Zasady przetwarzania danych osobowych przez Autenti Sp. z o.o.

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W Autenti sp. z o.o. dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne działanie usług, które Ci oferujemy.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z zaakceptowaniem przez Ciebie Regulaminemu Autenti:

 • podczas zakładania konta w Platformie Autenti lub
 • podczas składania podpisu w Platformie Autenti lub odrzucenia podpisu

a także później, w związku z opcjonalnymi czynnościami dokonywanymi przez Ciebie na Platformie Autenti w ramach ustawień Twojego Konta (o ile konto zostało przez Ciebie aktywowane).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Twoje dane Autenti przetwarza w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Platformy Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np.;
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Platformy Autenti, w tym przesyłania dokumentów i składania podpisów, pieczęci elektronicznych lub innych oświadczeń,
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi dokumentów i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, np. przez formularz kontaktowy,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO) np.:
  • dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację,
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np.
 • na świadczenie przez Autenti usługi newslettera,
 • marketingu produktów lub usług Zaufanych Partnerów z którymi współpracuje Autenti. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Autenti współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminem Platformy Autenti. Z pełną listą Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej autenti.pl

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, hasło (w przypadku skorzystania przez Ciebie z opcji Konta Osobistego) lub
 • imię, nazwisko, adres email, hasło, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku skorzystania przez Ciebie z Konta dla Firm).

Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Platformy Autenti.

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Autenti oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Autenti zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, a w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. inne zabezpieczenia spełniającym odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • adres e-mail: [email protected],
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej)

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Użytkownika Platformy Autenti celem przesłania do Ciebie dokumentu.
Administratorem lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe jest odpowiedni Użytkownik Konta w Platformie Autenti, a nasza platforma stanowi wyłącznie rolę techniczną w zakresie obsługi procesu podpisywania. Z chwilą złożenia podpisu lub jego odrzucenia w Platformie Autenti Administratorem Twoich danych osobowych będzie Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, jak również w przypadku niepodjęcia przez Ciebie żadnych działań Twoje dane Autenti będzie przetwarzać w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): polegającego na dążeniu do realizacji usług określonych Regulaminem Autenti na rzecz Użytkownika Konta Platformy Autenti, których inicjatorem przekazu jest ten Użytkownik (tj. obsługi procesu przesłania do Ciebie dokumentów)
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np.
 • marketing produktów lub usług własnych lub Zaufanych Partnerów z którymi współpracuje Autenti. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Autenti współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminem Platformy Autenti. Z pełną listą Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej autenti.pl

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy potwierdzenia przez Ciebie przesłanych nam danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem Konta Platformy Autenti. Dane, które przekazuje nam Użytkownik Konta Platformy Autenti to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Potwierdzenie danych jest dobrowolne, ale wymagane w procesie podpisywania lub odrzucenia dokumentu. Jeśli nie potwierdzisz tych danych osobowych, nie dojdzie do realizacji usługi zainicjowanej przez Użytkownika Platformy Autenti i dokument nie zostanie podpisany lub odrzucony.

Po podpisaniu lub odrzuceniu przesłanego do Ciebie dokumentu Autenti stanie się Administratorem Twoich danych w związku przeprowadzonym procesem.

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:

 • adres e-mail:[email protected]m,
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej)

Informacja o przekazywaniu danych Użytkowników Autenti poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 
Zgodnie z Regulaminem Autenti, możemy przekazywać dane Użytkowników do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez UE-USA tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Zakres w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkowników poza EOG dotyczą celu:

 • analityki internetowej
 • obsługi klienta
 • przyjmowania i procesowania płatności
 • marketingu usług Autenti
 • utrzymania i rozwoju platformy Autenti