie.