Skip to content
Autenti / Blog / e-Doręczenia - od kiedy? Sprawdź terminy

e-Doręczenia - od kiedy? Sprawdź terminy

W komunikacie z dnia 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji zmienił termin stosowania e-Doręczeń (rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej) przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 1 października 2024 r. zamiast 30 grudnia 2023 r.

Spis treści

1. Harmonogram dla podmiotów publicznych
2. Harmonogram dla podmiotów niepublicznych

Gotowy na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie doręczania elektronicznego? Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

 
 

Od kiedy obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych oraz komunikatem z dnia 29 maja 2023, ze zmianami 23 listopad 2023 - harmonogram dla poszczególnych podmiotów wygląda następująco:

PODMIOTY PUBLICZNE

Od 1 października 2024 r.:

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).
 • Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (art. 155 ust. 4 ustawy).
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

Od 1 stycznia 2025:

 • Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy).

Od 1 października 2029:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).
 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).

PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Od 1 października 2024 r.:

 • Zawody zaufania publicznego (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).

Od 10 marca 2024:

 • Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 roku (art. 151 ust. 1).

Od 1 stycznia 2024:

 • Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (art. 152 ust. 1 ustawy).

Od 30 września 2025:

 • Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG (art. 152 ust. 2 ustawy).

Od 30 września 2026:

 • Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 10 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG  (art. 152 ust. 3 ustawy).

 

Gotowy na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie doręczania elektronicznego? Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Czeka nas rewolucja?

Sprawdź co o e-Doręczeniach mówią eksperci z Autenti.

Elektroniczne doręczenia umożliwiają szybkie, bezpieczne i efektywne
przekazywanie różnego rodzaju dokumentów za pomocą internetu. 

e-Doręczenia - będące częścią ekosystemu Autenti, to kolejny, konsekwentny krok naszej firmy w kierunku redukowania papieru w działalności instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

E-Doręczenia są bezpiecznym, intuicyjnym i szybkim sposobem nadawania i odbierania przesyłek elektronicznych w jednym miejscu wraz z dowodami, otwartym na korespondencję między innymi dostawcami. To wielofunkcyjna skrzynka nadawczo-odbiorcza wewnątrz organizacji.

Jako firma świadcząca usługi zaufania skupiamy się na kwestiach bezpieczeństwa. e-Doręczenia jako usługa zapewniająca integralność przesyłki, automatyzację i usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów, to mocny argument w rozmowach z partnerami, jak skutecznie przejść transformację cyfrową

Paulina Pilch-Szewczyk

IT Product Manager odpowiedzialna za e-Doręczenia